Internet w bibliotekach II - łączność, współpraca, digitalizacja, Wrocław, 23-26 września 2003 roku


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   
 

Krystyna Brodowska

Powiatowa Biblioteka Publiczna
Sieradz

Powiatowy System Informatyczny.
Internet w bibliotece. Biblioteka w Internecie

Powiatowy System Internet w Bibliotece. Biblioteka w Internecie zakładał promowanie wykorzystania dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych oraz włączenie skomputeryzowanych bibliotek naszego powiatu do światowej sieci Internet.

I etap programu zrealizowano dzięki środkom finansowym uzyskanym na automatyzację bibliotek publicznych w województwie łódzkim w ramach kontraktu wojewódzkiego w latach 2001-2002.
I etap budowy programu kosztował ponad 236.000 zł. W tym dotacja z funduszy wojewódzkich wyniosła 160.000 zł, a udział własny dwunastu samorządów powiatu sieradzkiego - 76.000 zł. Biblioteki zakupiły z tych środków sprzęt komputerowy, oprogramowania biblioteczne, dostęp do Internetu.

Osiągnęliśmy następujące efekty:

 • skomputeryzowanych jest 14 placówek, tj.: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu oraz biblioteki: jedna miejska, trzy miejsko-gminne, siedem gminnych i dwie filie;
 • dostęp do Internetu posiada 12 bibliotek: trzy za pośrednictwem ISDN, sześć za pośrednictwem SDI, trzy przez modem (w tym jedna w pakiecie 15 godzin);
 • własną stronę WWW opracowało i udostępnia dziewięć bibliotek, w kolejnych trzech są przygotowywane;
 • 12 bibliotek posiada dostęp do poczty elektronicznej; e
 • na serwerze w Powiatowej Bibliotece Publicznej umieszczono: katalogi wypożyczalni dla dorosłych i biblioteki dziecięcej, Bibliografię województwa sieradzkiego 1975-1998, katalog zbiorów audiowizualnych oraz bazy danych o zbiorach pięciu bibliotek terenowych. Planuje się umieszczenie kompletnych baz katalogowych wszystkich bibliotek powiatu sieradzkiego i utworzenie katalogu rozproszonego, który pozwoli na jednoczesne przeszukiwanie posiadanych baz katalogowych.
 • w 12 bibliotekach utworzono Punkty Informacji Europejskiej, wykorzystujące w swej działalności, m.in. internetowe bazy danych;
 • w pięciu bibliotekach tworzone są Punkty Informacji Turystycznej;
 • wszystkie biblioteki pracują w tym samym programie obsługi biblioteki - Sowa i Sowa II;
 • kompletne bazy danych o własnych zbiorach książkowych posiada siedem placówek. Pozostałe biblioteki uzupełniają swe bazy danych. Powiatowa Biblioteka Publiczna ponadto utworzyła: katalog zbiorów audiowizualnych, kartotekę regionalną, zagadnieniową i czasopism bieżących;
 • automatyczną rejestrację wypożyczeń, statystyk, wydruk monitów prowadzi pięć bibliotek.

Wdrażanie Powiatowego Systemu Internet w Bibliotece. Biblioteka w Internecie pozwolił na realizowanie ważnych społecznie celów, takich jak niwelowanie różnic między miastem i wsią w zakresie komputeryzacji, edukację młodzieży w zakresie korzystania z Internetu, lepszą współpracę między bibliotekami w dziedzinie wymiany informacji, doskonalenia zawodowego, gromadzenia i opracowania zbiorów. Mieszkańcy sieradzkich wsi uzyskali dostęp do internetowych baz danych, do katalogów bibliotecznych w kraju i na świecie. Biblioteki dysponują najaktualniejszą informacją o Unii Europejskiej, za pośrednictwem specjalnych serwisów internetowych.

Uważamy za ważne i celowe kontynuowanie pracy nad automatyzacją bibliotek publicznych naszego powiatu oraz budową systemu informacji lokalnej w oparciu o sieć bibliotek publicznych. Przygotowujemy stosowny projekt w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest, m.in. budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Jego realizacja przyczyni się do intensyfikacji rozwoju społecznego i gospodarczego, m.in. poprzez poprawę warunków dostępu do Internetu a tym samym dostępu do serwisów gospodarczych. Pragnęlibyśmy, by partnerami w realizacji projektu Komputerowy System Biblioteczny Powiatu Sieradzkiego były wszystkie gminy naszego powiatu.

Aby powyższy projekt mógł być zrealizowany należy:

 • przystosować lokale biblioteczne do pełnienia roli placówek informacyjnych poprzez ich wymianę lub modernizację;
 • zakupić kolejne stanowiska do korzystania z Internetu przez czytelników we wszystkich bibliotekach publicznych powiatu;
 • zakupić brakujące moduły oprogramowania bibliotecznego "SOWA";
 • wymienić najstarsze komputery;
 • komputeryzować filie biblioteczne w poszczególnych gminach;
 • budować internetową BAZĘ INFORMACJI LOKALNEJ;
 • rozbudować węzeł internetowy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu;
 • prowadzić szkolenia pracowników bibliotek;
 • promować działania i cele projektu.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku, który być może pozwoli skorzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

   


- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) 2003 EBIB

Powiatowy System Informatyczny : Internet w bibliotece. Biblioteka w Internecie / Krystyna Brodowska // W:Internet w bibliotekach II [Dokument elektroniczny] : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003. - (EBIB Materiały konferencyjne). - Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb2/brodowska.php . - Internet w bibliotekach II. - ISBN 83-915689-5-4