XXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Polityka gromadzenia i profilowania zbiorów
w polskich bibliotekach medycznych
w dobie nowoczesnych technologii informatycznych

Gdańsk 21-22 czerwca 2004


- Spis treści - Poprzedni - Następny

            

Ewa Busse-Turczyńska, Renata Birska
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Lublinie

Perspektywy gromadzenia zbiorów i oceny kolekcji w kontekście powszechnego stosowania mediów elektronicznych w bibliotekach medycznych

Wstęp
Od biblioteki "zorientowanej na zbiory" do biblioteki "zorientowanej na użytkownika"

Do XIX wieku gromadzenie i dbałość o kolekcję stanowiły wyznacznik bibliotekarstwa światowego. Od XX wieku rozwija się natomiast zainteresowanie czytelnikiem-użytkownikiem oraz tendencja doskonalenia procesu udostępniania gromadzonych zbiorów. Bibliotekoznawstwo staje się nierozerwalne z informacją naukową.

Ta fascynacja udostępnianiem zarówno zbiorów, jak informacji, zdaje się z kolei przesłaniać sam proces gromadzenia. Przegląd polskiego piśmiennictwa bibliotekarskiego wskazuje na fakt, że gromadzenie zbiorów nie jest tematyką dominującą. Natomiast w bibliotekarstwie światowym, tej dziedzinie poświęcone są odrębne tytuły czasopism (np. Library Acquisitions: Practice and Theory, Library Collections, Acquisitions and Technical Services), na wyższych uczelniach bibliotekarskich opracowano całe moduły kształcenia bibliotekarzy-menadżerów kolekcji[1].

Malejące w Polsce środki na naukę utrudniają prowadzenie planowej polityki gromadzenia, chociaż nie uniemożliwiają jej, bo właśnie konieczność nadmiernych oszczędności powinna wymuszać szczególnie przemyślane działania na tym polu. Polityka gromadzenia zbiorów w Polsce została nieco zaniedbana, ponieważ biblioteki, w tym również medyczne, w latach 90. skoncentrowały się przede wszystkim na projektach automatyzacji, formatach i wymianie danych. Chociaż wprowadzane biblioteczne systemy zintegrowane dają możliwość wygodnego zautomatyzowania również samej procedury gromadzenia, to jednak w istocie samego gromadzenia nie chodzi wyłącznie o elektroniczne doskonalenie samego procesu zakupu (wzory fiszek, kartotek, bazy danych kooperantów itp.) Systemy zintegrowane dostarczają bowiem bibliotekarzom sprawnego narzędzia do wnikliwej oceny i charakterystyki kolekcji, poprzez możliwość sporządzania różnorodnych statystyk - reprezentacji dziedzin gromadzonych zbiorów, określenia stopnia tematycznego wykorzystania zbiorów przez różne grupy użytkowników itp. Bogactwo raportowania jest nam znane z różnorodnych analiz bibliometrycznych bibliografii publikacji pracowników uczelni. Pełniejsze wykorzystanie generowania automatycznych statystyk z bibliotecznych systemów zintegrowanych pozwoliłoby na zgromadzenie i usystematyzowanie szczegółowej wiedzy na temat gromadzonych zbiorów i stopnia ich wykorzystania w zależności od profilu użytkowników. Badanie takie przeprowadziła np. Biblioteka Główna ATH[2], obliczając wskaźniki aktywności czytelników, czy wskaźnik aktywności tytułu określony jako stosunek liczby wypożyczeń i prolongat do liczby egzemplarzy danego tytułu w wypożyczalni, a także wskazując reprezentację dziedzin wypożyczonych tytułów.

Inne ciekawe badanie związane z wykorzystaniem mediów elektronicznych dla gromadzenia było prowadzone w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej[3]. Dotyczyło ono badań trafności wyboru nabytków poprzez analizę zapytań katalogu OPAC odnoszących się do tytułów dopiero zamówionych książek lub tytułów posiadających status "w opracowaniu". Na podstawie tych analiz pracownicy gromadzenia mogą sugerować również pracownikom wypożyczalni tytuły do odkupienia w zamian za egzemplarze zagubione przez czytelników. Przy prezentowanych on-line nowościach mogą być podawane dodatkowe informacje dotyczące ceny i możliwości nabycia.

Nie znaleziono tego typu publikacji odnoszących się do badań prowadzonych w polskich bibliotekach medycznych.

Media elektroniczne a gromadzenie

Chociaż najbliższa zainteresowaniom zawodowym autorek pozostaje działalność informacyjna, to właśnie z perspektywy jej rozwoju istotna jest polityka gromadzenia. Informowanie zależy przecież m.in. od bogactwa zasobu, jego uporządkowania i systematyzacji wiedzy o kolekcji. Dlatego niniejsza praca stanowi podjęcie próby wskazania powiązań obszarów gromadzenia z informacją naukową i nowymi technologiami/mediami elektronicznymi.

Wnioski sformułowano opierając się na przeglądzie piśmiennictwa dotyczącego kierunków rozwoju światowego bibliotekarstwa medycznego, przeglądzie stron internetowych oraz analizie ankiety opracowanej w Bibliotece AM w Lublinie.

W pracy używany jest termin media elektroniczne w rozumieniu bibliotecznych systemów zintegrowanych, sieci komputerowych, elektronicznych zasobów CD HDD i on-line.

Można wyróżnić następujące związki gromadzenia z w/w technologiami:

 • automatyzacja procedury gromadzenia - moduły "gromadzenie" w systemach zintegrowanych,
 • gromadzenie dokumentów elektronicznych - baz danych CD lub dostępów on-line,
 • powiązanie gromadzenia z opracowaniem - projektowanie struktury indeksowania gromadzonych zbiorów pod kątem analiz zawartości kolekcji,
 • powiązanie gromadzenia z udostępnianiem - (w module wypożyczalnia) projektowanie raportów i statystyk dla gromadzenia, pod kątem analiz wykorzystania zbiorów (typów dokumentów, dziedzin i specjalności przez określone grupy użytkowników).

Niniejsza praca nie koncentruje się na wyżej wymienionej analizie zasobu gromadzonych wydawnictw elektronicznych, ani na automatyzacji samej procedury gromadzenia. Nadrzędnym celem tej pracy jest próba zbudowania modelu polityki gromadzenia zbiorów opartego na wykorzystaniu bibliotecznego systemu zintegrowanego do oceny zawartości dziedzinowej kolekcji, jej wykorzystania przez grupy użytkowników wraz z uwzględnieniem metodologii Conspectusa i tzw. szerszego, niż tylko Uczelnia, kontekstu biblioteki. Poniżej przedstawiono graficznie model tak profilowanej kolekcji bibliotecznej.


Rys. Przykładowa propozycja modelu gromadzenia zbiorów w bibliotece uczelni medycznej

Ankieta - perspektywy gromadzenia zbiorów i oceny kolekcji

W dyskusji współczesnego bibliotekarstwa dominuje opinia, że wprowadzenie i utrzymanie systemów zintegrowanych ma sens pod warunkiem, że nie będą one wyłącznie cyfrowym odwzorowaniem katalogów kartkowych, a swoją funkcjonalnością obejmą wszystkie procedury biblioteczne dodając jeszcze nowe elementy i nową jakość w postaci różnorodnych statystyk, jakich dotąd w bibliotekach nie prowadzono, a jakie mogą być przydatne bibliotekarzom np. przy opracowywaniu projektów rozwoju kolekcji. Tą funkcją systemów zintegrowanych, jak dotąd rzadko wykorzystywaną w naszym środowisku, jest prowadzenie analiz danych statystycznych uzyskiwanych z systemów dla opracowania zasad gromadzenia.

Do zastosowania takiego rozwiązania zachęca przegląd światowego piśmiennictwa bibliotekarskiego, gdzie w kierunkach zmian dla bibliotekarstwa medycznego na XXI wiek zaznacza się dominująca tendencja Evidence-Based-Librarianship (tak jak Evidence-Based-Medicine) - bibliotekarstwa opartego na faktach naukowych[4].

Standardy biblioteczne, również dla gromadzenia, na całym świecie coraz częściej opierają się na wynikach badań naukowych. Opracowanie tych standardów oraz uzasadnianie wniosków rozwoju systemów biblioteczno-informacyjnych poparte faktami, ułatwiają przekonywanie decydentów, że w czasie digitalizacji zbiorów i tworzenia bibliotek wirtualnych z dostępem do zbiorów globalnych, zasadne jest również tradycyjne gromadzenie zbiorów lokalnych i budowanie nowoczesnych obiektów bibliotecznych - tworzenie tzw. bibliotek hybrydowych[5].

W związku z tym, że nie znaleziono w piśmiennictwie analiz wyników badań w powiązaniu z zasadami gromadzenia, aby ustalić, czy biblioteki medyczne wykorzystują media elektroniczne do kształtowania polityki gromadzenia i w jakim stopniu zaawansowania są tego typu prace, rozesłano załączoną poniżej ankietę. Przy pytaniach zaznaczono odpowiedzi poszczególnych bibliotek.

Ankieta

 1. W ciągu ostatnich 5 lat biblioteka opracowała dokument lub jego projekt dotyczący zasad gromadzenia zbiorów
  • Tak
  • Nie L, PAM, ŚLAM, G, Kr, Wr, Bi, P, By, Wa
  • Jest w trakcie przygotowywania
 2. Jeśli tak, dokument zatwierdziła
  • Rada Biblioteczna
  • Prorektor sprawujący pieczę nad biblioteką
 3. W systemie zintegrowanym stosowanym w bibliotece opracowano strukturę indeksowania zbiorów pod kątem przyszłej oceny zawartości i wykorzystania kolekcji
  • Tak PAM, ŚLAM, Kr, P, By
  • Nie Wr, Bi, Wa
  • W trakcie przygotowania* L
  *W przypadku wybrania ostatniej opcji odpowiedzi proszę o podanie przykładu podjętych prac
  *Wr - typ dokumentu tylko przy dokumentach elektronicznych, rozprawach habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich.
  *Prace rozpoczęte przez Bibliotekę Główną AM w Lublinie w zakresie charakterystyki przedmiotowej pod kątem oceny reprezentacji dziedzin i typów publikacji w gromadzonej kolekcji
  • pełna retrokonwersja zbioru prac doktorskich
  • określanie specjalności dla prac doktorskich i magisterskich
  • stosowanie wskaźnika formalnego (praca doktorska, praca magisterska, rozprawa habilitacyjna, podręczniki) w indeksach, wzorem Polskiej Bibliografii Lekarskiej w celu identyfikacji zawartości kolekcji pod względem typów gromadzonych publikacji.
 4. W systemie zintegrowanym stosowanym w bibliotece przygotowano strukturę raportów wypożyczeń z uwzględnieniem
  • statystyka wypożyczeń wg specjalności zbiorów w obrębie różnych grup użytkowników PAM
  • statystyka wypożyczeń wg wydawnictwa (PZWL, MOSBY…) w obrębie różnych grup użytkowników PAM
  • statystyka wypożyczeń wg języka publikacji PAM
  • inne statystyki mogące służyć analizie wykorzystania gromadzonego księgozbioru przez użytkowników PAM, ŚLAM, Kr

Biblioteki wyszczególniły także:

 • ilość wypożyczeń i zwrotów w obrębie miesiąca, L P
 • ilość przeterminowanych wypożyczeń wg grup czytelników
 • wykaz ilości sprawdzeń kont przez Internet P
 • liczba aktualnych wypożyczeń L P
 • kwota należna za przeterminowanie wypożyczonych pozycji P
 • statystyka ilości przedłużonych książek L P

Sigla bibliotek: PAM - Pomorska AM, ŚLAM - Śląska AM, Kr - CM UJ, P - AM Poznań, By - AM Bydgoszcz, Wr - AM Wrocław, Bi - AM Białystok, Wa - AM Warszawa, L - AM Lublin, G - AM Gdańsk

Analiza wyników ankiety

Ankietę przesłano pocztą elektroniczną do 11 bibliotek uczelni medycznych. Otrzymano zwrot ankiety od 10 bibliotek. W wyniku analizy odpowiedzi stwierdzono, iż w bibliotekach tych nie opracowano odrębnego dokumentu dotyczącego zasad gromadzenia zbiorów.

Podpisany przez władze uczelni dokument tego typu gwarantowałby rozwój kolekcji bibliotecznej według szczegółowo określonych zasad.

Polityka gromadzenia zbiorów mogłaby się bowiem opierać na odrębnym, wyszczególnionym dokumencie o charakterze zgodnym z przyjętą misją uczelni macierzystej. Uwzględniałby on, oprócz postulatów środowiska w formie dezyderatów, również wyniki opublikowanych własnych badań naukowych w zakresie potrzeb informacyjnych, wykorzystania zasobu, oraz zawierałby omówienie światowych tendencji rozwoju bibliotekarstwa medycznego dotyczących polityki gromadzenia (np. rola bibliotek naukowych w promocji zdrowia w społeczeństwie, otoczenie troską również użytkowników spoza uczelni - pacjentów, nauczycieli zajmujących się kształceniem prozdrowotnym).

Dokument taki powinien zawierać również szczegółową charakterystykę zgromadzonej dotychczas kolekcji z uzasadnieniem kontynuowania tradycji gromadzenia zbiorów dla danego środowiska.

Jeśli chodzi o odpowiedzi na pytanie dotyczące struktury indeksowania zbiorów pod kątem oceny zawartości kolekcji, biblioteki potwierdziły opracowanie takiej struktury. Pełna tego typu ocena będzie możliwa, kiedy biblioteki zakończą retrokonwersję całości zbiorów. Aktualnie na podstawie wyszukiwania za pomocą systemu KARO nie można jeszcze określić np. proporcji dziedzinowej zawartości zbiorów w bibliotekach medycznych należących do systemu. Poniżej przedstawiono przykładowe wyszukiwania dziedzin wg pola hasło przedmiotowe (dn. 18.05.2004).

Farmacja

Znaleziono
Akademia Medyczna w Lublinie1593
Akademia Medyczna w Poznaniu 171
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN4
Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi 6

Biologia

Znaleziono
Akademia Medyczna w Lublinie 215
Akademia Medyczna w Poznaniu 315
Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi 1

Biochemia

Znaleziono
Akademia Medyczna w Lublinie 246
Akademia Medyczna w Poznaniu 243
Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi 1
Brak trafień
Akademia Medyczna w Łodzi

Kardiologia

Znaleziono
Akademia Medyczna w Lublinie 112
Akademia Medyczna w Poznaniu 234
Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi 3

Onkologia

Znaleziono
Akademia Medyczna w Lublinie 133
Akademia Medyczna w Poznaniu 209
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN 8

Nowotwory

Znaleziono
Akademia Medyczna w Lublinie 417
Akademia Medyczna w Poznaniu 1526
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN 14
Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi 3

Pediatria

Znaleziono
Akademia Medyczna w Lublinie 225
Akademia Medyczna w Poznaniu 342

Pielęgniarstwo

Znaleziono
Akademia Medyczna w Lublinie 830
Akademia Medyczna w Poznaniu 366
Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi 2

Zwłaszcza przykład "nowotwory" i "onkologia" dowodzi, że nie stosuje się powszechnie w bibliotekach klasyfikacji dziedzinowej.

W większości ankietowanych bibliotek nie stosuje się jakościowych analiz porównawczych wypożyczeń, tj. biblioteki nie badają wypożyczeń zbiorów pod kątem określenia dominującej proporcji udostępnianej specjalności, języka publikacji, typu publikacji.

Odpowiedzi bibliotek na pytanie dotyczące statystycznych modułów w bibliotecznych systemach zintegrowanych, potwierdziły obecność tego typu struktury indeksowania, przydatnej dla kształtowania rozwoju polityki gromadzenia zbiorów.

Statystyki te jednak wykorzystywane są do ogólnych analiz ilościowych wypożyczeń np. wzrost/spadek ilości udostępnień w obrębie różnych grup użytkowników.

Brak na razie szerszych zastosowań analiz statystyk przy badaniach aktywności tytułu czy całej specjalności.

Warto może dokonać próby takich badań i analiz, o których wspomniano wcześniej (Biblioteka Główna ATH, Biblioteka Politechniki Wrocławskiej) oraz publikować ich wyniki w czasopismach bibliotekarskich, by następnie wykorzystywać je przy uzasadnianiu projektów rozwoju kolekcji.

Conspectus - metoda opisu, oceny i rozwoju kolekcji

Systemy zintegrowane pozwalają na szersze ich wykorzystanie do oceny zasobów bibliotek. Jedną z niewykorzystywanych dotąd w Polsce metod opisu i oceny gromadzonej kolekcji jest Conspectus, opracowany w latach 70. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. O doświadczeniach amerykańskich bibliotek w pracach nad Conspectusem pisała E. Grala[6]. Metoda wykorzystuje umowne kody cyfrowe (i cyfrowo-literowe) określające poziom szczegółowości oraz kompletności gromadzonych wydawnictw z określonej dziedziny. W największym skrócie można powiedzieć, że poziom 0 oznacza brak dokumentów z danej dziedziny w kolekcji; poziom 1 - minimalny, zawiera bardzo ograniczoną reprezentację dziedziny: monografie i wydawnictwa informacyjne; poziom 2 - podstawowy, obejmuje dzieła o charakterze ogólnym, wprowadzającym: bibliografie, słowniki, encyklopedie i ograniczoną liczbę głównych periodyków; poziom 3 - szkoleniowy, przewiduje posiadanie obszernego wyboru zarówno pozycji podstawowych bieżących, jak i retrospektywnych oraz reprezentatywny wybór czasopism; poziom 4 - naukowy, zakłada obecność w zbiorze wydawnictw zwartych i ciągłych, wystarczających do prowadzenia samodzielnych badań naukowych z danej dziedziny wiedzy; zaś poziom 5 - pełny, przewiduje dążenie biblioteki do kompletności zasobów, tak pod względem języka publikacji jak i postaci dokumentów (zbiory specjalne). Conspectus definiuje istniejący stan kolekcji dla danej dziedziny, bieżące założenia przyjęte w polityce gromadzenia oraz zbiór pożądany (docelowy). Jest to narzędzie elastyczne, dające się dostosować do specyficznych potrzeb różnych typów bibliotek. W oparciu o schemat Conspectusa biblioteka jest w stanie przygotować raport charakteryzujący własne zbiory i kierunki ich gromadzenia, mogący pełnić funkcję informacyjną (np. dla użytkowników) oraz wspomagać proces planowania rozwoju kolekcji, wydatkowania środków finansowych, a nawet zarządzania zasobami, również elektronicznymi.

Poniżej podano fragment tabeli obrazujący projekt rozwoju kolekcji z zastosowaniem metody Conspectus w bibliotece uniwersyteckiej z Australii:

The University of Western Australia Library

Dewey classDivision, categories & subjectsCurrent collectionDesired level of acquisitionsComment
610Medical Sciences, Medicine 2 2  
610.1Philosophy & Theory 2 2  
610.2Miscellany 2 2  
610.3Dictionaries, Encyclopedias 3 3  
610.5Serial Publications   
610.6Organizations, Management, Professions 1 1 
610.7Education, Research, Nursing, Related Topics 0 0 3 for medical education and research. Nursing out of scope
610.8History & Description Among Groups of People 3 3 The Rogerson Fund has been provided to the University to purchase books on the history of medicine.
610.9Historical, Geographical, Persons Treatment 3 3  

Zastosowanie opisanej metody pozwoliłoby odpowiedzieć na elementarne pytania: co i w jakiej proporcji gromadzimy (aktualnie nie wszyscy jesteśmy w stanie nawet odpowiedzieć sobie jak przedstawia się rozkład procentowy naszych zbiorów, czy farmacja to 30% zbiorów, a pielęgniarstwo 15%?) oraz jakie mamy plany rozwoju naszej kolekcji? Czy jako medyczne biblioteki naukowe gromadzić będziemy materiały z zakresu medycyny i farmacji wyłącznie na poziomie 4? Czy może powinniśmy kupować również wydawnictwa popularnonaukowe, jako biblioteki pełniące jednocześnie funkcje publicznych, otwarte na szerokie udostępnianie zbiorów i świadczenie usług informacyjnych, promując postawy prozdrowotne w społeczeństwie? Jednocześnie wobec ograniczonych środków na zakup zasobów, upowszechnienie Conspectusa mogłoby stworzyć szansę np. na specjalizację naszych bibliotek w obrębie różnych gałęzi biomedycyny.

Opracowanie koncepcji zasad gromadzenia oraz systematyczne opisywanie zbiorów według dziedzin w katalogach OPAC pozwoliłoby na rozszerzenie horyzontu strategii rozwoju kolekcji i wzbogacenie informacji o charakterze tych kolekcji, przyczyniając się do rozwoju informacji o szeroko pojętej nauce i kulturze.

Kierunki rozwoju polityki gromadzenia - podsumowanie

Biorąc pod uwagę tendencje rozwoju bibliotekarstwa w XXI wieku, niniejsze wystąpienie ma na celu podkreślenie znaczenia wykorzystania wdrożonych systemów zintegrowanych do prowadzenia badań naukowych w bibliotekach i szerszego ich wykorzystania do tworzenia standardów i podstaw polityki gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach medycznych. Prowadzenie znaczących badań ilościowych i jakościowych wymaga pełnej retrokonwersji katalogów zbiorów. Imponujące tempo współpracy bibliotek w ramach NUKAT w zakresie współkatalogowania pozwala mieć nadzieję na realizację tego przedsięwzięcia w niedługim czasie. Pozostaje jeszcze uwzględnienie przy opracowaniu zbiorów struktury indeksowania: język publikacji, typ publikacji, nośnik, dziedzina/specjalność, co ułatwi uzyskanie pełnego obrazu kolekcji oraz zapewni pełną funkcjonalność modułów statystycznych dla wypożyczalni (analiza wykorzystania zasobów w zależności od dziedziny/specjalności zbiorów, typu publikacji, języka, w obrębie określonych grup użytkowników). Pełniejsze oszacowanie zawartości kolekcji pozwoliłoby na zbudowanie precyzyjnych zasad gromadzenia zbiorów z wykorzystaniem metody Conspectusa. Trudno przecież zaprzeczyć twierdzeniu, że wytrawny kolekcjoner powinien posiadać bogatą wiedzę o gromadzonej kolekcji. Wiedza udokumentowana badaniami własnymi na temat stanu kolekcji i stopnia jej wykorzystania dostarcza argumentów do pozyskiwania funduszy na dalszy planowy rozwój kolekcji.

Politykę gromadzenia zbiorów kształtują czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Zwykle o polityce tej decydują: organizator biblioteki, priorytety kształcenia i kierunki rozwoju badań naukowych uczelni. W środowisku bibliotek medycznych należałoby również uwzględnić czynniki środowiska zewnętrznego takie jak: ogólne tendencje rozwoju nauk biomedycznych, a także bibliotekarstwa medycznego.

Analiza piśmiennictwa nt. podstaw bibliotekarstwa medycznego XXI wieku oraz przegląd zawartości stron internetowych bibliotek medycznych na świecie wskazuje na zainteresowanie bibliotek również grupami użytkowników spoza uczelni, wynikające ze świadomej dbałości o zdrowotność społeczeństwa ("Edukacja pacjenta" w menu internetowych stron uniwersyteckich bibliotek np. Oregon University http://www.ohsu.edu/library/index.shtml). Przedstawicielami tych grup są np. "pacjenci" oraz nauczyciele zajmujący się kształtowaniem postaw prozdrowotnych. Naukowa biblioteka medyczna zatrudnia specjalistów z dziedziny informacji medycznej, funkcjonuje ona nie tylko w społeczności akademickiej, stając się jednocześnie autorytetem dla szeroko pojętej społeczności lokalnej. Biblioteka uczelni medycznej posiada bowiem również charakter biblioteki publicznej, stara się gromadzić zbiory pod kątem potrzeb wymienionych grup użytkowników (typy publikacji: poradniki, tematyka: profilaktyka), przynajmniej na poziomie podstawowym (wg metody Conspectus poziom 1).

W kształtowaniu profilu gromadzenia pod kątem ogólnospołecznej użyteczności biblioteki uczelni medycznej nie można pominąć również faktu dynamicznego rozwoju specjalności zdrowie publiczne, zajmującej się badaniami w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w społeczeństwie.

Wśród innych czynników zewnętrznych modelowania kolekcji zbiorów można uwzględnić czynniki zdeterminowane przez ustawodawstwo, czy różnego rodzaju rozporządzenia resortowe jak np.:

 1. Wskazane przez Komisję Europejską priorytetowe zadania w ochronie zdrowia[7].
  8 programów Unii Europejskiej w zakresie Zdrowia Publicznego:
  • zwalczanie AIDS,
  • nowotworów,
  • uzależnień lekowych,
  • promocja zdrowia,
  • monitorowanie stanu zdrowia,
  • zwalczanie chorób wynikających z zanieczyszczenia środowiska,
  • zapobieganie wypadkom i urazom,
  • oraz chorobom rzadko występującym.
 2. Rozporządzenia w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego.

Przypisy

[1] FORTE, E. et. al. Developing a training program for collection managers. Libr. Collect. Acq. Tech. Serv. 2002, vol. 26, p. 299-306.

[2] GRZELCZAK, B. Analiza wykorzystania księgozbioru wypożyczalni Biblioteki Głównej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przez wybraną grupę studentów. In Biuletyn EBIB [on-line]. 2004, nr 3 (54) [dostęp 20 grudnia 2004], ISSN 1507-7187. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/54/grzelczak.php.

[3] DUDZIAK, D. Próba oceny dziesięcioletniej strategii optymalizacji procesu gromadzenia książek w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej i zarys planu operacyjnego. In SOKOŁOWSKA-GUT, A. (red.). Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie biblioteki akademickiej. Materiały z konferencji. Kraków, 28-30 września 1998. Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 281-287.

[4] ELDREDGE J.D.. Evidence-based librarianship: what might we expect in the years ahead? Health Inf. Libr. J. 2002, vol. 19, p. 71-77.

[5] PIOTROWICZ, G. Polskie biblioteki uczelniane u progu XXI wieku. Rocz. Bibl. 2003, R. 47, s. 3-15.

[6] GRALA, E. Czy zasady gromadzenia zbiorów są zasadne: użyteczność amerykańskiego doświadczenia. Bibliotekarz 1995, nr 7/8, s. 15-18; zob. też WADE, A. Wprowadzenie do Conspectusa. Rocznik BN 1996, T. 32, dr. 1998, s. 189-194.

[7] Zob. KARLIŃSKI, W. System informacji w ochronie zdrowia. Praca doktorska. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, 2001. s. 15.

Bibliografia

1. DORNER, D.E. A study of the collection inventory assessment for psychology in the Canadian Conspectus database and an analysis of Conspectus methodology. Libr. Inf. Sci. Res. 1994, vol. 16, no. 4, p. 279-297.

2. DUDZIAK, D. Próba oceny dziesięcioletniej strategii optymalizacji procesu gromadzenia książek w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej i zarys planu operacyjnego. In SOKOŁOWSKA-GUT, A. (red.). Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie biblioteki akademickiej. Materiały z konferencji. Kraków, 28-30 września 1998. Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 281-287.

3. ELDREDGE, J. D. Evidence-based librarianship: an overview. Bull. Med. Libr. Assoc. 2000, vol. 88, no. 4, p. 289-302.

4. ELDREDGE, J.D. Evidence-based librarianship: what might we expect in the years ahead? Health Inf. Libr. J. 2002, vol. 19, p. 71-77.

5. FORTE, E. et. al. Developing a training program for collection managers. Libr. Collect. Acq. Tech. Serv. 2002, vol. 26, p. 299-306.

6. GRALA, E. Czy zasady gromadzenia zbiorów są zasadne: użyteczność amerykańskiego doświadczenia. Bibliotekarz 1995, nr 7/8, s. 15-18.

7. GRZELCZAK, B. Analiza wykorzystania księgozbioru wypożyczalni Biblioteki Głównej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przez wybraną grupę studentów. In Biuletyn EBIB [on-line]. 2004, nr 3 (54) [dostęp 20 grudnia 2004], ISSN 1507-7187. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/54/grzelczak.php.

8. KARLIŃSKI, W. System informacji w ochronie zdrowia. Praca doktorska. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, 2001.

9. OLSON G.N. Cooperative collection management: the conspectus approach. New York, London: Neal-Schuman 1994. ISBN 1555702007. [rec.:] PEASGOOD, A. J. Docum. 1995, vol. 51, p. 441-442.

10. PIOTROWICZ, G. Polskie biblioteki uczelniane u progu XXI wieku. Rocz. Bibl. 2003, R. 47, s. 3-15.

11. SRIDHAR S. Role of conspectus in collection management and resource sharing. Libr. Sci. Slant Document. Inf. Stud. 1997, vol. 34, no. 2, p. 91-99.

12. WADE, A. Wprowadzenie do Conspectusa. Rocznik BN 1996, t. 32, [druk 1998], s. 189-194.

13. WOOD, R. J. The conspectus: a collection analysis and development success. Libr. Acq. Pract. Theor. 1996, vol. 20, no. 4, p. 429-453.

               

- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) 2005 EBIB

    Perspektywy gromadzenia zbiorów i oceny kolekcji w kontekście powszechnego stosowania mediów elektronicznych w bibliotekach medycznych / Ewa Busse-Turczyńska, Renata Birska // W:XXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Polityka gromadzenia i profilowania zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w dobie nowoczesnych technologii informatycznych  : Gdańsk 21-22 czerwca 2004. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2005. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 10). - ISBN 83-915689-9-7. - Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/med23/busse_birska.php