EBIB 8/2000 (17) - M. Jaskowska: Metainformacja o naukowych publikacjach na internetowych stronach państwowych szkół wyższych
ebib 
Nr 8/2000 (17), Prawo w bibliotekach. Artykuł
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Małgorzata Jaskowska
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Metainformacja o naukowych publikacjach na internetowych stronach państwowych szkół wyższych
  Abstrakt:

   Przedmiotem artykułu jest ocena jakości informacji o wydawanych drukiem publikacjach naukowych pracowników polskich państwowych szkół wyższych na internetowych stronach domowych macierzystych instytucji.
   Poddano analizie oficjalne strony WWW uczelni wraz ze stronami podrzędnymi, stronami instytucji stanowiących strukturę każdej szkoły wyższej.
   Badano miejsce posadowienia informacji o publikacjach w obrębie oficjalnych stron domowych. Wyróżniono formy prezentacji tej informacji, omówiono techniczny aspekt wyszukiwania. Wyodrębnione bibliograficzne bazy danych, spisy publikacji i katalogi wydawnicze poddano ocenie pod względem możliwości wyszukiwawczych, poziomu opisu bibliograficznego, zasięgu.

Internet jest znakomitym miejscem na umieszczanie i rozpowszechnianie informacji o publikacjach naukowych.
Najnowsze badania wykazują, że oficjalne strony internetowe instytucji są w coraz większym stopniu traktowane jako wiarygodne źródło informacji.
Możliwość częstego uaktualniania danych może uczynić strony WWW, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania, najbardziej bieżącym źródłem informacji. Powszechny dostęp środowiska naukowego do Internetu sprawia, że staje się on podstawowym narzędziem komunikowania naukowego. Polska bieżąca bibliografia narodowa nie posiada - na wzór innych krajów, jako jednej ze swoich części prymarnych - bibliografii wydawnictw naukowych. Istnieje jednak szansa pojawienia się takiego źródła w Internecie, gdyż poszczególne placówki naukowo-badawcze czynią starania w kierunku publikowania w Internecie bibliografii swoich pracowników naukowych oraz katalogów wydawnictw.

Celem opisanych w tym artykule badań było określenie:

  - jaki procent potencjalnie pełnej informacji bibliograficznej o publikacjach naukowych znajduje się już na stronach internetowych państwowych szkół wyższych, stanowiąc tym samym promocję działalności naukowej i jej efektów;
  - jaka jest jakość podanej informacji z punktu widzenia użytkownika, w aspekcie technicznym i merytorycznym.
Badania przeprowadzono w sierpniu i wrześniu 2000 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że publikacje elektroniczne jakimi są poddane tu analizie oficjalne serwisy szkół wyższych podlegają częstej aktualizacji, trzeba zaznaczyć, że wyniki przeprowadzonych badań są aktualne na koniec roku akademickiego 1999/2000.

Listę placówek określono na podstawie Informatora Nauki Polskiej oraz danych z oficjalnych stron internetowych Komitetu Badań Naukowych (dane aktualne na 10 sierpnia 2000 roku) i Ministerstwa Edukacji Narodowej (dane aktualne na 20 września 2000 roku). Podają one listę 111 wyższych uczelni państwowych w podziale na typ uczelni.
Podział ten jest wykorzystywany przy prezentacji wyników wszystkich badanych tu zagadnień. Charakterystyka działalności uniwersytetów, politechnik, wyższych szkół morskich, ekonomicznych, pedagogicznych, rolniczych, medycznych, teologicznych, wojskowych, muzycznych, akademii sztuk pięknych, teatralnych, wychowania fizycznego, na rzecz promocji dorobku pracowników naukowych to jednocześnie charakterystyka dostępności w Internecie informacji o publikacjach określonej tematyki, przeznaczonych dla określonego kręgu zainteresowanych. Dane o wydawnictwach uczelni zaczerpnięto z bazy danych Biblioteki Narodowej ISBN-Katalog polskich wydawców.

  1. MIEJSCE POSADOWIENIA INFORMACJI O PUBLIKACJACH W OBRĘBIE OFICJALNYCH STRON WWW WYŻSZYCH UCZELNI.

Poddano analizie oficjalne strony domowe uczelni państwowych wraz ze stronami podrzędnymi, instytucji stanowiących strukturę każdej szkoły wyższej: wydziały, instytucje międzywydziałowe i ogólnouczelniane.

Miejsce posadowienia informacji o publikacjach w obrębie oficjalnych stron domowych państwowych wyższych uczelni odnaleziono na:
- głównych stronach WWW szkół wyższych,
- stronach bibliotek głównych uczelni,
- stronach wydawnictw uczelni,
- stronach wydziałów.

  1.1. Strona domowa

Państwowe wyższe uczelnie jako placówki naukowo-dydaktyczne powinny na swoich stronach informować o działalności naukowej i promować jej efekty.
Na 111 przebadanych uczelni 102. posiadają oficjalne strony WWW (92%). Z tych zaledwie 10 (9%) podaje informacje o publikacjach pracowników uczelni (RYS. 1).

Rysunek 1

  1.2. Biblioteka

Spośród 83. istniejących internetowych serwisów bibliotek głównych uczelni, 23. (28%) udostępniają bibliografię pracowników uczelni (RYS. 2). Odnośnik do serwisu biblioteki znajduje się bezpośrednio na stronie głównej lub też w odsyłaczu struktura uczelni obok wydziałów, jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych.

Samą jednak bibliografię nie jest łatwo odszukać. Może ona być umieszczona w odnośnikach nazwanych bazy danych, zasoby, nowości, katalog, zbiory. W ośmiu przypadkach (35%) trzeba kliknąć klawiszem myszy co najmniej trzy razy, aby dotrzeć do bibliografii, gdyż hasła bibliografia pracowników nie ma w menu głównym biblioteki. Trzeba tu zaznaczyć, że przy "przechodzeniu" przez wymienione strony nie wiemy czy dana biblioteka posiada bibliografię publikacji, gdyż począwszy od strony głównej nie natrafiamy na takie informacje.

Rysunek 2
  1.3. Wydawnictwa

Z 90. badanych tu wydawnictw uczelnianych, stronę WWW posiada 38, co stanowi 42%. (RYS. 3).
Dostanie się na nią w 34 przypadkach (89%) nie wymaga więcej niż trzech kliknięć. Aż 31 wydawnictw (91%) podaje informację o ofercie wydawniczej. Bardzo istotna z punktu widzenia użytkownika byłaby tu informacja o cechach oferty. Żadne wydawnictwo nie podaje jednak informacji, od którego roku publikuje katalog na internetowej stronie. Byłoby to już na wstępie znakomite źródło informacji. Z katalogu zazwyczaj nie są bowiem usuwane pozycje o wyczerpanym już nakładzie. Z informacyjnego punktu widzenia stanowi to zaletę, gdyż katalog jest źródłem danych bibliograficznych. Tytułów o wyczerpanym nakładzie, mając ich opis bibliograficzny, możemy szukać w bibliotekach.

Widoczna jest dbałość o estetykę stron wydawnictw. Z pewnością wynika ona z nabierania komercyjnego charakteru tej jednostki w obrębie uczelni.

Rysunek 3

  1.4. Miejsce posadowienia informacji o publikacjach w obrębie oficjalnych stron WWW wyższych uczelni w podziale na typ uczelni.

Strona domowa
Choć działalność naukowa jest poza dydaktyczną podstawowym zadaniem szkół wyższych, na ich oficjalnych stronach sporadycznie znajdujemy informacje o publikacjach pracowników. Informacje taką podają tylko dwie szkoły medyczne, jeden uniwersytet, jedna akademia pedagogiczna i jedna teologiczna.

Biblioteka
Znakomicie informują, publikując bibliografie dorobku pracowników uczelni, biblioteki akademii medycznych - osiem i politechnik - dziewięć, rolniczych - trzy, jeden uniwersytet, akademia wychowania fizycznego, akademia wojskowa.

Wydawnictwo
Swoją ofertę wydawniczą publikuje w Internecie 11 wydawnictw uniwersyteckich, sześć politechnik, cztery akademii rolniczych, trzy akademii pedagogicznych, dwie akademie ekonomiczne, muzyczne, wychowania fizycznego.

  2. CHARAKTERYSTYKA INFORMACJI O PUBLIKACJACH NA OFICJALNYCH STRONACH WWW WYŻSZYCH UCZELNI

Poddano tu analizie wyodrębnione bibliografie dorobku pracowników naukowych oraz katalogi wydawnictw uczelni.
Zbadano formę prezentacji informacji o publikacjach. Czy jest to:
- kompletna bibliografia publikacji pracowników w postaci bazy danych;
- kompletna bibliografia publikacji pracowników w postaci spisu publikacji;
- dysponenda wydawnictw uczelnianych;
- prezentacja wybranych publikacji danego wydziału, instytutu, katedry, zakładu.
Dane te poddano analizie ze względu na:
- możliwości wyszukiwania opisów bibliograficznych publikacji wg ich cech formalnych i treściowych;
- charakter opisu bibliograficznego (skrócony opis czy opis + abstrakt; dodatkowe elementy jak wygląd okładki);
- zasięg chronologiczny;
- zasięg dotyczący formy wydawniczej;
- zasięg językowy.

  2.1. Bibliografie

  2.1.1. Forma

Bazy danych
Na 111 przebadanych instytucji, 24 publikują w Internecie dostępne on-line bazy danych, zawierające bibliografie swoich pracowników. W 20. przypadkach są one dostępne ze stron bibliotek uczelnianych, tam też są tworzone i utrzymywane. Ze strony domowej uczelni możemy przejrzeć trzy bazy bibliograficzne (uniwersytet i dwie szkoły medyczne). Szkoły medyczne udostępniają dziewięć bibliografii, politechniki prezentują ich również dziewięć, szkoły rolnicze - trzy, uniwersytety - dwie, akademia wychowania fizycznego - jedną. Najczęściej wykorzystywanym systemem komputerowym do sieciowego udostępniania jest EXPERTUS, WINISIS, następnie SFGATE, WAIS, ALEPH. Trzy bazy stanowią człony katalogu biblioteki szkoły wyższej.

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych drukowanych bibliografii, nieodzowną ich częścią jest charakterystyka zawartości i opis budowy, tak w przypadku każdej bibliograficznej bazy danych bardzo ważnym dla użytkownika elementem jest informacja o jej zawartości oraz instrukcja posługiwania się. Charakterystyki bazy - w której mowa byłaby o zasięgu chronologicznym, językowym, formie wydawniczej zawartych w niej dokumentów, opisie budowy rekordu - nie posiada aż 13 z przeanalizowanych baz. Podobnie osiem baz nie posiada instrukcji wyszukiwania. Należy się domyślać, że bibliografie te - tworzone z myślą o pracownikach naukowych i studentach macierzystych uczelni są - po szkoleniach bibliotecznych z powodzeniem przez nich wykorzystywane. Jednak z tego typu powszechnie dostępnej informacji korzystają też członkowie innych środowisk naukowych, zaznajomionych z kolei najlepiej z systemem bibliotecznym wykorzystywanym przez własną bibliotekę. Trzeba zaznaczyć, że aż dziewięć wspomnianych bibliograficznych baz danych z dorobkiem pracowników naukowych wyższych szkół medycznych zostało opartych o ten sam system komputerowy, co bardzo ułatwia wyszukiwanie informacji.

Oprócz wymienionych baz on-line, osiem bibliografii pracowników naukowych dostępnych jest tylko lokalnie. Na stronach dwóch uczelni odnaleziono też zapowiedź udostępnienia bibliografii pracowników w postaci internetowych baz danych.

Żadna ze szkół wyższych morskich, teologicznych, muzycznych, sztuk pięknych i teatralnych nie udostępnia jak dotąd bibliograficznej bazy danych z publikacjami swoich pracowników naukowych.

Powyższe dane prezentuje tabela:

 

 

TYP UCZELNI

/LICZBA/

BAZA NA STRONIE UCZELNI

DOSTĘPNA

ON-LINE

BAZA NA STRONIE BIBLIOTEKI DOSTĘPNA

ON-LINE

BAZA NA STRONIE BIBLIOTEKI

DOSTĘPNA LOKALNIE

ZAPOWIEDŹ BAZY DANYCH NA STRONIE BIBLIOTEKI

UNIWERSYTETY /15/

1

1

1

1

POLITECHNIKI / 18/

-

9

2

1

MORSKIE / 3/

-

-

-

-

EKONOMICZNE / 5/

-

-

1

-

PEDAGOGICZNE /9/

-

-

1

-

ROLNICZE /9/

-

3

-

-

MEDYCZNE /11/

2

8

-

-

TEOLOGICZNE /6/

-

-

-

-

WOJSKOWE /11/

-

-

1

-

MUZYCZNE /8/

-

-

-

-

SZTUK PIĘKNYCH /6/

-

-

-

-

TEATRALNE /3/

-

-

-

-

WYCH. FIZYCZNEGO /6/

-

1

2

-

Spisy publikacji
Trzy uczelnie wyższe udostępniły wykazy publikacji w postaci spisów w układzie formalnym. Do dwóch z nich możemy się dostać ze strony domowej, do jednej ze strony biblioteki. Dwie z nich (uczelnia teologiczna i wojskowa) podają spisy kompletne. Wykaz ważniejszych publikacji niektórych pracowników naukowych jednej z uczelni pedagogicznych jest dobrze rozumianą promocją działalności naukowej jej pracowników.

TYP UCZELNI

/LICZBA/

SPIS OPUBLIKOWANY NA STRONIE WWW UCZELNI

SPIS OPUBLIKOWANY NA STRONIE BIBLIOTEKI

INFORMACJA O KARTOTECE DOSTĘPNEJ LOKALNIE LUB BIBLIOGRAFII WYDANEJ DRUKIEM

UNIWERSYTETY /15/

-

-

-

POLITECHNIKI /18/

-

-

-

MORSKIE /3/

-

-

-

EKONOMICZNE /5/

-

-

-

PEDAGOGICZNE /9/

1

-

2

ROLNICZE /9/

-

-

-

MEDYCZNE /11/

-

-

-

TEOLOGICZNE /6/

1

-

-

WOJSKOWE /11/

-

1

1

MUZYCZNE /8/

-

-

-

SZTUK PIĘKNYCH /6/

-

-

-

TEATRALNE /3/

-

-

-

AWF /6/

-

-

1

Wykaz publikacji pracowników na stronach WWW wydziałów
Obecność wykazów publikacji na stronach internetowych wydziałów, jest bardzo słabo reprezentowana. Na ogólną liczbę 490. wydziałów, tylko 10 (2%) promuje w ten sposób działalność naukową swoich pracowników i jej efekty.

TYP UCZELNI

/ LICZBA/

LICZBA WYDZIAŁÓW

LICZBA WYDZIAŁÓW PODAJĄCYCH WYKAZ DOROBKU PRACOWNIKÓW NA WWW

UNIWERSYTETY /15/

134

5

POLITECHNIKI /18/

133

2

MORSKIE /3/

6

-

EKONOMICZNE /5/

17

-

PEDAGOGICZNE /9/

25

-

ROLNICZE /9/

40

2

MEDYCZNE /11/

18

-

TEOLOGICZNE /6/

11

1

WOJSKOWE /11/

25

-

MUZYCZNE /8/

30

-

SZTUK PIĘKNYCH /6/

21

-

TEATRALNE /3/

12

-

AWF /6/

18

-

  2.1.2. Cechy serwisu

Mamy więc do czynienia z 27. ogólnouczelnianymi bibliografiami pracowników naukowych szkół wyższych, oraz 10. wydziałowymi. Aby należycie ocenić jakość tych źródeł informacji, posłużono się typowymi kryteriami oceny tradycyjnych bibliografii.

Możliwości wyszukiwania opisów bibliograficznych publikacji wg ich cech formalnych i treściowych w bibliografii
W przypadku baz danych systemy umożliwiają wyszukiwanie proste i złożone. Wyszukiwać można przez cechy formalne: nazwisko autora, tytuł, rok wydania, jednostkę uczelni, język publikacji, typ dokumentu, a z cech rzeczowych przez: słowo kluczowe, klasyfikację, UKD, hasło polskie i hasło angielskie. W przypadku wyszukiwania rzeczowego umożliwia się je najczęściej przez jedną z przedstawionych wyżej możliwości. Bardzo przydatna, szczególnie przy poszukiwaniu rzeczowym jest możliwość przeglądania zawartości indeksów.

Bez wątpienia najlepiej przygotowane do wyszukiwania są bibliografie wyższych szkół medycznych: wyszukiwanie wg cech formalnych i treściowych dokumentu, ten sam komputerowy system udostępniania, podgląd indeksów.
Również sześć bibliografii politechnik i trzy akademii rolniczych umożliwia rzeczowe wyszukiwanie, jednak systemy obsługujące bazy danych są w większości mniej przyjazne dla użytkownika, nie umożliwiają też dostępu do zawartości indeksów.

TYP UCZELNI

/ LICZBA BIBLIOGRAFII NA STRONACH WWW/

CECHY FORMALNE

CECHY FORMALNE I TREŚCIOWE

UNIWERSYTETY /2/

-

2

POLITECHNIKI /9/

3

6

MORSKIE /0/

-

-

EKONOMICZNE /0/

-

-

PEDAGOGICZNE /1/

1

-

ROLNICZE /3/

-

3

MEDYCZNE /9/

-

9

TEOLOGICZNE /1/

1

-

WOJSKOWE /1/

1

-

MUZYCZNE /0/

-

-

SZTUK PIĘKNYCH /0/

-

-

TEATRALNE /0/

-

-

AWF /1/

1

-

Poziom opisu bibliograficznego (skrócony opis, czy opis + abstrakt) w bibliografii
Udostępnione przez szkoły wyższe na ich internetowych stronach bibliografie dorobku pracowników naukowych w większości są bibliografiami rejestracyjnymi. Abstrakty udostępniają tylko trzy bibliografie (dwie politechnik, jedna szkoły rolniczej), w tym dwie - abstrakty w języku angielskim.

TYP UCZELNI

/ LICZBA BIBLIOGRAFII/

OPIS + ABSTRAKT

SKRÓCONY OPIS BIBLIOGRAFICZNY

UNIWERSYTETY /2/

-

2

POLITECHNIKI /9/

2

7

MORSKIE /0/

-

-

EKONOMICZNE /0/

-

-

PEDAGOGICZNE /1/

-

1

ROLNICZE /3/

1

2

MEDYCZNE /9/

-

9

TEOLOGICZNE /1/

-

1

WOJSKOWE /1/

-

1

MUZYCZNE /0/

-

-

SZTUK PIĘKNYCH /0/

-

-

TEATRALNE /0/

-

-

AWF /1/

-

1

Zasięg bibliografii
Na 27 udostępnionych bibliografii trzy obejmują kompletną bibliografię pracowników w powojennej historii uczelni (dwie politechniki, jedna akademia wychowania fizycznego). Publikacje od połowy lat sześćdziesiątych prezentują cztery bibliografie, od lat osiemdziesiątych - sześć bibliografii. Publikacje od lat dziewięćdziesiątych zawiera dwanaście bibliografii.
Wykaz dorobku o najszerszym zasięgu chronologicznym udostępniają w Internecie politechniki. Jest to dziewięć baz danych, z których dwie obejmują publikacje wydawane od lat czterdziestych, dwie od drugiej połowy lat sześćdziesiątych, dwie od lat osiemdziesiątych i trzy od lat dziewięćdziesiątych. Bibliografie szkół medycznych opracowane są z jednym wyjątkiem (lata siedemdziesiąte) od lat dziewięćdziesiątych.

Język omawianych bibliografii odpowiada językowi rejestrowanych przez nie publikacji. Znaleziono dwie bibliografie udostępniające abstrakty w języku angielskim.

  2.2. Katalogi wydawnictw uczelnianych

Z przebadanych tu 38. internetowych stron wydawnictw uczelnianych, 31 podaje dysponendę wydawniczą. Najlepiej reprezentowane są tu uniwersytety (11 katalogów na 11 serwisów wydawnictw).

Ważnym działem serwisu wydawnictwa uczelnianego są nowości oraz zapowiedzi. Ich prezentacji poświęcają wydawnictwa więcej uwagi, opis bibliograficzny uzupełniają tu często abstrakt i zeskanowana okładka.

TYP UCZELNI

/ LICZBA STRON WWW WYDAWNICTW/

DYSPONENDA - SPIS

NOWOŚCI

ZAPOWIEDZI

UNIWERSYTETY /11/

11

5

5

POLITECHNIKI /6/

6

1

2

MORSKIE /0/

-

-

-

EKONOMICZNE /2/

2

1

-

PEDAGOGICZNE /4/

3

1

1

ROLNICZE /4/

4

-

1

MEDYCZNE /3/

-

1

-

TEOLOGICZNE /1/

1

1

-

WOJSKOWE /2/

-

-

-

MUZYCZNE /2/

2

-

-

SZTUK PIĘKNYCH /0/

-

-

-

TEATRALNE /0/

-

-

-

AWF/2/

2

-

1

  2.2.1. Cechy katalogów

Możliwości wyszukiwania opisów bibliograficznych publikacji wg ich cech formalnych i treściowych w dysponendzie wydawniczej

W 19. przypadkach katalog wydawniczy jest spisem publikacji w układzie alfabetycznym według nazwiska autora. Kolejnych 16 katalogów udostępnia opisy bibliograficzne publikacji w działach rzeczowych (których jest kilka do kilkunastu) luźno określających problematykę dokumentu.

TYP UCZELNI

/LICZBA KATALOGÓW WYDAWNICZYCH/

CECHY FORMALNE

CECHY FORMALNE I TREŚCIOWE

UNIWERSYTETY /11/

2

9

POLITECHNIKI /6/

3

3

MORSKIE /0/

-

-

EKONOMICZNE /2/

1

1

PEDAGOGICZNE /4/

3

1

ROLNICZE /4/

2

2

MEDYCZNE /1/

1

-

TEOLOGICZNE /1/

1

-

WOJSKOWE /2/

2

-

MUZYCZNE /2/

2

-

SZTUK PIĘKNYCH /0/

-

-

TEATRALNE /0/

-

-

AWF /2/

2

-

Poziom opisu bibliograficznego (skrócony opis, czy opis + abstrakt) w dysponendzie wydawniczej
Zaledwie sześć katalogów zaliczyć można do dobrych pod względem zawartości informacyjnej, publikujących abstrakty wydawanych przez siebie książek. Jeden katalog poszczycić się może wykazem spisów treści publikacji. Większość wydawnictw natomiast, większą szansę na "przyciągnięcie" klienta widzi w eksponowaniu zeskanowanych okładek książek.

TYP UCZELNI

/LICZBA KATALOGÓW WYDAWNICZYCH/

OPIS + ABSTRAKT

OPIS +SPIS TREŚCI

SKRÓCONY OPIS BIBLIOGRAFICZNY

UNIWERSYTETY/11/

2

1

8

POLITECHNIKI /6/

1

-

5

MORSKIE /0/

-

-

-

EKONOMICZNE /2/

-

-

2

PEDAGOGICZNE /4/

-

-

4

ROLNICZE /4/

2

-

2

MEDYCZNE /1/

1

-

-

TEOLOGICZNE /1/

-

-

1

WOJSKOWE /2/

-

-

2

MUZYCZNE /2/

-

-

2

SZTUK PIĘKNYCH /0/

-

-

-

TEATRALNE /0/

-

-

-

AWF /2/

-

-

2

Wnioski

 • Promocją publikacji zajmują się w 2 % strony wydziałów, w 9 % strony domowe uczelni, w 28 % strony bibliotek głównych uczelni i w 42 % strony wydawnictw.
 • Bibliografia pracowników naukowych umieszczona na innych niż główna stronach WWW uczelni, powinna zawsze posiadać odnośniki z menu strony głównej.
 • Bibliografia dostępna w postaci bazy on-line powinna być opisana pod względem zawartości, tak jak tradycyjne źródła informacji bibliograficznej oraz posiadać instrukcję wyszukiwania.
 • Zaletą bibliograficznych baz danych jest możliwość przeszukiwania ich zawartości według cech formalnych i rzeczowych. Taką możliwość daje aktualnie 74% dostępnych bibliografii. Wyszukiwanie rzeczowe umożliwia też 51% katalogów wydawniczych.
 • Bardzo ważnym elementem opisu bibliograficznego jest abstrakt. Uzupełnionych o abstrakty jest 11% bibliografii i 19% katalogów wydawniczych.
 • Tylko 11% bibliografii posiada pełny zasięg chronologiczny. Tylko jedna bibliografia jest wzbogacona o abstrakty w języku angielskim. Wydawnictwa nie podają informacji o krańcowych datach wydania druków umieszczonych w katalogu.

Artykuł jest przyczynkiem do odpowiedzi na pytanie, jaki procent potencjalnie pełnej informacji bibliograficznej o drukowanych publikacjach naukowych znajduje się już na stronach internetowych. Aby uzyskać pełny obraz działalności polskich instytucji naukowych w zakresie promowania w Internecie działalności badawczej i jej wyników, należy poddać analizie oprócz stron domowych polskich uczelni państwowych, również strony:
- wyższych uczelni niepaństwowych (172)
- instytutów i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk (87)
- jednostek badawczo-rozwojowych podległych ministerstwom (214), zaliczanych przez Komitet Badań Naukowych do polskich placówek naukowych i badawczo-rozwojowych.


Pierwotny adres: www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib17/art3.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e017-04.html

 Początek stronyMetainformacja o naukowych publikacjach na internetowych stronach państwowych szkół wyższych / Małgorzata Jaskowska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/2000 (17) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/17/jaskowska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187