Internet w bibliotekach II - łączność, współpraca, digitalizacja, Wrocław, 23-26 września 2003 roku


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   
 

Teresa Szymorowska

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

INFOBIBNET
INFORMACJA - BIBLIOTEKA - SIEĆ

(na podstawie prezentacji, zredagował EBIB)

Cel główny projektu INFOBIBNET

Budowa platformy organizacyjnej i infrastrukturalnej sieci bibliotek samorządowych

Priorytet:

 • dostosowanie oferowanych usług i aplikacji do potrzeb społeczeństwa informacyjnego i regionalnych strategii innowacji;
 • harmonizacja ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Nowy aspekt misji biblioteki samorządowej

Uczestniczenie w działaniach na rzecz:

 • demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
 • rozwoju ekonomicznego i społecznego,
 • kształcenia ustawicznego,
 • aktywizacji kulturowej społeczeństwa lokalnego,
 • zróżnicowania kulturowego i językowego.

Cele szczegółowe projektu

Utworzenie jednolitej sieci przekazu informacji, ze szczególnym uwzględnieniem informacji:

 • prawnej,
 • naukowo-technicznej,
 • gospodarczej,
 • turystycznej,
 • biblioteczno-bibliograficznej

Wspomaganie informacyjne administracji samorządowej wszystkich szczebli poprzez:

 • pomoc w realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • umożliwienie dostępu do polskich i światowych baz danych,
 • umożliwienie dostępu do specjalistycznych serwisów informacyjnych.

Wspomaganie funkcji edukacyjnej placówek oświatowych poprzez:

 • edukację informacyjną dzieci i młodzieży szczególnie w małych ośrodkach,
 • zapewnienie dostępu do polskich i zagranicznych bibliotek cyfrowych,
 • dostęp do sieciowej informacji specjalistycznej,
 • zajęcia edukacyjne w oparciu o sieci komputerowe i materiały multimedialne,
 • udział w budowie systemu edukacji na odległość.

Wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez:

 • organizację regionalnych sieci punktów transferu innowacji,
 • organizację regionalnych sieci informacji patentowej i normalizacyjnej,
 • organizację regionalnych sieci informacji o obowiązujących w Unii Europejskiej certyfikatach.

Opracowanie wspomagających systemów informatycznych, dotyczących przede wszystkim:

 • lokalnych i regionalnych wydarzeń kulturalnych,
 • lokalnych i regionalnych wydarzeń gospodarczych,
 • lokalnych i regionalnych rynków pracy (kooperacja z urzędami pracy),
 • kontaktów obywateli z urzędami,
 • lokalnych i regionalnych imprez rekreacyjnych i turystycznych.

Przygotowanie i koordynacja projektów związanych z upowszechnianiem i ochroną dziedzictwa kulturalnego poprzez:

 • koordynację regionalnych programów archiwizacji cyfrowej obiektów o szczególnym znaczeniu dla kultury polskiej,
 • koordynację prac przy tworzeniu regionalnych katalogów zabytków ruchomych,
 • współtworzenie regionalnych bibliotek cyfrowych.

Współtworzenie projektów związanych z promocją lokalnej tradycji poprzez:

 • wydawanie bibliografii regionalnych,
 • prowadzenie portali internetowych dla małych bibliotek i ośrodków kultury,
 • tworzenie kopii cyfrowych obiektów szczególnie ważnych dla promocji regionów.

Zbudowanie systemu edukacyjnego dla bibliotekarzy poprzez:

 • stworzenie ram samokształcenia bibliotekarzy,
 • organizację profesjonalnych szkoleń z dziedziny organizacji i zarządzania zasobami,
 • organizacje szkoleń z zakresu zarządzania finansami,
 • organizacje szkoleń z zakresu pozyskiwania środków finansowych z programów strukturalnych.

Warunki osiągnięcia celu:

 • Organizacja skutecznego lobbingu,
 • Zmiana wizerunku biblioteki samorządowej,
 • Osiągnięcie konsensusu na budowę jednolitej sieci bibliotek samorządowych,
 • Telefonizacja całej sieci bibliotek samorządowych,
 • Zbudowanie infrastruktury informatycznej i logistycznej pokrywającej cały kraj,
 • Koordynacja z pracami nad szkieletową siecią szerokopasmową.

Korzyści wynikające z implementacji projektu

 • Pełne i efektywne wykorzystanie istniejącej sieci bibliotek samorządowych,
 • Szybka transmisja informacji prawnej, naukowo-technicznej, gospodarczej, turystycznej i biblioteczno-bibliograficznej,
 • Zaoferowanie członkom społeczeństw lokalnych przyjaznych, bezpłatnych, profesjonalnych punktów dostępu do informacji,
 • Wzrost czytelnictwa poprzez przyciągnięcie do placówek bibliotecznych nowych czytelników, klientów punktów informacji.

Instytucje wspierające oraz koordynujące

Ministerstwo Kultury,
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu
Zarządy województw
Samorządy lokalne
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego INFOBIBNET

Etapy zadań objętych projektem

 • Etap wstępny:
  1. Opracowanie szczegółowego planu realizacji projektu;
  2. Ustanowienie struktury organizacyjnej i zasad zarządzania;
  3. Opracowanie mapy potrzeb informacyjnych regionów;
  4. Opracowanie struktury sieci transferu informacji;
  5. Przygotowanie projektu infrastruktury;
  6. Opracowanie systemu szkoleń;
 • Etap pierwszy:
  1. Dostawy i instalacja sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla bibliotek, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
  2. Uruchomienie systemu szkoleń;
  3. Uruchomienie regionalnych systemów transferu informacji;
  4. Monitoring i koordynacja zadań z potrzebami edukacyjnymi i informacyjnymi użytkowników bibliotek.
 • Etap drugi:
  1. Wdrożenie monitoringu i kontroli realizacji wszystkich, zgodnych ze strukturą organizacyjną, elementów projektu;
  2. Analiza raportów cząstkowych;
  3. Ewentualne działania korygujące;
  4. Sporządzenie raportu końcowego;
  5. Monitoring całego systemu;

INFOBIBNET - Informacja - Biblioteka - Sieć
Projekt pilotażowy dla województwa kujawsko-pomorskiego

Partnerzy projektu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu,
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy,
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
Sieć bibliotek pedagogicznych,
Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego INFOBIBNET.

Instytucje wspierające projekt

Ministerstwo Kultury,
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji,
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Samorządy lokalne,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy.

Zadania zrealizowane

 • Udział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu jako partnera w projekcie „Regionalna Strategia Innowacji”;
 • Powołanie w ramach struktury organizacyjnej Książnicy - Regionalnego Centrum Edukacji Innowacyjnej;
 • Uruchomienie portalu www.INFOBIBNET.pl
 • Wsparcie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla realizacji zadań związanych z transferem innowacji przez biblioteki;

Zadania realizowane

 • Tworzenie lobbingu na rzecz bibliotek;
 • Tworzenie konsensusu wśród bibliotek samorządowych województwa;
 • Opracowanie wniosków o środki finansowe do programów strukturalnych Unii Europejskiej oraz do Ministerstwa Kultury.
   


- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) 2003 EBIB

INFOBIBNET : INFORMACJA - BIBLIOTEKA - SIEĆ / Teresa Szymorowska // W:Internet w bibliotekach II [Dokument elektroniczny] : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003. - (EBIB Materiały konferencyjne). - Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb2/infobibnet.php . - Internet w bibliotekach II. - ISBN 83-915689-5-4