Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy
Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech
Bydgoszcz, 27-29 maja 2009

Poprzedni - Spis treści - Następny
            

Beata Niedbalec
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

System informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG - baza z dziedziny pedagogiki. Stan obecny i koncepcje dalszej rozbudowy

Streszczenie

W prezentacji omówiono system informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG, pierwszą polską bazę z dziedziny pedagogiki, tworzonej przez pracowników OIN Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. Baza obejmuje swoim zakresem pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, edukację wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne. Przedstawiono zmiany, jakich dokonano od momentu rozpoczęcia prac nad systemem w 1993 r. do 2008 r. Początkowo baza funkcjonowała w oparciu o system ISIS, a w 2000 r. dokonano modernizacji i upowszechniono bazę dla wszystkich użytkowników Internetu, na stronie www Biblioteki. Autorskie oprogramowanie bazy stworzył w oparciu o program SQL, informatyk Daniel Łaś. We wrześniu 2007 r. baza PEDAGOG została przeniesiona do systemu ALEPH, jako kolejna baza bibliograficzna Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego. Omówiono obecny sposób wprowadzania opisów do bazy, formaty stosowane do zapisu danych oraz aktualną statystykę danych rejestrowanych w PEDAGOGU. Na koniec przedstawiono plany dalszego rozwoju i rozbudowy bazy.

Słowa kluczowe

baza danych z dziedziny pedagogiki, baza danych Pedagog, baza bibliograficzna

Abstract

Information retrieval system PEDAGOG – database in the field of pedagogy. The present state and concept of further development. The information retrieval system PEDAGOG, the first Polish database in the field of pedagogy, created by the workers of OIN of the Central Library of Opole University, was discussed during the presentation. The database includes pedagogy of guardianship and tutorage, primary education, pre-school education. The changes made from the beginning of work on the system in 1993 until 2008 were presented. Initially, the database functioned in ISIS system, and in 2000 it was modernized and made accessible to all the Internet users on the Library website. Daniel Łaś created new software based on SQL. In September 2007, the PEDAGOG database was moved to ALEPH system as the next bibliographic database of the Library of Opole University. The present method of uploading descriptions to the database, formats used to saving the data and current statistics of the data registered in PEDAGOG were discussed. Finally plans for the further development of the database were discussed.

Keywords

Pedagog database, education database, bibliographic database

pdf prezentacja
            

Poprzedni - Spis treści - Następny

(C) 2009 EBIB

            System informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG - baza z dziedziny pedagogiki. Stan obecny i koncepcje dalszej rozbudowy / Beata Niedbalec // W: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Bydgoszcz, 27-29 maja 2006. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2009. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 19). - ISBN: 83-921757-5-1. -Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/niedbalec.php