Internet w bibliotekach - próba bilansu i perspektywy rozwoju, Wrocław, 10-11 grudnia 2001 roku
     Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE
        Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   


Sprawozdanie z konferencji

W dniach 10-11 grudnia 2001 r. w gmachu Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej Komisja Wydawnictw Elektronicznych (KWE) przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz dyrekcja i pracownicy Biblioteki zorganizowali ogólnokrajową konferencję "Internet w bibliotekach. Próba bilansu i perspektywy rozwoju." Konferencja odbyła się dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Wrocławia. Pozostali sponsorzy to firmy Minerwa, Aleph oraz Max Electronic. Patronat medialny nad konferencją objęła Elektroniczna Biblioteka.

Konferencja zgromadziła 114 uczestników, nie tylko bibliotekarzy ale także specjalistów informacji, nowych technologii, a także przedstawicieli fundacji, które zajmowały się lub zajmują sprawami kultury i edukacji.

Pierwszy dzień przeznaczono na podsumowanie i rozpoznanie głównych problemów związanych z Internetem w bibliotekach.

Konferencję rozpoczął referat Elwiry Śliwińskiej "Internet w bibliotekach naukowych I publicznych". Jego uzupełnieniem było wystąpienie Bogumiły Staniów z Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, poświęcone Internetowi w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Oba referaty uwidoczniły to, co działo się w dziedzinie nowych technologii w bibliotekach na przestrzeni ostatnich lat. Dopełnieniem tematu były także referaty: Bożeny Bartoszewicz-Fabiańskiej, która omawiała ankietę przygotowaną przez zespół EBIBu oraz Anny Komperdy podsumowujące obecność polskich bibliotek na stronach WWW.

Wszystkie wystąpienia były przygotowane w oparciu o dane statystyczne, które pokazywały dynamikę zmian w Polsce.

Po przerwie obiadowej odbyła się dyskusja panelowa - "Internet - nowe problemy jakie rodzi, oraz zadania, jakie stawia przed bibliotekami", prowadzony przez Bożenę Bednarek-Michalską. Dyskusja toczyła się wokół trzech głównych tematów i kilku krótkich wprowadzeń, które miały ilustrować owe problemy. Jako pierwsza wystąpiła Anna Osiewalska, która w ramach tematu "Zasoby sieciowe - bibliografie, katalogi, bazy danych", zaprezentowała bazę "Ekonomia on-line", a następnie Małgorzata Romanowska z Biblioteki Instytutu Oceanografii w Sopocie, przedstawiła korzyści wynikające z współtworzenia międzynarodowej bazy danych "Aquatic and Fisheries Sciences". Drugi temat dyskusji, poświęcony był międzybibliotecznemu, elektronicznemu systemowi przesyłania i dostarczania dokumentów, który omówiła Ewa Grządzielewska z Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Poznaniu, prezentując działający tam system dostarczania dokumentów doc@med.

Ostatni punkt tej części programu konferencji dotyczył sposobów pozyskiwania darmowych lub tanich oprogramowań dla polskich bibliotek dostępnych w Internecie, który zreferował Szymon Matuszewski z Biblioteki Głównej WAT w Warszawie.

Dyskusja panelowa była żywa, wzięło w niej udział wielu uczestników konferencji, aczkolwiek nie wszystkie tematy były przedyskutowane szerzej. Najmniej pytań padło w związku z elektronicznym systemem wypożyczeń, a najwięcej dotyczyło baz danych.

W trakcie dyskusji panelowej zapisywano wnioski z niej wynikające - sprawy, które bibliotekarze powinny mieć na uwadze, kiedy mówią o Internecie i innych nowych technologiach w bibliotekach i wynikających z tego problemach. Ważne są zatem:

  1. współpraca (biblioteki, wydawców, sponsorów, specjalistów nowych technologii i innych)
  2. standardy (upowszechnianie tego co pozwala na łatwy i płynny przepływ informacji);
  3. pieniądze (decydenci, sponsorzy, granty, nasza inicjatywa);
  4. zasoby ludzkie (szkolenia, świadomość zmian);
  5. lobbing (metody, świadomość ważności tego mechanizmu);
  6. budowanie sieci współpracy (podział pracy, oszczędności ekonomiczne);
  7. stworzenie centrum baz danych dla Polski;
  8. prawa autorskie (przestrzeganie zasad);
  9. zasoby narodowe (konieczność budowania);
  10. centralne gromadzenie dokumentów i przesyłanie ich droga elektroniczną.

Całodzienne obrady zakończył bankiet w restauracji Sankt Petersburg, który jak wynikało z rozmów kuluarowych, był przygotowany z gustem i poprawił znacznie temperaturę rozmów. Z pewnością obfitował także w rozmowy, które dla niektórych zakończyły się konkretnym rezultatem.

Drugi dzień konferencji poświęcony był konkretnym rozwiązaniom technologicznym i pomysłom, które mogą wesprzeć działalność bibliotek. Christian Hasiewicz, z niemieckiej Fundacji Bertelsmanna, przedstawił BIBweb - program zdalnego kształcenia bibliotekarzy za pomocą Internetu. Po nim głos zabrał Jan Jackowicz-Korczyński z referatem dotyczącym Społecznej Edukacyjnej Sieci Bibliotek w ramach projektu Interkl@sa. Następnie były przestawione dwie prezentacje przygotowane przez sponsorów konferencji. Radosława Maniecka-Dzibecka z Aleph Polska zaprezentowała nowy produkt firmy ExLibris METALIB I SFX i portal do zarządzania internetowymi zasobami informacji dla bibliotek, a Krzysztof Henke z Max Elektornik S.A. omówił obsługę CKHW i projekt katalogu centralnego w rozwiązaniach bibliotecznych tej firmy oraz nowe możliwości systemu Prolib.

Ostatnim i z punktu widzenia organizatorów konferencji najważniejszym, było wystąpienie Aleksandra Radwańskiego - przewodniczącego serwisu Elektroniczna Biblioteka - na temat nowego projektu EBIB nazwanego wstępnie INFOBIBnet. Jest to projekt bibliotecznej sieci współpracy bibliotek publicznych. Po przedstawieniu tego pomysłu odbyła się żywa dyskusja na temat możliwości jego realizacji. Z sali padło wiele ciekawych i krytycznych głosów oraz podpowiedzi, a także deklaracji współpracy z EBIB.

Zamknięcia i podsumowania konferencji dokonali: Aleksander Radwański i Bożena Bednarek-Michalska. Zapowiedziano organizację następnego tego typu spotkania za 2 lata. Materiały konferencyjne ukażą się wkrótce na stronach Elektronicznej Biblioteki, wraz z pełnym sprawozdaniem i zapisem dyskusji panelowej.

Sprawozdanie opracowała: sekretarz EBIB Barbara Szczepańska
Uzupełniła wice-przewodnicząca EBIB: Bożena Bednarek-Michalska

   


- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) 2001-2002 EBIB

Sprawozdanie z konferencji / // W:Internet w bibliotekach [Dokument elektroniczny] : próba bilansu i perspektywy rozwoju : Wrocław, 10-11 grudnia 2001 roku. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2002. - (EBIB Materiały konferencyjne). -
Tryb dostepu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb/sprawozdanie.php . - Internet w bibliotekach. - ISBN 83-915689-2-X