Internet w bibliotekach II - łączność, współpraca, digitalizacja, Wrocław, 23-26 września 2003 roku


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   
 

Barbara Szczepanowska

Polskie Krajowe Centrum CIS

Międzynarodowy system informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy CIS

(na podstawie prezentacji, zredagował EBIB)

Wrzesień 2003

Działalność informacyjna

 • Rola informacji
 • Rola ośrodków informacji i bibliotek
 • Potrzeby informacyjne użytkowników
 • Nowe technologie
 • Rozwój usług internetowych

Społeczeństwo informacyjne

 • Jego szybki rozwój zapewnia między innymi wymiana informacji
 • Wzrasta potrzeba współpracy w dziedzinie:
  • Gromadzenia informacji
  • Opracowywania informacji
  • Udostępniania informacji
  • Rozpowszechniania i wymiany informacji
 • Spełnienie powyższych wymagań zapewniają:
  • Międzynarodowe systemy informacji naukowej

Międzynarodowy system informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy CIS

Międzynarodowa Organizacja Pracy, MOP
(International Labour Organization, ILO)

 • Jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ
 • Utworzona w 1919 r. podczas konferencji pokojowej w Paryżu
 • Cel utworzenia - połączenie wysiłków rządów, pracodawców i pracowników na rzecz wspólnego działania dla polepszenia warunków życia i pracy na całym świecie
 • Cel działania - polepszenie warunków pracy, walka z bezrobociem, zagwarantowanie odpowiednich zarobków, ochrona pracowników przed zagrożeniami i chorobami zawodowymi, ochrona pracy dzieci, młodzieży i kobiet
 • Sekretariat - Międzynarodowe Biuro Pracy w Genewie
 • Polska - członkiem od 1919 r.

Międzynarodowy system informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy CIS

 • działa 43 lata (od 1959 r )
 • obejmuje 136 Centów:
  • Międzynarodowe Centrum CIS
  • Krajowe Centra CIS (95)
  • Współpracujące Centra CIS (40)
 • Centra działają w 100 krajach, w tym w 30 krajach europejskich
 • Jest :
  • 68 krajów, w których działa tylko Krajowe Centrum
  • 24 kraje, w których działa 1 Krajowe i 1 Współpracujące Centrum
  • 6 krajów, w których działa 1 Krajowe i 2 Współpracujące Centra
  • 5 krajów, w których działają tylko Współpracujące Centra

Sieć Centrów CIS

 • ogólnoświatowy zasięg (100 krajów na wszystkich kontynentach)
 • ciągły rozwój (np. w 2003 r. do września powstało 5 nowych Centrów CIS)
 • duże zróżnicowanie wielkości i możliwości działania Centrów
 • rolę Centrów pełnią przeważnie instytuty naukowe, ministerstwa pracy
 • w ich imieniu zadania CIS realizują ośrodki informacji i/lub biblioteki

Rozwój systemu CIS w ostatnim czasie

Centra Krajowe:

2000 r. - Panama
2002 r. - Gabon
2003 r. - Costa Rica (jest już 1 Współpracujące), Iran, Ukraina

Centra Współpracujące:

2001 r. - USA
2002 r. - Włochy (jest już Krajowe i 1 Współpracujące)
2002 r. - Antigua i Barbuda
2003 r. - Kanada (jest już Krajowe), Rosja (jest już Krajowe i 1 Współpracujące)

Międzynarodowe Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS

 • jest światowym ośrodkiem informacji, gromadzącym i upowszechniającym literaturę i informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy
 • utworzone w 1959 r. przez 11 krajowych bibliotek i instytucji związanych z bhp oraz 3 organizacje międzynarodowe:
  • Międzynarodową Organizację Pracy
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ang. ISSA)
  • Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (ang. ECSC)
 • obecnie jest zlokalizowane w ramach działu ILO pod nazwą:
  Program "Bezpieczna Praca" (Programme "SafeWork") 

Zadania Międzynarodowego Centrum CIS

 • gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie (w formie elektronicznej i drukowanej) piśmiennictwa i informacji z dziedziny bezpieczeństwa pracy i dziedzin pokrewnych
 • opracowywanie komputerowych baz danych, w tym bazy CISDOC i CISDOC-TEXT
 • prowadzenie usług informacyjnych na zamówienie jednorazowe lub subskrypcji całości usług
 • publikowanie wydawnictw informacyjnych
 • utrzymywanie witryny internetowej Centrum CIS w ramach portalu ILO
 • gromadzenie oryginałów dokumentów
 • udostępnianie w postaci mikrofisz, bazy danych CISDOC-TEXT, kserokopii
 • prowadzenie prac nad Encyklopedią ILO
 • organizowanie sieci Centrów CIS i współpraca z tą siecią
 • organizowanie konferencji i szkoleń
 • udział w projektach międzynarodowych

Wydawnictwa Międzynarodowego Centrum CIS

 • Safety and Health at Work. ILO-CIS Bulletin (+ indeksy 5 letnie))
 • Baza danych CISDOC/CISILO oraz CISDOC-TEXT
 • Inne bazy, np. "Chemical Safety CD-ROM", "Your Health and Safety at Work"
  “Occupational Safety and Health in Agriculture, Forestry and Livestock Rearing"
 • ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety
 • Thesaurus CIS
 • Słownik haseł “OSH Glossary" w 5 językach
 • Bibliografie tematyczne
 • Karty informacyjne (CIS Info-Sheets) dot. różnych zagrożeń w dziedzinie medycyny, ergonomii, techniki, i chemii
 • książki, podręczniki szkoleniowe, wykazy( np. opracowywanych czasopism, Centrów CIS, Agend ILO)

Wydawnictwa związane z Międzynarodowym Centrum CIS

 • CIS Newletter - miesięcznik, Sheila Pantry Associated, UK
 • African Newsletter on Occupational Health and Safety - 3 razy w roku, FIOH, Finlandia
 • Asian-Pacific on Occupational Health and Safety - 3 razy w roku, FIOH, Finlandia

CIS

"Podczas międzynarodowej konferencji pracy w roku 2002 źródłem satysfakcji był fakt, że wśród przedstawicieli rządów zasiadających w komitecie mającym za zadanie przeprowadzenie badania nowego protokołu i zaleceń w sprawie rejestracji i zgłaszania wypadków przy pracy i chorób zawodowych, znajdowało się 12 osób, które w tym czasie lub wcześniej były powiązane z Krajowymi Ośrodkami CIS w swoich państwach"  

cytat z artykułu Dyrektora Międzynarodowego Centrum CIS - dr Emmerta Clevenstina w "African Newsletter on Occupational Health and Safety", nr 2 , 2002, s. 28-31  

Polskie Krajowe Centrum CIS

 • jego rolę pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)
 • powstało w 1960 r. (w rok po utworzeniu Centrum CIS w Genewie)
 • zadania Polskiego Centrum CIS realizuje Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP- PIB
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa
  tel. 623-36-90
  email:baszc@ciop.pl
  http://www.ciop.pl/1567.html

Działania Polskiego Krajowego Centrum CIS

 • pozyskiwanie, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wydawnictw i danych otrzymanych z sieci Centrów CIS
 • rozpowszechnianie w kraju informacji o wydawnictwach i informacjach CIS
 • prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o zasoby informacyjne CIS, m.in. opracowywanie bibliografii na wybrane tematy
 • promowanie za granicą polskich osiągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa pracy poprzez udział w tworzeniu międzynarodowej bazy danych CISDOC. Do Międzynarodowego Centrum CIS przekazywane są analizy najbardziej wartościowego polskiego piśmiennictwa oraz krótkie informacje tekstowe
 • rozpowszechnianie w Polsce informacji o działalności i usługach Polskiego Krajowego Centrum CIS, Międzynarodowego Centrum CIS oraz  innych Centrów
 • współpraca i wymiana informacji z siecią Centrów CIS

Nowe formy działalności Polskiego Krajowego Centrum CIS w 2002 i w 2003 r.

 • rozszerzenie form rozpowszechniania w Polsce informacji CIS, zwiększenie liczby użytkowników Polskiego Krajowego Centrum CIS oraz zakresu usług informacyjnych Centrum poprzez rozsyłanie w formie elektronicznej do kilkudziesięciu polskich instytucji informacji i materiałów uzyskanych z sieci Centrów CIS
 • rozszerzenie form promocji w Polsce działań Międzynarodowego Centrum CIS i sieci Centrów
 • rozszerzenie zakresu prezentacji polskich osiągnięć i piśmiennictwa za granicą poprzez zwiększenie ilości analiz dokumentacyjnych oraz rodzajów analizowanych dokumentów
 • tworzenie grupy współpracowników Centrum - w celu m.in. gromadzenia najbardziej wartościowych polskich dokumentów do opracowywania dokumentacyjnego
 • opracowanie i prowadzenie nowej, rozszerzonej wersji witryny internetowej Polskiego Centrum CIS
 • przygotowanie do zamieszczenia polskich informacji w międzynarodowym portalu dla sieci Centrów CIS (www.ciscentres.org)
 • udostępnianie wybranych pełnych tekstów dokumentów wprowadzonych do bazy CISDOC-TEXT (1998-2001). Przewiduje się zakupienie (do końca tego roku) części tej bazy za rok 2002

Podsumowanie

W 2002 i 2003 r. znacznie rozszerzono działalność Polskiego Krajowego Centrum CIS

Udział w pracach systemu informacji CIS umożliwia:

 • uzyskiwanie dla polskich użytkowników informacji i wydawnictw z całego świata
 • szerokie międzynarodowe promowanie polskich osiągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Portale i witryny internetowe związane z systemem informacji CIS

- http://www.ilo.org/cis
- http://www.ciscentres.org
- http://www.ilo.org/public/english/protection/euport
- http://www.sheilapantry.com
- http://www.oshworld.com

 

Polskie Krajowe Centrum CIS:

http://www.ciop.pl/1567.html
email:baszc@ciop.pl
email:oinip@ciop.pl


+ witryny instytucji pełniących rolę Centrów CIS

Propozycja współpracy z Krajowym Centrum CIS

Zadania instytucji współpracującej:

 • współuczestniczy w przygotowaniu najbardziej wartościowych polskich publikacji do dokumentowania, przekazując do Krajowego Centrum CIS egzemplarze swych najlepszych publikacji
 • przekazuje krótkie teksty informacyjne dotyczące ważnych wydarzeń w tej instytucji lub regionie

Zadania Krajowego Centrum CIS:

 • opracowuje analizy dokumentacyjne otrzymanych publikacji
 • w ustalonej formie przekazuje do Międzynarodowego Centrum CIS analizy i oryginały dokumentów
 • tłumaczy teksty informacyjne i przekazuje do redakcji międzynarodowych wydawnictw związanych z CIS
 • przesyła w formie elektronicznej lub/i drukowanej do instytucji współpracujących informacje otrzymane z sieci Centrów CIS oraz teksty wybranych materiałów, np. "CIS Newsletter"
 • sprowadza na zamówienie teksty dokumentów, opracowuje wykazy literatury na wybrane tematy i pełni inne usługi informacyjne
   


- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) 2003 EBIB

Międzynarodowy system informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy CIS / Barbara Szczepanowska // W:Internet w bibliotekach II [Dokument elektroniczny] : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003. - (EBIB Materiały konferencyjne). - Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb2/cis.php . - Internet w bibliotekach II. - ISBN 83-915689-5-4