Biuletyn EBIB 1/2000 (9) styczeń, Biblioteki u progu XXI wieku

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 1/2000(9) styczeń

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redaktor naczelny:
Szymon Matuszewski

Redaktor prowadzący:
Marzena Marcinek

Korekta:
Joanna Grześkowiak
Jadwiga Wielgut-Walczak
Marek Jurowski

Redakcja techniczna:
Stanisław Skórka

redakcja.ebib@gmail.com


Biblioteki u progu XXI wieku

Felieton wstępny

Artykuły
Anna Gruca
     "Wszechświat zwany biblioteką..." - wspomnienie o Profesorze Wiesławie Bieńkowskim
Wanda Pindlowa
     Czy technika, która obecnie wspomaga komunikację między ludźmi, doprowadzi do upadku zawodu bibliotekarza - pracownika informacji?
Teresa Szymorowska
     Polskie biblioteki publiczne na przełomie wieków
Jan Jackowicz-Korczyński
     Biblioteki pedagogiczne - postulowane kierunki przemian
Błażej Feret , Marzena Marcinek
     Przyszłość bibliotek i bibliotekarzy akademickich. Studium wykorzystujące metodę delficką

Sprawozdania:
Marzena Marcinek
     Sprawozdanie ze spotkania "Consolidating the European Library Space"

Komunikaty:
     Warto wiedzieć...


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Szymon Matuszewski - Nr 1/2000 (9) styczeń. - [Wrocław]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000. - Czasopismo elektroniczne. - Biblioteki u progu XXI wieku. - : http://www.ebib.pl/2000/9/index.php. - ISSN 1507-7187