Załącznik 1

Zawartość merytoryczna Cele i forma przeprowadzenia
Idea utworzenia UE:
 • przesłanki i przebieg procesu integracji;
 • rozszerzanie UE i pogłębianie procesu integracji;
 • reformy UE przygotowujące Wspólnoty do przyjęcia krajów stowarzyszonych.
Prezentacja multimedialna, z przygotowanymi dla uczestników materiałami i najważniejszymi adresami stron WWW, gdzie można pogłębić wiedzę o omawianych zagadnieniach
Pokaz ma na celu zapoznanie uczestników z historią integracji i jej przesłankami i głównymi kierunkami.
Po prezentacji dyskusja i pytania związane z tematem: idea utworzenia UE.
Polska i Polacy we władzach UE:
 • udział i prawa Polski w instytucjach UE.
Prezentacja multimedialna ze schematami wzajemnych zależności i składu poszczególnych instytucji UE oraz roli jaką odgrywa w nich Polska obecnie, a jaka jej przypadnie po wejściu do UE. W ramach materiałów wskazane zostaną uczestnikom najważniejsze adresy internetowe.
Celem jest między innymi uporządkowanie nazewnictwa i uniknięcia w przyszłości mylenia instytucji, co się niestety często zdarza, np.: Rady Europy z Radą Europejską.
Po wykładzie dyskusja i pytania związane z tematem: Polacy we władzach UE.
Wkład II Kongresu Forum Dialogu "Być albo nie być w UE" w przybliżenie idei integracji Polski z UE - zagadnienia i opinie tam prezentowane. Prezentacja zagadnień i opinii wygłaszanych przez czołowych przedstawicieli władz państwowych, środowisk naukowych i opiniotwórczych, mających swe wystąpienia w trakcie kongresu.
Materiały z kongresu przekazane zostaną uczestnikom.
Celem jest przede wszystkim prezentacja skutków integracji Polski z UE w opinii wiodących przedstawicieli różnych środowisk, a także dostarczenie nauczycielom merytorycznych argumentów w walce ze stereotypami związanymi z integracji Polski z UE.
Rola funduszy strukturalnych i preakcesyjnych w rozwoju regionalnym:
 • jak fundusze mogą wspomóc rozwój gminy.
Prezentacja multimedialna, dostarczająca konkretnych informacji o wielkościach i rodzajach dostępnych funduszy w okresie przed i po przystąpieniu Polski do UE. Konkretne przykłady wspierania rozwoju regionalnego w krajach UE. W materiałach oprócz, publikacji książkowej, adresy WWW.
Dyskusja, warsztat mający na celu wzajemne zapoznanie uczestników z priorytetami rozwoju w ich gminach i podejmowanymi inicjatywami. Warsztaty interaktywne: wymiana informacji pomiędzy uczestnikami o podejmowanych inicjatywach na rzecz rozwoju gminy.
Skutki integracji z UE dla polskiego rolnictwa:
 • program SAPARD i inne wspomagające, przygotowanie terenów wiejskich do integracji z UE.
Wykład z zastosowaniem technik wizualizacyjnych.
Z uwagi na fakt, iż w Polsce jest to temat budzący niezwykłe kontrowersje, duży nacisk zostanie położony na wymagania, jakie stoją przed polskim rolnictwem w obliczu integracji z UE.
Podane zostaną również najważniejsze adresy WWW.
Pytania i dyskusja oraz warsztaty przybliżające procedury programu SAPARD. Warsztaty przybliżające zasady i perspektywy wspomagania rozwoju obszarów wiejskich przy współfinansowaniu ze środków UE - głównie SAPARD.
Skutki integracji dla polskiego przemysłu:
 • programy UE wspierające rozwój sektora MŚP.
Możliwości współfinansowania wspierania rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju sektora MŚP ze środków UE.
Dyskusja, warsztat prezentujący inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości. Warsztaty interaktywne, służące wymianie doświadczeń w zakresie podejmowanych przez gminy inicjatyw wspierających rozwój sektora MŚP.
Co zyska młodzież na przystąpieniu Polski do UE:
 • europejskie programy edukacyjne;
 • Kluby Europejskie;
 • Studia za granicą, uznawanie dyplomów.
Prezentacja możliwości jakie stwarza młodzieży wejście Polski do UE.
Programy dostępne już obecnie dla polskiej młodzieży, dotyczące zarówno, kontynuowania nauki za granicą, jak i nawiązywania kontaktów z młodzieżą z UE.
Dyskusja i pytania odnośnie tematu: "Europejskie programy edukacyjne" oraz "Warsztat inicjatyw edukacyjnych w gminach". Wymiana doświadczeń uczestnictwa szkół w programach edukacyjnych i wymiany młodzieży. Odpowiedzi na pytania uczestników. Adresy WWW, gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat.
Wyszukiwanie, aktualizowanie i opracowywanie informacji w oparciu o zasoby internetowe:
 • Podstawowe adresy dotyczące zagadnień związanych z UE;
 • Opracowywanie informacji dla konkretnych grup odbiorców;
 • Współpraca w ramach Społecznej Edukacyjnej Sieci Bibliotek;
 • WYKORZYSTANIE Internetu dla przysposobienia do życia w informacyjnym I edukacyjnym społeczeństwie przyszłej e-Europy.
Podstawowym celem tego szkolenia, oprócz przekazania nauczycielom wiedzy merytorycznej o UE, jest nauczenie ich korzystania z zasobów wiedzy dostępnych w internecie. Do wszystkich tematów poruszanych w ramach szkolenia dołączane są zawsze podstawowe adresy internetowe, gdzie można uaktualniać i pogłębić nabytą wiedzę. Ten moduł ma służyć:
1. Praktycznemu zastosowaniu umiejętności korzystania z Internetu.
Grypy robocze będą miały za zadanie wyszukania w Internecie i opracowania konkretnego tematu dla potencjalnego klienta Gminnego Punku Informacji Europejskiej.
2. Zapoznaniu grupy ze stroną WWW Fundacji Edukacji Ekonomicznej, na której będą powijały się aktualne informacje, dotyczące zagadnień związanych z UE
Zajęcia przy komputerach.
3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem SPOŁECZNEJ EDUKACYJNEJ SIECI BIBLIOTEK.
Prezentacja wyników prac grup roboczych. Wzajemna prezentacja i ocena przez grupy robocze wypracowanych wyników.
Zasady zarządzania projektami zgodnie z regułami Phare:
 • matryca logiczna projektu;
 • zawartość formalna propozycji projektów;
 • zasady wyłaniania i dofinansowywania projektów.
Prezentacja z użyciem folii ilustrowana wieloma przykładami, mająca zapoznać uczestników z zasadami sporządzania propozycji projektów zgodnie z DIS, ze szczególnym uwzględnieniem konstruowania matrycy logicznej projektów.
Adresy WWW: zawierające między innymi: DIS, projekty ogłaszane w przetargach do realizacji, informacje o realizowanych projektach.
Warsztaty budowania matrycy logicznej projektu. Warsztat interaktywny, podczas, którego uczestnicy samodzielnie skonstruują matrycę logiczną projektu do opracowanego przykładu

www.europa.edu.pl

Portal "INTEGRACJA POLSKI W EUROPIE"

w ramach projektu tworzenia Punktów Informacji Europejskiej

Portal Edukacji Europejskiej jest ważnym elementem projektu tworzenia Punktów Informacji Europejskiej obejmującego całą Polskę ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. W Portalu gromadzone i udostępniane będą zasoby wiedzy na temat Unii Europejskiej, w tym o integracji europejskiej oraz konsekwencjach rozszerzania UE na Wschód. Materiały będą udostępniane w atrakcyjnej formie (multimedialnej, interaktywnej) i będą docelowo obejmowały wszelkie istotne aspekty i tematy związane z integracją europejską. Udostępniane w portalu informacje i materiały będą miały charakter autorski i będą przygotowane przez najlepszych w Polsce specjalistów z danego tematu. Informacje i teksty będą regularnie ( co najmniej raz na miesiąc) aktualizowane i rozszerzane.

Portal posłuży przede wszystkim jako instrument merytorycznego wsparcia dla osób tworzących Punkty Informacji Europejskiej. Poza dostępnymi tam zasobami wiedzy na portalu stworzone zostaną grupy dyskusyjne (Chat-rooms) dla nauczycieli, bibliotekarzy itp. z udziałem ekspertów Fundacji Edukacji Ekonomicznej, Fundacji im. Friedricha Eberta, MEN, UKIE, Komisji Europejskiej i innych, gdzie na bieżąco uczestnicy projektu będą mogli regularnie weryfikować swoją wiedzę, uczestniczyć w dyskusji oraz przekazywać swoje sugestie do Fundacji, MEN, UKIE itp.