Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy
Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech
Bydgoszcz, 27-29 maja 2009

Poprzedni - Spis treści - Następny
            

Hanna Celoch
Biblioteka Główna Politechniki Lubelskiej

Bibliograficzne bazy danych szybką ścieżką w obiegu informacji naukowej

Abstrakt

Bibliograficzne bazy danych od lat są stałym elementem warsztatu pracy naukowców. Wbrew pozorom, pełnotekstowe bazy danych czy biblioteki cyfrowe nie wyparły z obiegu informacji naukowej baz bibliograficznych – wprost przeciwnie – wykorzystały ich potencjał jako swoistą trampolinę, by szybciej dotrzeć do odbiorcy. Bazy danych stały się czynnikiem dynamizującym obieg informacji. Artykuł jest próbą prześledzenia niektórych ścieżek w tym obiegu, a zwłaszcza tych najpopularniejszych, czyli wyszukiwarek internetowych i obecności w nich bibliograficznych baz danych. Podjęto również próbę określenia wpływu tej obecności na zwiększenie cytowalności polskich technicznych czasopism naukowych (na przykładzie bazy BazTech).

Słowa kluczowe

bibliograficzne bazy danych, obieg informacji, wyszukiwarki

Abstract

Bibliographic databases: the fast path to circulating scientific information. Bibliographic databases traditionally have been a regular feature of scientific work. Despite appearances, full-text databases, or digital libraries, have not displaced bibliographic databases from the circulation of scientific information. On the contrary, bibliographic databases have made use of their potential as a kind of springboard to more quickly reach the recipient. Databases have become a dynamic factor in the circulation of information. This paper is an attempt to track down some paths in this circuit, especially the most popular, that is, search engines and the presence in them of bibliographic databases. Efforts were also made to try to determine the impact of this presence, to increase the citations of Polish technical scientific journals (using the example of the BazTech base).

Keywords

bibliographic databases, circulating scientific information, search engines

pdf prezentacja

Uprawianie nauki, to posługiwanie się informacją – pozyskiwanie, tworzenie i rozpowszechnianie. Uczony, prowadząc badania, musi zapoznać się z wynikami innych badaczy, a później, po opracowaniu sprawozdania z własnych badań, czyli wytworzeniu informacji, musi ją rozpowszechnić, aby inni badacze mogli ją poznać i ustosunkować się do niej. Ten obieg informacji w nauce musi następować szybko – to czas jest jednym z czynników stymulujących postęp w nauce.

Szybkość w pozyskiwaniu informacji mogą zapewnić badaczom bibliograficzne bazy danych – to najprostszy sposób na zapoznanie się z literaturą przedmiotu, niekoniecznie dostępną w pełnym tekście. Wystarczy się zorientować, kto, kiedy i w jakim zakresie prowadził badania, aby móc przystąpić do swoich, bez obawy, że po raz kolejny badamy coś, co już zostało dziesiątki razy zbadane. Uczony pragnie porównać wyniki swoich badań z innymi, przedyskutować na łamach pism naukowych. To bazy bibliograficzne, rejestrujące również cytowania, dają możliwość natychmiastowego dotarcia do tych artykułów. Chcemy wiedzieć, kto się odniósł do naszych badań? Musimy prześledzić bazy cytowań. Bazy bibliograficzne są tutaj nieocenione – uczeni znają je i wykorzystują. Już dawno mamy za sobą okres zeszytów „Current Contents” czy „Bibliografii Zawartości Czasopism” – wydawcy zabiegają o użytkownika, zaopatrując swe bazy w coraz to nowsze i lepsze narzędzia do wyszukiwania i analizy danych.

Jednak, aby baza zaistniała w sposób trwały na rynku i funkcjonowała niezależnie od tego, czy jest polecana przez pracowników informacji, czy nie, musi być dostępna w Internecie w tych miejscach, gdzie użytkownicy spodziewają się najszybciej znaleźć informację. Doświadczony użytkownik, badacz ma zwykle swoje miejsca w sieci, swoje źródła, bazy, które zna i przegląda, gdyż wie, że indeksują te źródła, które mogą go zainteresować. Ale niewyrobiony jeszcze w poszukiwaniach student czy uczeń nie trafi od razu do takich specjalistycznych źródeł. Nie rozróżnia bowiem podstawowych narzędzi wyszukiwawczych, takich jak: wyszukiwarki, katalogi tematyczne czy multiwyszukiwarki. Nie potrafi również zastosować odpowiednich strategii wyszukiwawczych, które wymagają jednak pewnego przygotowania. Taki użytkownik nastawiony jest na szybkie uzyskanie informacji, nawet kosztem jej jakości. Zacznie zawsze od źródła najprostszego, najbardziej znanego i dostępnego.

Prześledźmy drogę poszukiwań literatury przez studenta. Jest prawie pewne, że pierwszym adresem, jaki wpisze w przeglądarce internetowej, będzie http://www.google.pl. Prawie pewne też jest, że nie będzie szukał hasła „bazy dziedzinowe” czy „bazy bibliograficzne”, ale od razu wpisze hasło, które go interesuje i będzie oczekiwał rezultatu, który pozwoli mu od razu dotrzeć do źródła. Jeśli istnieje źródło, gdzie poszukiwana literatura jest w wersji pełnotekstowej, to oczywiście pełny sukces, można od razu je wykorzystać, ale co z literaturą przedmiotu dostępną tylko z półek w magazynach bibliotek? Co z całym „niewidocznym” – Ukrytym Internetem? Są narzędzia służące do odkrywania tych zasobów – są to katalogi, bazy dziedzinowe, portale, a jednak najczęściej student trafia do nich poprzez Google, bo tak jest mu najłatwiej. Nie musi znać adresu katalogu, nie musi umieć wyszukiwać za pomocą specjalnie skonstruowanych zapytań. Po prostu wpisuje hasło. Jeśli wynik wyszukiwania jest niezadowalający, uważa, że literatury nie ma. Do oddziałów informacji trafiają studenci w poszukiwaniu materiałów, twierdząc, że „nigdzie tego nie ma”. Nigdzie, to znaczy w Google. Naszym zadaniem jest wtedy wskazać źródła – bazy, katalogi – gdzie wyszukiwanie skieruje do źródła. Często tym źródłem będzie właśnie czasopismo stojące na półce w bibliotece, często we własnej bibliotece, tuż obok. Obecność baz danych w serwisach Google, to przejęcie tej roli – wynik wyszukiwania nie daje pełnego tekstu, ale pokazuje miejsce, gdzie jest dokument – konkretną bibliotekę. Serwis Google może to zrobić tylko za pośrednictwem bazy danych. Idąc dalej tym tropem, bazy danych kierują do pełnego tekstu, niezależnie od tego, gdzie ten tekst się znajduje: na stronie w sieci, w repozytorium czy na półce w bibliotece.

Badając tę drogę poszukiwań na konkretnym przykładzie czasopisma indeksowanego przez bazę BazTech widać, że pomimo iż w sieci są dostępne pełne teksty artykułów, to najprostsza droga do nich wiedzie właśnie przez: Google Scholar (http://scholar.google.com/) -> BazTech -> stronę wydawcy i bibliotekę cyfrową.

Rozmiar: 23679 bajtów

Rys. 1. Wyszukiwanie w Google Scholar według wyrażenia z artykułu z czasopisma indeksowanego przez bazę BazTech
Źródło: Google Scholar.

czy autora:

Rozmiar: 23679 bajtów

Rys. 2. Wyszukiwanie w Google Scholar według nazwiska autora artykułu z czasopisma indeksowanego przez bazę BazTech
Źródło: Google Scholar.

... to wynikiem wyszukiwania będą rekordy z bazy BazTech.

Wyszukiwanie po tytułach czasopism indeksowanych przez BazTech daje rezultaty jeszcze bardziej jednoznaczne. Prawie wszystkie kierują do bazy. Nieliczne są wskazania stron wydawcy czy bibliotek cyfrowych, nawet tych czasopism, które mają pełne teksty zarówno na stronie wydawcy, jak i w bibliotece cyfrowej. Przykładem takiego czasopisma jest „Eksploatacja i Niezawodność”. Od początku istnienia czasopismo udostępnia teksty na swojej stronie internetowej (http://darmaz.pollub.pl, potem http://www.ein.org.pl/[1]), od ubiegłego roku w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej. Czasopismo jest indeksowane przez BazTech od 1999 r., a od ubiegłego roku również przez bazę SCI Expanded.

Jeśli w Google Scholar wpiszemy jako hasło wyszukiwawcze tytuł czasopisma: Eksploatacja i Niezawodność, to na 313 znalezionych rekordów 304 to rekordy BazTech-u, czyli ponad 97%. Do szczegółowego przeglądu rezultatów użyto programu Publish or Perish (PoP) http://www.harzing.com/pop.htm (rys. 3.). PoP umożliwia analizę publikacji i cytowań wyszukanych w Google Scholar. Aplikacja dostarcza wielu statystyk, np.: liczba artykułów, liczba cytowań, średnia cytowań na artykuł, średnia cytowań na rok, h-indeks Hirscha, g-indeks Egghego, AW-indeks.

Rozmiar: 23679 bajtów

Rys. 3. Analiza wyszukiwania według tytułu czasopisma: Eksploatacja i Niezawodność w Google Scholar, wykonana za pomocą programu Publish or Perish
Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Scholar.

Podobnie wygląda wyszukiwanie innych tytułów czasopism indeksowanych przez BazTech:

Tab. 1. Analiza rezultatów wyszukiwania w BazTech-u oraz Google Scholar według wybranych tytułów czasopism

Czasopismo Liczba rekordów
w BazTech
Liczba rekordów
w Google Scholar
Liczba rekordów BazTech
w Google Scholar
Procent
Eksploatacja i Niezawodność 374 313 304 97
Rynek Energii 535 430 385 89,5
Hutnik. Wiadomości Hutnicze 1016 929 924 99
Logistyka 2609 2330 2150 92
Inżynieria Materiałowa 2208 2160 2150 99,5

Źródło: opracowanie własne.

Przykłady można by mnożyć, i zawsze liczba przekierowań do bazy BazTech będzie największa, bez względu na to, czy będziemy szukać za pomocą słów kluczowych, autora czy tytułu czasopisma. Statystyki wykorzystania bazy również wskazują na to, że czytelnicy trafiają do BazTech-u głównie z serwisów Google (rys. 4.).Rys. 4. Statystyka odwiedzin BazTech-u według witryn i serwisów, w których wyszukano rekordy z bazy
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy BazTech.

Widać wyraźnie przewagę serwisów nad innymi stronami. Każda z bibliotek Konsorcjum BazTech ma na swej stronie ikonę albo bezpośredni link do bazy. Promujemy bazę, gdzie tylko się da, a jednak odsetek wejść z naszych stron oscyluje w granicach 0,16-0,06% – to jest naprawdę znikoma liczba w porównaniu z Google.

Wydaje się to paradoksalne: tworzymy z wysiłkiem bazy i katalogi, a użytkownicy niekiedy nie znają ich adresu i nie mają świadomości, z czego korzystają. Często się zdarza, że użytkownik, prosząc o pomoc w wydrukowaniu artykułu, mówi: znalazłem to w Google. Otóż nie w Google, tylko np. w bibliotece cyfrowej, gdzie skrzętnie digitalizujemy nasze zasoby, ale nie mamy aż tyle siły przebicia, żeby nasze katalogi i bazy przebiły popularnością serwisy Google. Skoro nie możemy odwrócić tej kolejności, zadbajmy o to, aby nasze bazy i katalogi były obecne w wyszukiwarkach internetowych. Nie traktujmy tych wyszukiwarek jak konkurencji, zresztą nie mamy nawet szans na konkurencję. Wykorzystajmy ich popularność i nowe możliwości do pracy zarówno przez nas samych, jak i naszych czytelników. Zadbajmy, aby na szkoleniach dla naszych studentów i pracowników naukowych uczyć, jak łatwiej i efektywniej znajdować odpowiedź, korzystając zarówno z wyszukiwarek internetowych, jak i baz danych dostępnych w bibliotece. Serwisy Google nas nie zastąpią – nadal będzie istnieć zakres działań, który będzie domeną tylko i wyłącznie bibliotekarzy.

Najczęstszym pytaniem, prawie zawsze pierwszym na spotkaniach prezentujących bibliograficzne bazy danych, jest: Czy baza umożliwia dostęp do pełnych tekstów? Trudno już dzisiaj znaleźć bazę, która nie linkowałaby pełnych tekstów. Większość rekordów w tych bazach ma opcję „fulltext” – oczywiście skorzystać z tego ułatwienia będą mogli tylko ci użytkownicy, których macierzyste biblioteki mają wykupiony dostęp do baz pełnotekstowych, ale przekierowania będą następowały również do pełnych tekstów baz open access. Tutaj również zaciera się dla przeciętnego czytelnika granica między bazami – czy jeszcze korzysta z bibliograficznej, czy już z pełnotekstowej, bo niekiedy przyciski „fulltext” łagodnie przeprowadzą czytelnika z jednej bazy do drugiej, niekiedy bez pośrednich ekranów, a korzystający nie zawsze obserwuje pasek adresu. Mniej wyrobiony czytelnik będzie nam udowadniał, że w bazie np. „ISI Web of Knowledge” są pełne teksty, bo korzystał z nich w bibliotece. Czasem ma do tych baz ustawiony dostęp również w domu, więc bez problemu w ten sposób korzysta. Śmiało więc można stwierdzić, że statystyki wykorzystania baz pełnotekstowych w dużej mierze generują również bazy dziedzinowe – bo rzadko zdarza się, że serwisy Google wskażą bazy pełnotekstowe, głównie z tego powodu, że niektórzy wydawcy nie zezwalają na indeksowanie swoich czasopism.

Trudno nam jednak porównywać się do czołowych wydawców. Nasze czasopisma, zwłaszcza techniczne, nie mają zbyt wielkich wskaźników cytowań. Musimy je najpierw rozpowszechnić, aby zwiększyć ich cytowalność. Serwis Google Scholar pozwala śledzić również cytowania. Dwa czasopisma, o których wspomniano wcześniej – „Eksploatacja i Niezawodność” oraz „Rynek Energii”, weszły w ubiegłym roku na listę filadelfijską. Porównanie cytowań obu czasopism w obu źródłach wygląda następująco:

„Rynek Energii” – cytowania w Google Scholar:Rys. 5. Analiza wyszukiwania według tytułu czasopisma „Rynek Energii” w Google Scholar, wykonana za pomocą programu Publish or Perish
Źródło: opracowanie własne.

Cytowania w bazie „ISI Web of Knowledge”:
• Results found: 119 Sum of the Times Cited: 3
• Average Citations per Item: 0.03 h-index: 1

Baza ISI zawiera wszystkie artykuły z roczników, ale notuje tylko trzy cytowania, a Google Scholar, pomimo że znajduje mniej artykułów w konkretnych rocznikach, to notuje znacznie więcej cytowań.

„Eksploatacja i Niezawodność”:Rys. 6. Analiza wyszukiwania według tytułu czasopisma „Rynek Energii” w Google Scholar, wykonana za pomocą programu Publish or Perish
Źródło: opracowanie własne.

I analogiczne wyniki z bazy ISI:
• Results found: 58 Sum of the Times Cited: 1
• Average Citations per Item: 0.02 h-index: 1

Nie są to imponujące wyniki, zważywszy na liczbę tych cytowań, ale oba czasopisma od niedawna są indeksowane w bazie ISI, więc brak obszernego materiału porównawczego; nasze czasopisma techniczne dopiero wchodzą do światowych baz danych – do tej pory tylko nieliczne z nich były tam indeksowane. Przykładem czasopisma, które jest indeksowane od początku istnienia bazy BazTech, jest czasopismo „Polimery” – wyniki wyszukiwania i porównań będą tutaj zupełnie inne – tytuł indeksowany jest również przez kilka światowych bibliograficznych baz danych, na czele z bazą „ISI Web of Knowledge”.

Coraz częściej też trafiamy na cytowania bezpośrednio do rekordów bazy, a nie do samego źródła, co świadczy o tym, że sama baza staje się źródłem, pomimo że nie jest bazą pełnotekstową. Poniżej kilka przykładów:Rys. 7. Opis artykułu w BazTech-u jako cytowanie w tekście, w bazie pełnotekstowej
Źródło: ERICKSON, J. Was George Konstanza a Computer Programmer? W: nxtbook media [on-line]. [Dostęp 9 maja 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nxtbook.com/nxtbooks/cmp/ddj0508/index.php?startid=6).Rys. 8. Opis artykułu w BazTech-u jako cytowanie w tekście, w bazie pełnotekstowej
Źródło: ERICKSON, J. Was George Konstanza a Computer Programmer? W: Dr Dobb’s [on-line]. [Dostęp 9 maja 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ddj.com/architect/207400254.Rys. 9. Opis artykułu w BazTech-u jako cytowanie w Wikipedii
Źródło: opracowanie własne na podstawie Wikipedii.Rys. 10. Opis artykułu w BazTech-u jako cytowanie w Wikipedii
Źródło: opracowanie własne na podstawie Wikipedii.Rys. 11. Cytowania i odsyłacze artykułów w BazTech-u na listach dyskusyjnych
Źródło: Google grupy dyskusyjne [on-line]. [Dostęp 9 maja 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://groups.google.pl/group/pl.sci.fizyka/.

Poza serwisami Google, rekordy BazTech-u są widoczne w serwisie Yahoo (http://yahoo.com), Lycos (http://www.lycos.com/), Hotbot (http://www.hotbot.com/), MSN i wielu innych nie mniej popularnych wyszukiwarkach. Sprawia to, że dostęp do naszych polskich czasopism technicznych staje się łatwiejszy i coraz częściej są one cytowane, co jest nie bez znaczenia dla wzrostu wskaźników, a co za tym idzie, wyższej punktacji w rankingach oraz ich popularności.

Przypis

[1] Odesłania do stron internetowych przedstawiają wersję aktualną w dniu 9 maja 2009 r.

            

Poprzedni - Spis treści - Następny

(C) 2009 EBIB

            Bibliograficzne bazy danych szybką ścieżką w obiegu informacji naukowej / Hanna Celoch // W: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Bydgoszcz, 27-29 maja 2006. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2009. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 19). - ISBN: 83-921757-5-1. -Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/celoch.php