Internet w bibliotekach II - łączność, współpraca, digitalizacja, Wrocław, 23-26 września 2003 roku


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   
 

Regina Rohleder

Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej

Koncepcje tworzenia elektronicznych bibliotek wirtualnych

Od biblioteki tradycyjnej do cyfrowej

Utworzenie biblioteki cyfrowej na bazie zbiorów tradycyjnych stanowi wyzwanie dla bibliotekarzy i informatyków. Określenie celów, przesłanek, założeń i opracowanie koncepcji digitalizacji stanowi wstęp do utworzenia biblioteki z zasobami cyfrowymi. Budując bibliotekę cyfrową, rozpatrujemy aspekty prawne, organizacyjne oraz technologiczne. Niniejsze opracowanie zawiera elementy koncepcji, które mogą wspomóc wybór sposobu digitalizacji zbiorów.

Wstęp do projektu

Cele digitalizacji:

 • archiwizacja,
 • ochrona oryginału,
 • przeglądanie i udostępnianie,
 • ewidencja zasobu.

Przesłanki dla digitalizacji:

 • wartość intelektualna zbioru,
 • wartość merytoryczna zgodna z profilem instytucji ,
 • szerokie zainteresowanie użytkowników zbiorami biblioteki,
 • prezentowanie dzieł unikatowych podnoszące rangę biblioteki,
 • adekwatne do oryginału odwzorowanie kopii cyfrowej,
 • udostępnianie zbiorów intensywnie wykorzystywanych,
 • ułatwienie wyszukiwania informacji poprzez opis indeksowy i metadane,
 • udział biblioteki cyfrowej w projektach regionalnych, krajowych i innych,
 • podnoszenie prestiżu instytucji dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii w bibliotece.

Założenia do tworzenia bibliotek cyfrowych:

 • posiadanie zbioru własnego lub/i nabytego w formie cyfrowej (w tym dostęp on-line do zbiorów zgromadzonych na różnych serwerach),
 • powołanie zespołu do realizacji zadania,
 • opracowanie koncepcji digitalizacji w danej bibliotece,
 • dobór sprzętu i oprogramowania.

Opracowanie koncepcji digitalizacji

 • rozpoznanie rodzaju materiałów bibliotecznych występujących w zasobie,
 • określenie grona potencjalnych odbiorców,
 • wyznaczenie głównych celów digitalizacji w danej bibliotece,
 • selekcja zbioru do prezentacji cyfrowej oraz ocena stanu zbioru,
 • kalkulacja kosztów procesu digitalizacji i aktualizacji zasobów cyfrowych,
 • wybór technologii procesu digitalizacji oraz odpowiedniej infrastruktury,
 • określenie struktury biblioteki cyfrowej i zawartych w niej dokumentów,
 • organizacja procesu digitalizacji z opisem w postaci metadanych,
 • przygotowanie udostępniania zbioru w sieci komputerowej.

Tworzenie bibliotek cyfrowych

Określenie aspektów prawnych

 • Przestrzeganie licencji i postanowień zwartych w umowach dostawy/zakupu oraz umowach licencyjnych i konsorcyjnych w zakresie oprogramowania obsługującego jak i treści zawartych w bazach danych.
 • Aspekty prawne:
  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 94 .24.83,
  Ustawa o bibliotekach - z dnia 27 czerwca 1997 r. Dz. U. nr 85 poz. 539,
  Ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym - z dnia 8 stycznia 1993 r. Dz. U. nr 11 poz.50,
  Ustawa o statystyce publicznej - z dnia 29 czerwca 1995 r. Dz. U. nr 88 poz. 439,
  Kodeks celny - z dnia 9 stycznia 1997 r. Dz. U. 23 poz. 117.

Organizacja biblioteki cyfrowej

Gromadzenie zasobów cyfrowych

Gromadzenie w repozytoriach zbiorów cyfrowych oraz metadanych w strukturze relacyjnej bazy danych.

Pozyskiwanie zbiorów cyfrowych:

 • tworzenie postaci cyfrowej materiałów bibliotecznych,
 • digitalizacja zbioru własnego,
 • kolekcjonowanie zbiorów multimedialnych,
 • udostępnianie on-line przygotowanych przez specjalistyczne firmy (wydawnictwa) baz danych, czasopism, książek.

Przetwarzanie dokumentów tradycyjnych na postać elektroniczną zależy od:

 • rodzaju zbiorów (np. starodruki, skrypty, podręczniki, mapy),
 • jakości zbioru,
 • typu nośników (np. książki, mikrofilmy).

Opracowywanie zasobów cyfrowych za pomocą metadanych

Zasób cyfrowy opracowuje się przy pomocy metadanych:

 • administracyjnych - umożliwiających zarządzanie dokumentami, informujących o strukturze bazy danych, opisujących formaty obiektów bazy,
 • strukturalnych - danych przedstawiających zdigitalizowany obiekt, umożliwiających nawigację po dokumencie oraz informujących o jego strukturze,
 • opisujących - opisy bibliograficzne.

Udostępnianie

Wyszukiwanie informacji w bibliotece cyfrowej według:

 • autora,
 • tytułu,
 • słów kluczowych,
 • wyrażeń bliskoznacznych,
 • kombinacji wyrazów, itp.

Możliwość używania algebry boole'owskiej.
Wyszukiwanie w wielu katalogach bibliotecznych jednocześnie.
Możliwości zapisu informacji na nośnikach własnych, jeżeli nie ma ograniczeń ze strony licencjodawcy oraz przepisów prawnych.

Sposoby płatności za dostęp do zasobów cyfrowych:

 • odpłatnie, w określonym przedziale czasowym - dla odbiorców indywidualnych (według adresów IP) - czasopisma i bazy danych w postaci: spisów treści, abstraktów i w wersjach pełnotekstowych,
 • odpłatnie, w wyznaczonym okresie czasu - dla danej instytucji z dostępem równoczesnym na określoną ilość stanowisk komputerowych,
 • bezpłatnie, w określonym czasie - dla odbiorców indywidualnych, dla danej instytucji lub bez ograniczania grona odbiorców,
 • bezpłatnie i bezterminowo dla wszystkich odbiorców.

Technologia cyfrowa

W skład procesu digitalizacji wchodzą:

 • przygotowanie materiałów do skanowania,
 • proces skanowania,
 • zapis plików w wybranych formatach,
 • edycja plików graficznych,
 • kompresja plików,
 • zastosowanie OCR,
 • indeksowanie i zastosowanie metadanych do opisu dokumentu,
 • tworzenie baz danych tekstu,
 • umieszczanie dokumentu w strukturze bazy danych,
 • tworzenie odsyłaczy hipertekstowych,
 • umożliwianie przeglądania i udostępnienie dokumentu na stronie WWW,
 • udostępnianie w sieci.

Techniki przetwarzania dokumentów do postaci cyfrowej:

 • skanowanie oryginału,
 • mikrofiszowanie i skanowanie mikrofisz,
 • mikrofiszowanie i skanowanie oryginału za pomocą kamery hybrydowej,
 • wykonywanie zdjęć oryginału aparatem cyfrowym.

Ocena stanu zbioru wpływa na wybór techniki skanowania.

Projektowanie bazy danych:

Projektowanie bazy wymaga zwrócenia uwagi na następujące zagadnienia:

 • relacyjność bazy,
 • wybór platformy systemowej (np. UNIX),
 • indeksowanie,
 • możliwość obsługiwania dużych plików,
 • jednoczesność obsługi wielu użytkowników,
 • obsługa języków selektywnych zapytań (SQL, XML),
 • możliwość tworzenia kolekcji wyszukanych materiałów,
 • współpracę z systemami bibliotecznymi i innymi bazami danych:
 • gwarancję bezpieczeństwa danych.

Wybór infrastruktury (bez technologii mikrofilmowania)

Sprzęt:

 • serwer do gromadzenia i udostępniania zbiorów składujący zasoby cyfrowe i zarządzający repozytorium,
 • stacje robocze do procesu digitalizacji,
 • skanery,
 • aparaty cyfrowe,
 • drukarki.

Oprogramowanie:

 • Adobe Photoshop - profesjonalny program przeznaczony do edycji obrazów,
 • Adobe Acrobat - program do tworzenia plików w formacie PDF,
 • Adobe Reader - program pozwalający odczytywać pliki formatu PDF,
 • Fine Reader - wysokiej klasy oprogramowanie do rozpoznawania pisma (OCR, ICR),
 • INFOX - służy do projektowania i edycji baz danych oraz witryn XML,
 • Oprogramowanie zarządzające biblioteką cyfrową wraz z metadanymi opisującymi dokumenty bazy.

Należy dokonać implementacji oprogramowania na poszczególnych etapach procesu technologicznego.

Zalety i wady digitalizacji

Zalety:

 • ochrona i archiwizacja zasobów bibliotecznych,
 • łączenie informacji tekstowej, graficznej, sekwencji obrazów (film) oraz dźwiękowej w jednym przekazie multimedialnym,
 • niski koszt publikacji w formie elektronicznej,
 • interaktywny dostęp do obszernych i uporządkowanych zasobów informacji z komputera w sieci komputerowej,
 • wygodne przeszukiwanie katalogów,
 • szybkie pobieranie plików bez straty jakości,
 • jednoczesny dostęp wielu użytkowników do materiałów cyfrowych,
 • oszczędność miejsca w magazynach bibliotecznych.

Wady:

 • prawa autorskie i pokrewne są hamulcem w rozpowszechnianiu informacji w postaci cyfrowej,
 • koszty sprzętowe i organizacyjne digitalizacji,
 • ponoszenie nakładów na aktualizację sprzętu, nośników i oprogramowania,
 • okresowa konwersja zbiorów cyfrowych do obowiązujących formatów,
 • konieczność stosowania urządzeń i oprogramowania do odczytu danych,
 • wysokie koszty dostępu do internetu,
 • niższa jakość techniczna publikacji cyfrowej ograniczona rozdzielczością monitora,
 • nadmiar informacji,
 • możliwość zafałszowania informacji,
 • przyzwyczajenia czytelników do druku tradycyjnego.

Podsumowanie:

 • Biblioteka cyfrowa powstaje przy współpracy informatyków i bibliotekarzy, korzystać z niej może jednocześnie szerokie grono użytkowników.
 • Nie jest możliwe przedstawienie jednoznacznej struktury biblioteki cyfrowej, ponieważ występują różnice w:
  • rodzajach zbiorów,
  • przesłankach do tworzenia zbiorów cyfrowych,
  • zamierzonych celach,
  • organizacji,
  • procesie technologicznym.
 • Należy zadbać o korelacje między funkcjonującym (lub planowanym) systemem bibliotecznym a biblioteką cyfrową zapewniając spójność kodowania na każdym etapie tworzenia zbioru cyfrowego.
 • Ze względu na obszerność plików oprócz kompresji należy także zwrócić uwagę na optymalizacje struktury bazy danych.
 • Cyfrowa biblioteka stwarza komfort użytkownikowi, który wirtualnie może odwiedzać biblioteki, przeglądać ich zasoby i korzystać z pełnych tekstów wybranych dzieł.
   


- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) 2003 EBIB

Koncepcje tworzenia elektronicznych bibliotek wirtualnych : Od biblioteki tradycyjnej do cyfrowej / Regina Rohleder // W:Internet w bibliotekach II [Dokument elektroniczny] : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003. - (EBIB Materiały konferencyjne). - Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb2/rohleder.php . - Internet w bibliotekach II. - ISBN 83-915689-5-4