EBIB
Materiały konferencyjne
nr 18

ISBN: 83-921757-8-6

Wydawca:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE

Organizator:
Elektroniczna BIBlioteka
Komisja Wydawnictw Elektronicznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Komitet programowy:
Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
dr hab. Ewa Głowacka
dr Jan Andrzej Nikisch
dr Maciej Banach
mgr Bożena Bednarek-Michalska

Redakcja:
Barbara Szczepańska

Redaktor serii:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Iwona Sójkowska
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna:
Marek Stepowicz

ebib.redakcja@oss.wroc.pl 
David Prosser

Open Access w Europie: polityka i praktyka
Open Access in Europe: Policy and Practice

SESJA REPOZYTORIA OTWARTE

Jörgen Eriksson

Tworzenie archiwum instytucji – kwestie techniczne i organizacyjne
Setting up an institutional archive: some technical and organisational considerations
Paula Sequeiros, Antonella De Robbio

Ogólnodostępne archiwa a informacja naukowa i biblioteczna – doświadczenia globalne
Open archives for Library and Information Science: an international experience
Agnieszka Lewandowska, Cezary Mazurek, Marcin Werla

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER - Dostęp do otwartych bibliotek cyfrowych i repozytoriów
Federation of Digital Libraries working in the PIONIER network – an access to open digital libraries and repositories
Marek Niezgódka

Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access
The DIR Project: An Example of a Practical Implementation of the Open Access Idea
Jolanta Przyłuska, Anna Radomska, Rafał Kłosiński

Budowanie repozytorium dziedzinowego - doświadczenia Biblioteki Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i Biblioteki Politechniki Łódzkiej
Developing a subject-specific repository. Experiences from the Scientific Library of the Nofer Institute of Occupational Medicine and the Library of the Technical University of Lodz

SESJA CZASOPISMA OTWARTE I ZAGADNIENIA PRAWNE

Łucja Maciejewska, Krzysztof Moskwa, Barbara Urbańczyk

Czasopisma naukowe Open Access - model otwartego dostępu do wiedzy
Open Access Scientific Journals – a Model of Open Access to Knowledge
Lars Bjornshauge

DOAJ – czasopisma otwarte
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Maciej Banach

„Open Access" czy „Pay for Preview”
„Open Access” or „Pay for Preview”
Piotr Gołkiewicz

Jak najlepiej zaspokoić potrzeby naukowców - punkt widzenia wydawnictwa Elsevier na nowe modele udostępniania publikacji

Marek Nahotko

Wpływ Open Access na poziom cytowań publikacji
Open Access influence on scientific publications citation level
Cengiz Aydin

Działania na rzecz OA w Turcji
Open Access Activities in Turkey
Barbara Szczepańska

Prawne aspekty publikowanie obiektów cyfrowych w modelu Open Access
Legal Aspects of Publishing Digital Objects in the Open Access Model
Alek Tarkowski

Otwarty model licencjonowania Creative Commons
An Open Model of the Creative Commons Licensing


Strony konferencji
Zadanie wykonano w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO
Promocja Czytelnictwa Priorytetu Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa
ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury MKiDN


(c) 2007 EBIB