Czasopismo „Nowa Biblioteka…” czeka na artykuły

Redakcja czasopisma „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” zaprasza do nadsyłania artykułów, celem opublikowania w numerze 2/2019, którego przedmiotem rozważań będą systemy biblioteczne i informacyjne w Polsce i na świecie – współpraca, wymiana danych oraz interoperacyjność w systemach z zakresu informacji naukowej oraz w systemach specjalistycznych (archiwalnych, patentowych, normalizacyjnych, prawnych, biznesowych i in.).

Szczegółowy zakres tematyczny oraz wymogi formalne znajdują się na stronie internetowej czasopisma pod adresem: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/autorzy.html
Czasopismo ukazuje się regularnie, jest recenzowane i znajduje się na wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Część B. Za publikację w czasopiśmie „Nowa Biblioteka” przyznawane są 4 punkty.
Nadesłały: J. Adamus-Kowalska, A. Seweryn