EBIB
Materiały konferencyjne
nr 17

ISBN: 83-921757-7-8

Wydawca:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE

Organizator:
Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej
Politechniki Wrocławskiej

Komitet organizacyjny:
Henryk Szarski - Przewodniczący
Danuta Dudziak - Z-ca Przewodniczącego
Małgorzata Kuziela
Barbara Makarska-Deszcz
Małgorzata Kwaśniowska

Komitet programowy:
Prof. Monika Hardygóra
Prof. Tadeusz Więckowski
Prof. Jan Miodek
Dr Adolf Juzwenko
Dr Maria Anna Jankowska
Prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz
Dr Henryk Szarski
Mgr Danuta Dudziak
Mgr Małgorzata Kuziela

Patronat:
Prof. Michał Seweryński,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rafał Dutkiewicz,
Prezydent Wrocławia

Andrzej Łoś,
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Prof. Tadeusz Luty,
Przewodniczący KRASP,
Rektor Politechniki Wrocławskiej

Prof. Leszek Pacholski,
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Recencenci:
prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz
dr inż. Henryk Szarski
mgr Danuta Dudziak
mgr inż. Urszula Anna Wojtasik

Redakcja:
Barbara Szczepańska

Redaktor serii:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Joanna Grzeskowiak
Zuzanna Zakrzewska

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk

ebib.redakcja@oss.wroc.plWrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych

Wrocław, 4-6 lipca 2007

 
 

BIBLIOTEKA W UCZELNI I REGIONIE

Stefan Władysiuk
Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz przy Uniwersytecie McGill w Montrealu i jej działalność

The Polish Institute of Arts and Sciences in Canada and the Polish Library in Montreal
Annekathrin Genest
Biblioteka Instytutu Polskiego w Berlinie - biblioteka polska, polonijna czy berlińska?

The Polish Institute Library in Berlin - Polish, Polonian or Berlin Library?
Marta Bryszewska
ppt Biblioteka Polska w Buenos Aires, ARGENTYNA

Polish Library in Buenos Aires
Łucja Abrams
ppt Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie elektronicznego przepływu informacji w Bibliotece Uniwersytetu w Ontario

UWO & new trends in electronic information
Maria Małgorzata Maczkowska
Wielofunkcyjność Biblioteki Uniwersyteckiej w Bitoli

The Multifunctionality of the University Library in Bitola
Bernard Kwoka
Systemy kształcenia i wynagradzania bibliotekarzy w Niemczech

Education Systems and Pay for Librarians in Germany
Elżbieta Sutáné-Zielińska
Országos Idegennyelvű Könyvtár – Ogólnokrajowa Biblioteka Języków Obcych w Budapeszcie

The National Library of Foreign Literature and its visitors
Katalin Mészáros Vasné, Paulina Anna Halasi
ppt Biblioteka w centrum miasta

Library in the Center of a City
Celina Kwiatek-Mack
ppt Od bibliotekarza i dokumentalisty do brokera informacji

From the Librarian and Documentalist to the Information Broker
Aleksandra Erlandsson

Film

ppt Pedagogiska centralen - model pedagogicznego centrum w Malmö

Pedagogical centre - teacher’s and school librarian’s resource centre in Malmö
Danuta Kiss
Student użytkownikiem informacji. Działalność dydaktyczna Centralnej Biblioteki Uniwersytetu Zachodnio-Węgierskiego

Students as information’s users. Teaching activity in Central Library of University of West-Hungary
Maria Burchard, Agnieszka Kasprzyk
Cały świat widzi NUKAT

Whole world can see NUKAT
Zdzisław Gębołyś
Biblioteki polskie na Litwie

Polish libraries in Lithuania
Iwona Pugacewicz
Powstanie i początki działalności Biblioteki Polonii Północnej Francji

The Creation and the First Achievements of the Library of Polish Community in the Northen France
Ewa Rutkiewicz
Jeśli nie poprzez biblioteki polonijne, to którędy wchodzimy do Australii? Refleksje z podróży.

If not through Polish libraries then how we enter Australia? Reflections from journey
Mariola Szyda
Data smog – wyzwaniem dla bibliotekarzy

Data smog
Teresa Koniaszewska, Anna Uniejewska, Ewa Zysek-Nockowska
Model systemu biblioteczno-informacyjnego Biblioteki Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej w edukacyjnym procesie przemian.

A Model of a Library and Information System of Main Library and Scientific Information Centre of Wroclaw University of Technology in an Educational Process of Changes

KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE W BIBLIOTECE I NA RYNKU 

Małgorzata Góralska
Rewolucja Gutenberga - przełom cyfrowy. Próba porównania

Gutenberg revolution - digital turn. Attempt of comparison
Alicja Potocka
E-książki w bibliotece akademickiej: dostęp i promowanie zbiorów w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej.

E-books in an academic library: access and promotion at the Main Library of the Warsaw University of Technology
Urszula Anna Wojtasik
Statystyki wykorzystania zagranicznych książek elektronicznych - potrzeba standaryzacji

Usage statistics of access to e-books. The need of standarisation
Michał Pijewski
Książki elektroniczne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu – stopień zainteresowania czytelników na tle wykorzystania pozostałych źródeł elektronicznych.

Electronic books at Poznan University Library – the readers’ level of interest in the medium as compared to the usage of remaining electronic resources
Danuta Dudziak
Najczęściej udostępniane skrypty Politechniki Wrocławskiej w wersji drukowanej i cyfrowej w latach 2004-2007

The most popular print and digital textbooks at Wroclaw University of Technology Library
Grzegorz Czapnik
Polski rynek książek internetowych i jego wykorzystanie w bibliotekach

Internet-eBooks market in Poland and its utilisation in Polish libraries
Iwona Sójkowska, Filip Podgórski
Optymalizacja kolekcji źródeł elektronicznych w bibliotece akademickiej

Optimization of Electronic Sources Collection in an Academic Library
Danuta Dudziak, Magdalena Iwańska
Metoda oceny zawartości kolekcji MyiLibrary w kontekście jej zakupu. Studium przypadku.

Evaluation method of MyiLibrary collection content relating to library purchase. Case study.
Grażyna Piotrowicz, Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska
E-publikacje BUWr jako wsparcie dydaktyki akademickiej i promocja dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska.

E-publications of Wroclaw University Library as a way of university education support and Lower Silesia cultural heritage promotion
Lista uczestników
Sponsorzy


Strony konferencji(c) 2007 EBIB