Internet w bibliotekach II - łączność, współpraca, digitalizacja, Wrocław, 23-26 września 2003 roku


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   
 

Błażej Feret

Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej

Biblioteka w Internecie - Internet w Bibliotece

Dwa projekty realizowane w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej

WSTĘP

Istnienie współczesnych bibliotek naukowych bez dostępu do rozległych sieci kompute-rowych wydaje się niemożliwe. Użytkownicy, za pośrednictwem bibliotek, na co dzień ko-rzystają z przepastnych zasobów informacyjnych Internetu i wymagają jednocześnie, by ich własna biblioteka stała się w jak największym stopniu częścią tych zasobów. W Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej podjęto w ostatnim czasie dwie inicjatywy, z których jedna mieści się w nurcie "biblioteka w Internecie", a druga w nurcie "Internet w bibliotece".

1. Biblioteka w Internecie - projekt udostępnienia katalogu kartkowego

Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej od wielu lat udostępnia swoim użytkownikom katalog komputerowy. Najpierw, od 1993 roku w systemie Lech (dostępny w lokalnej sieci komputerowej), a od roku 1998 w systemie Horizon (dostępny w Internecie). Katalog komputerowy zawiera opisy wszystkich książek zakupionych przez bibliotekę po roku 1985 i znaczną liczbę starszych, ale częściej używanych. W roku akademickim 2001/2002 wdrożono moduł komputerowego zamawiania książek z katalogu, dostępny także w sieciach rozległych. Działania te spowodowały, że zdecydowana większość użytkowników biblioteki praktycznie zapomniała o istnieniu katalogu kartkowego, którego "szczątki" w liczbie ok. 60 tys. kart stale są dostępne w pomieszczeniu katalogów, sąsiadującym z wypożyczalnią. Co gorsza, wielu użytkowników jest przekonanych, że jeśli książki nie ma w katalogu komputerowym, to oznacza, że książki nie ma w bibliotece. Tymczasem katalog kartkowy ciągle zawiera infor-macje o zbiorach użytecznych, które mogłyby być znacznie lepiej wykorzystane, gdyby in-formacja o nich była dostępna w sieciach komputerowych.

Aby zapewnić kompletność dostępnych on-line informacji o zasobach biblioteki, z po-czątkiem czerwca 2003 roku rozpoczęto realizację projektu digitalizacji katalogu kartkowego. W projekcie przyjęto następujące założenia:

 • komputerowy katalog graficzny przeglądany będzie niezależnie od katalogu w sys-temie Horizon,
 • digitalizacja odbywać się będzie z użyciem cyfrowego aparatu fotograficznego (nie skanera),
 • w katalogu graficznym nie będzie - przynajmniej w pierwszej fazie - możliwości wy-szukiwania tekstowego (nie planuje się ani "tekstualizacji" za pomocą oprogramowania do rozpoznawania pisma, ani żadnego opisu tekstowego zdigitalizowanej karty),
 • wyszukiwanie odbywać się będzie jedynie przez alfabetyczny indeks "szufladek elektronicznych", a w ramach "szufladki" - przez oszacowanie lokalizacji karty katalogu graficznego (podobnie jak w zwykłym katalogu kartkowym),
 • na wyszukaną w katalogu graficznym książkę można będzie złożyć zamówienie ma-gazynowe, które będzie realizowane tak, jak zamówienie złożone z systemu Horizon,
 • przed wypożyczeniem książki użytkownikowi będzie ona skatalogowana w systemie Horizon, a odpowiedni obraz karty zostanie usunięty z katalogu graficznego,
 • by zminimalizować prawdopodobieństwo pomyłek przy zamawianiu książki na pod-stawie katalogu graficznego, złożone zamówienie będzie zawierać dane użytkownika za-mawiającego i wydruk obrazu karty katalogowej (użytkownik nie będzie wprowadzał sy-gnatury zamawianej pozycji).

Prace rozpoczęto 2 czerwca 2003 roku., Stanowisko do digitalizacji składa się z:

 • stołu reprodukcyjnego Kaiser, typ RS3XA z oświetleniem
 • aparatu fotograficznego Minolta Dimage 7i z matrycą 5 megapikseli i kartą Compact Flash 256 MB,
 • stacji komputerowej do gromadzenia, przetwarzania i archiwizowania da-nych.

Całość prac składa się z następujących etapów:

 • przygotowanie katalogu kartkowego (wyłączenie zbędnych kart, sprawdzenie kolej-ności szeregowanie, itp.),
 • fotografowanie,
 • przeniesienie plików do komputera,
 • automatyczna obróbka plików (zwiększenie kompresji, kontrastu, obcięcie margine-sów) za pomocą programu Adobe Photoshop,
 • podział na "szufladki elektroniczne",
 • publikacja na odpowiednich stronach WWW.

Z wymienionych etapów prac, które w zasadzie występują przy każdym projekcie digita-lizacji, największe obawy budził etap przetwarzania do postaci cyfrowej (zbierania danych). Długo rozważano użycie skanera, jednak planowana szybkość fotografowania w porównaniu z procesem skanowania była kluczowym argumentem za użyciem techniki fotograficznej. W praktyce okazało się, że przy ustawionych na stałe wszystkich parametrach zestawu, w zespo-le dwuosobowym można fotografować karty w tempie nawet do 600 kart na godzinę. W związku z tym szacowany wcześniej (zakładając użycie skanera) na ponad pół roku czas trwania projektu zostanie skrócony do około 6 tygodni.

Fotografie wykonywane są w trybie czarno-białym z użyciem dodatkowej opcji "tekst", która powoduje zwiększenie kontrastu między tłem a literami. Ponieważ tworzone pliki z ob-razami kart powinny mieć jak najmniejszy rozmiar, już w samym aparacie używana jest roz-dzielczość fotograficzna 640 x 480 punktów na obraz. W praktyce daje to rozdzielczość ok. 160 punktów na cal (dpi), która jest w zupełności wystarczająca w tego typu projekcie. Tu uwaga: wydaje się, że fotografia cyfrowa jako metoda digitalizacji ma bardzo wiele zalet w porównaniu z tradycyjnym procesem skanowania: szybkość zbierania danych, łatwość trans-feru do komputera, możliwość stosowania wymiennych nośników (karty pamięci), możliwość kadrowania fotografowanego obiektu, automatyczna numeracja plików wynikowych. Przy możliwych dziś do uzyskania rozdzielczościach, dochodzących nawet do 4500 x 3000 punk-tów na zdjęcie, można pokusić się o fotografowanie nawet dużych formatów. Rozdzielczość 4500 x 3000 punktów odpowiada bowiem dla formatu A4 liniowej rozdzielczości ok. 380 dpi.

Rezultaty projektu można obejrzeć na stronie WWW Biblioteki PŁ:
http://bg.p.lodz.pl/katalog.htmFot. 1. Przykład karty katalogowej po digitalizacji i obróbce programem Adobe Photoshop.

2. System kontroli dostępu do bibliotecznych komputerów "publicznych"

Na terenie oddanego do użytku we wrześniu 2002 r. nowego gmachu Biblioteki Głównej PŁ zlokalizowano znacznie więcej stanowisk komputerowych dostępnych publicznie niż to miało miejsce w starej siedzibie. Oprócz stale kontrolowanych stanowisk w Pracowni Interne-towej oraz Naukowej Pracowni Komputerowej (w sumie ponad 25 komputerów) kilkanaście komputerów umieszczono także na terenie magazynów otwartych. Zainstalowano także kom-putery w sali dydaktyczno-szkoleniowej. W sumie przewiduje się, że na terenie gmachu Bi-blioteki Głównej użytkownicy będą mieli dostęp do ponad 50 stacji komputerowych (poza stanowiskami dostępu do katalogu). Dodatkowo, kolejnych 50 stanowisk z dostępem publicz-nym istnieje już w Bibliotece Chemicznej (agendzie BGPŁ). Tak duża liczba komputerów wymaga ujednolicenia zarówno sposobu dostępu do tych stanowisk, jak i oferowanych na nich usług.

Kontrola dostępu do komputerów publicznych w niewielu bibliotekach odbywa się bez udziału pracowników biblioteki. Najczęściej stosuje się systemy autoryzacji dostępu za po-mocą konta i hasła oparte na serwerze Novell lub Microsoft, które nie zapewniają kontroli czasu pracy. W związku z tym pracownicy biblioteki muszą "ręcznie" sterować przepływem użytkowników przez pracownię: wyznaczać wolne stanowisko i pilnować, by regulaminowy czas pracy nie został przekroczony. Niestety, taka forma kontroli jest możliwa jedynie w przypadku komputerów zgromadzonych w jednym pomieszczeniu. W przypadku stacji kom-puterowych rozproszonych na terenie całej biblioteki, rozwiązanie takie nie zdaje egzaminu.

Po długich poszukiwaniach i testach zdecydowano się na wdrożenie w Bibliotece Głównej PŁ amerykańskiego oprogramowania firmy CMS DigiNet, noszącego nazwę PC-Cop (http://www.pc-cop.com).

System programów PC-Cop składa się z następujących elementów:

 • serwera bazy danych,,
 • konsoli administratora (serwera systemu PC-Cop)
 • oprogramowania zainstalowanego na stacji użytkownika (klienta),
 • serwera WWW do zdalnej rezerwacji.

Posiada następujące funkcje:

 • zalogowanie się do dowolnej stacji roboczej na podstawie konta i hasła,
 • kontrolowanie przydzielonego czasu pracy i automatyczne kończenie sesji po jego upływie (z wcześniejszymi, definiowanymi ostrzeżeniami),
 • umożliwienie wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników komputerów w systemie,
 • zamknięcie wszystkich aplikacji po wylogowaniu się użytkownika,
 • ograniczenie liczby dziennych i tygodniowych logowań do systemu (liczba sesji),
 • dzienny i tygodniowy limit czasu pracy na komputerach,
 • rezerwowanie stacji komputerowej przez WWW,
 • możliwość rezygnacji z dokonanej rezerwacji (przez WWW),
 • wymuszenie akceptacji regulaminu (regulamin lub jego fragment może być wyświe-tlony na komputerze przed zalogowaniem użytkownika, a proces logowania oznacza ak-ceptację warunków),
 • "zawieszenie" i "odwieszenie" konta użytkownika,
 • przedłużanie czasu pracy dla użytkownika (wykonuje administrator) jeśli nie ma re-zerwacji lub są inne wolne stacje,
 • możliwość korzystania z bazy użytkowników lokalnego systemu bibliotecznego przez protokół SIP.

Producenci oprogramowania twierdzą, iż zastosowanie go w bibliotece likwiduje kilka istotnych problemów:

 • eliminuje liczbę sporów pomiędzy użytkownikami a personelem oraz między samymi użytkownikami,
 • upraszcza procedury "ustawiania w kolejce" i wymuszania zakończenia pracy,
 • umożliwia nie tylko użytkowanie komputera "od ręki", ale także wcześniejsze za-rezerwowanie stacji do pracy.

  I rzeczywiście. Po wdrożeniu systemu w pracowni posiadającej 14 komputerów zdecy-dowanie zmniejszyły się (a z czasem zanikły zupełnie) kolejki będące utrapieniem zarówno pracowników, jak i oczekujących studentów. Obecnie efekt ten jest prawdopodobnie w więk-szej części wynikiem wprowadzenia ograniczeń liczby logowań i czasu trwania sesji niż re-zultatem wcześniejszych rezerwacji. Jednak zasadniczy cel został osiągnięty: użytkownicy w kulturalny sposób, bez większych ingerencji pracowników, korzystają z komputerów. Dodat-kowym efektem wdrożenia oprogramowania jest, przynajmniej częściowe, zdyscyplinowanie użytkowników (studentów) pracowni komputerowej. Większość bibliotek, które udostępniły swoim użytkownikom komputery z dostępem do sieci Internet, walczy z plagą internetowych pogawędek, ściągania plików i oglądania mało naukowych stron. Stała kontrola ze strony pracownika biblioteki jest bardzo absorbująca, czasem żenująca i mało efektywna. Narzucane przez program PC-Cop ograniczenia czasu pracy i liczby logowań powodują, że duża część użytkowników zastanowi się zanim zmarnuje swój czas na nienaukowe cele. Aktualne usta-wienia dla Pracowni Internetowej pozwalają użytkownikowi na wykonanie co najwyżej dwóch sesji dziennie, każda o długości maksymalnie 1 godziny. Limit tygodniowy: 6 godzin.

  W chwili obecnej (wiosna 2003 roku) system PC-Cop uruchomiony jest na 14 stacjach w pracowni Internetowej BGPŁ i zarządzany z jednego komputera przez dyżurnego pracownika. W najbliższym czasie planuje się uruchomienie dwóch następnych serwerów systemu: serwe-ra w Naukowej Pracowni Komputerowej przy Oddziale Informacji Naukowej (12 stacji) oraz serwera obsługującego komputery w czytelniach i magazynach otwartych (14 stacji). Podział zakupionych licencji (3 x 14 licencji) na trzy serwery jest spowodowany wygodą obsługi. Administrator przy serwerze widzi na konsoli zalogowane komputery, może im przedłużyć czas pracy lub zamknąć sesję w przypadku nadużycia. Wspólny natomiast jest interfejs WWW, w którym użytkownicy mogą zdalnie dokonywać wcześniejszych rezerwacji kompu-terów, wskazując odpowiednią lokalizację (pracownia, czytelnia, itp.). Obecnie system pracu-je w języku angielskim, ale firma CMS DigiNet (Arizona, USA) jest gotowa przygotować polską wersję oprogramowania. Koszt zakupionych licencji na 3 serwery systemu oraz 42 licencje na stacje robocze wyniósł ok. 3000 USD. W cenie tej nie jest uwzględniony system bazy danych (w tej chwili jest to MS SQL Server).

  Ciekawą, choć niestety jeszcze niewykorzystaną w BG PŁ możliwością jest współpraca oprogramowania PC-Cop z lokalnym systemem bibliotecznym za pośrednictwem protokołu SIP opracowanego przez firmę 3M i wykorzystywanego np. w stacjach roboczych do samo-dzielnego wypożyczania (selfcheck). W przypadku PC-Cop uruchomienie tej funkcji ozna-czałoby możliwość wykorzystania bazy użytkowników systemu bibliotecznego (w BGPŁ - systemu Horizon) zamiast tworzenia bazy użytkowników specjalnie na potrzeby PC-Cop. Każdy użytkownik biblioteki zapisany w Horizonie miałby automatyczną możliwość korzy-stania z komputerów kontrolowanych przez PC-Cop na podstawie przydzielonego kodu czy-telnika i dodatkowego hasła. Prace nad uruchomieniem tej opcji, prowadzone przy współ-udziale pracowników firmy Dynix/epixtech, są w toku.

  System PC-Cop został uruchomiony w BGPŁ w marcu 2003 roku. Dotychczasowe, kil-kumiesięczne doświadczenia wskazują, że spełnia on swoje zadania, choć nie jest pozbawiony wad. Podstawowym problemem jest niewielka możliwość manipulacji kontami użytkowni-ków (skasowanie, zmiana hasła, tp..) w standardowym, dostarczonym przez producenta na-rzędziu. Problem ten zapewne zniknie po wprowadzeniu autoryzacji przez system bibliotecz-ny. Inną niekorzystną cechą jest brak możliwości "kategoryzacji" użytkowników. Wszyscy użytkownicy mają takie same prawa, zależne jedynie od lokalizacji. Można zezwolić na dłuż-szą pracę w czytelni, a krótszą w pracowni internetowej, ale nie można zezwolić na dłuższą pracę dla doktoranta, a krótszą dla studenta. Autorzy programu twierdzą, że w nowej wersji takie możliwości już będą.

  System PC-Cop jest jedną z kilku możliwości rozwiązania problemu kontroli dostępu i czasu pracy na bibliotecznych komputerach dostępnych "publicznie". Alternatywą mogłoby być zastosowanie oprogramowania "kawiarenek internetowych", które oprócz kontroli czasu pracy mają wbudowane funkcje rozliczeń kosztów (kto wie, czy nie do wykorzystania także w bibliotekach?). Wydaje się jednak, że możliwość współpracy z systemem bibliotecznym oraz zdalne rezerwacje przez stronę WWW, są cechami zdecydowanie przemawiającymi za zastosowaniem tego właśnie programu w bibliotece.  Fot. 2. Wygląd stacji komputerowej w systemie PC-Cop gotowej do zalogowania użytkownika.

 •    


  - Spis treści - Poprzedni - Następny

  (C) 2003 EBIB

  Biblioteka w Internecie - Internet w Bibliotece : Dwa projekty realizowane w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej / Błażej Feret // W:Internet w bibliotekach II [Dokument elektroniczny] : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003. - (EBIB Materiały konferencyjne). - Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb2/feret.php . - Internet w bibliotekach II. - ISBN 83-915689-5-4