Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy
Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech
Bydgoszcz, 27-29 maja 2009

Poprzedni - Spis treści - Następny
            

Maria Błażejewska, Joanna Kapusta, Elżbieta Karpińska-Pawlak

Ośrodek Informacji Naukowej i Technicznej, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Bibliograficzne bazy danych Ośrodka INT Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

Abstrakt

Komunikat zawiera podstawowe informacje dotyczące bibliograficznych baz danych tworzonych w Ośrodku Informacji Naukowej i Technicznej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (dawniej Instytutu Obróbki Skrawaniem). Szczegółowo omówiono bibliograficzno-abstraktową bazę danych SAWIOS rejestrującą wybrane artykuły z polskich i zagranicznych czasopism technicznych z zakresu technologii wytwarzania oraz bazę danych PUBLIKACJE rejestrującą publikacje pracowników IZTW. Omówiono także bazy danych tworzone w ramach Centrum Innowacji, Transferu i Monitorowania Rozwoju Technologii Wytwarzania, w tym dziewięć baz tematycznych oraz „Katalog Elektroniczny Wybranych Polskich Opisów Patentowych” sklasyfikowanych według klas B23 i B24. Wszystkie prezentowane bazy danych są bezpłatnie udostępniane w Internecie.

Słowa kluczowe

bibliograficzne bazy danych, informacja patentowa, informacja naukowa i techniczna

Abstract

The paper presents data bases that have been created in Scientific and Technical Information Department of Institute of Advanced Manufacturing Technology (formerly Institute of Metal Cutting). It shows details on SAWIOS data base, that records selected polish and foreign technical journals’ and proceedings’ articles concerning manufacturing technology, and PUBLIKACJE data base, that records publications of the Institute scientific workers. Data bases created in the Centre of Innovation, Transfer and Monitoring of Manufacturing Technologies Development, including 9 thematic data bases and Electronic Catalogue of selected Polish Patents (class B23 and B24), have been also described. All databases are free available on Internet.

Keywords

bibliographic data bases, patent information, scientific and technical information

pdf prezentacja

Wprowadzenie

Bibliograficzno-abstraktowe bazy danych są niezbędnym narzędziem przyspieszającym wyszukiwanie najnowszych publikacji. Do najczęściej wykorzystywanych przez specjalistów źródeł informacji naukowej należą czasopisma fachowe oraz materiały konferencyjne. Wybór ten jest uzasadniony ze względu na stosunkowo krótki cykl wydawniczy tych źródeł, co gwarantuje czytelnikom szybki dostęp do najnowszych wyników badań. Działalność Ośrodka Informacji Naukowej i Technicznej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (OINT IZTW) od wielu już lat koncentruje się wokół prac związanych z utrzymywaniem bazy danych SAWIOS oraz tworzeniem i aktualizacją innych baz, prezentowanych poniżej.

Baza danych SAWIOS

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych SAWIOS rejestruje wybrane artykuły z polskich i zagranicznych czasopism technicznych z zakresu szeroko pojętej technologii wytwarzania. Zakres tematyczny bazy skupia się na głównych kierunkach badań prowadzonych w Instytucie, a są to:

 • zaawansowane metody kształtowania ubytkowego i przyrostowego wyrobów (obróbka skrawaniem, niekonwencjonalne metody obróbki, szybkie wytwarzanie prototypów) – procesy, narzędzia, oprzyrządowanie, obrabiarki specjalne;
 • metrologia, zwłaszcza wielkości geometrycznych, technika montażu oraz metody i specjalne urządzenia do badań i testowania wyrobów;
 • inżynieria materiałowa – powłoki, materiały narzędziowe ceramiczne i supertwarde.

Baza, tworzona od 1990 r., liczy obecnie blisko 39 tys. rekordów zawierających opisy bibliograficzne oraz abstrakty w języku polskim. Zasięg chronologiczny rejestrowanych materiałów obejmuje lata 1988–2009. Baza jest na bieżąco aktualizowana i udostępniana bezpłatnie na stronie WWW IZTW http://www.ios.krakow.pl/sawios/[1]. Do udostępniania bazy w sieci zastosowano system Expertus firmy Splendor Systemy Informacyjne S.C. z Poznania.

Rys. 1. Strona wyszukiwawcza bazy danych SAWIOS

Rys. 1. Strona wyszukiwawcza bazy danych SAWIOS
Źródło: opracowanie własne na podstawie Baza danych SAWIOS [on-line]. [Dostęp 5 maja 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ios.krakow.pl/sawios/.

Wyszukiwanie w bazie SAWIOS można prowadzić w następujących polach wyszukiwawczych:

 • autor,
 • słowa z tytułu oryginału,
 • słowa z tytułu w języku polskim,
 • słowa z notatki (abstraktu),
 • skrót tytułu czasopisma (lub zbioru referatów konferencyjnych),
 • rok,
 • język.

Wyszukiwanie można wspomagać następującymi indeksami:

 • autorskim,
 • słów z tytułu oryginału,
 • słów z tytułu w języku polskim,
 • słów z abstraktu,
 • skrótów tytułów czasopism.

Wyszukiwanie może być zawężone przez:

 • wybór roku/lat poszukiwanych publikacji,
 • wybór języka/języków publikacji.

Baza danych PUBLIKACJE

Baza zawiera opisy bibliograficzne polskich i zagranicznych publikacji pracowników IZTW. Stanowi źródło informacji o specjalistach w dziedzinie obróbki skrawaniem, erozyjnej, elektrochemicznej, ściernej oraz niekonwencjonalnych metod obróbki. Obecnie baza liczy 1214 rekordów (stan na marzec 2009 r.). Dane rejestrowane są od 1986 r. Rekordy zawierają opis bibliograficzny publikacji (autor, tytuł artykułu w języku oryginału, źródło i wydawcę) oraz słowa kluczowe.

Baza udostępniana jest bezpłatnie na stronie WWW Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania http://www.ios.krakow.pl/wwwisis/publ/form.htm. Do udostępniania bazy w sieci wykorzystuje się oprogramowanie GenIsisWeb (UNESCO).

Rys. 2. Strona wyszukiwawcza bazy danych PUBLIKACJE

Rys. 2. Strona wyszukiwawcza bazy danych PUBLIKACJE
Źródło: opracowanie własne na podstawie Baza danych SAWIOS [on-line]. [Dostęp 5 maja 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ios.krakow.pl/sawios/.

Wyszukiwanie w bazie publikacji można prowadzić według autorów, słów z tytułu, nazwy czasopisma, miejsca wydania, słów kluczowych i dostępnych roczników. Wyszukiwanie ułatwiają słowniki (spis autorów, wykaz czasopism, wykaz miejscowości, indeks słów kluczowych oraz spis dostępnych roczników).

Bazy tworzone w ramach Centrum Innowacji, Transferu i Monitorowania Rozwoju Technologii Wytwarzania

Na potrzeby Centrum Innowacji, Transferu i Monitorowania Rozwoju Technologii Wytwarzania (CITiMRTW), powołanego w IZTW w 2004 r., opracowano system informacji o technologiach wytwarzania, który obejmuje bazy danych o publikacjach i patentach oraz dokumentacyjne zestawienia tematyczne odpowiadające głównym przedmiotom zainteresowania Centrum. Bazy danych i zestawienia udostępniane są na stronie WWW pod adresem: http://www.ios.krakow.pl/CITiMRTW/index.php3.

Bazy danych zawierają tematycznie wyselekcjonowane informacje o artykułach z polskich i zagranicznych czasopism naukowych i technicznych oraz materiałów konferencyjnych prenumerowanych przez Bibliotekę IZTW. Zawartość stanowią dane z lat 1988–2009, na bieżąco aktualizowane na podstawie materiałów napływających do biblioteki. Oprócz danych bibliograficznych w bazach zamieszczono również krótkie streszczenia w języku polskim artykułów i referatów konferencyjnych.

Opracowano następujące bazy:

 • „Inżynieria Powierzchni”,
 • „Mikro- i Nanotechnologie w Wytwarzaniu Wyrobów”,
 • „Technologia Montażu i Demontażu”,
 • „Powłoki Odporne na Zużywanie”,
 • „Metrologia Wielkości Geometrycznych”,
 • „Automatyzacja i Robotyzacja w Wytwarzaniu”,
 • „Niekonwencjonalne Metody Wytwarzania Wyrobów”,
 • „Skrawanie z Wysokimi Prędkościami”,
 • „Nowe Materiały”.

Rys. 3. Strona wyszukiwawcza jednej z baz danych Centrum

Rys. 3. Strona wyszukiwawcza jednej z baz danych Centrum
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Mikro- i Nanotechnologie w Wytwarzaniu Wyrobów [on-line]. [Dostęp 8 maja 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ios.krakow.pl/wwwisis/nano/form.htm.

Do udostępniania baz w Internecie wykorzystano program GenIsisWeb rozpowszechniany przez UNESCO.

Rys. 4. Wynik wyszukiwania w jednej z baz danych Centrum

Rys. 4. Wynik wyszukiwania w jednej z baz danych Centrum
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Centrum.

Wyszukiwanie w bazach można prowadzić według autorów, słów z tytułu oryginalnego oraz polskiego, słów z notatki oraz skrótu tytułu czasopisma. Zakres wyszukiwania może być zawężony przez wybranie roku lub lat poszukiwanych publikacji oraz języka lub języków publikacji. W celu ułatwienia wyszukiwania przygotowano indeks autorski oraz indeks skrótów tytułów czasopism.

Kolejną bazą udostępnianą na stronach Centrum jest „Katalog Elektroniczny Wybranych Polskich Opisów Patentowych” sklasyfikowanych według klas B23 i B24. Baza jest aktualizowana w miarę napływu materiałów.

Tematyka polskich opisów patentowych, zawartych w katalogu elektronicznym, obejmuje:

 • obrabiarki i obróbkę metali, w tym rozwiercanie, frezowanie, struganie, piłowanie, wykonywanie kół zębatych, nacinanie gwintów, obróbkę prądem elektrycznym, lutowanie, zgrzewanie, obróbkę laserową, obrabiarki, elementy obrabiarek, ich części składowe i osprzęt;
 • szlifowanie i polerowanie, w tym maszyny i urządzenia do szlifowania, polerowania, obciągania i kondycjonowania powierzchni ściernych, obróbkę strumieniowo-ścierną oraz narzędzia do szlifowania, polerowania lub ostrzenia.

Dostępne w bazie pierwsze strony patentów w formacie PDF zawierają informacje o istnieniu praw wyłącznych, ich właściwości i okresie trwania, a także abstrakty i rysunki. Wyszukiwanie w katalogu można prowadzić według numeru patentu, nazwy właściciela patentu, nazwiska twórcy wynalazku, słów z tytułu patentu i słów kluczowych. W celu ułatwienia poszukiwań dostępne są słowniki dla pól: „Uprawniony z patentu” i „Słowa kluczowe”. Baza, licząca obecnie 893 rekordy, jest udostępniana bezpłatnie na stronach Centrum pod adresem http://www.ios.krakow.pl/wwwisis/patent/form.htm.

Rys. 5. Strona wyszukiwawcza Katalogu Elektronicznego Wybranych Polskich Opisów Patentowych

Rys. 5. Strona wyszukiwawcza „Katalogu Elektronicznego Wybranych Polskich Opisów Patentowych”
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Katalogu Elektronicznego”.

Przypisy

[1] Odesłania do stron internetowych przedstawiają wersję aktualną w dniu 5 maja 2009 r.

            

Poprzedni - Spis treści - Następny

(C) 2009 EBIB

            Bibliograficzne bazy danych Ośrodka INT Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie / Maria Błażejewska, Joanna Kapusta, Elżbieta Karpińska-Pawlak // W: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Bydgoszcz, 27-29 maja 2006. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2009. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 19). - ISBN: 83-921757-5-1. -Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/blazejewska_kapusta_karpinska.php