ebib 
Nr 7/2000 (16), Zarządzanie biblioteką. Sprawozdanie
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Anna Uryga
Lucjan Stalmach
Biblioteka Medyczna CM UJ, Kraków

Impresje z Londynu. 8th International Congress on Medical Librarianship


8th International Congress on Medical Librarianship, July 2nd-5th 2000

o tematyce

Duża ilość referatów prezentowanych przez przedstawicieli bibliotek oraz profesjonalistów informacji ze strategicznych organizacji i instytucji opieki zdrowotnej wskazuje na ich znaczącą rolę w stymulowaniu rozwoju bibliotek i informatyki medycznej w poszczególnych krajach. Stymulacja ta realizowana jest zarówno przez politykę finansowania projektów (przykład grantów National Library of Medicine dla bibliotek amerykańskich), jak i działania koordynujące na wzór National Electronic Library for Health w Wielkiej Brytanii.

Z jednej strony zetknęliśmy się z mnogością referatów, poświęconych tworzeniu metainformacji o dostępnych zasobach (szczególnie w Internecie) oraz zagadnieniu przeszukiwania informacji zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine & Health Care. Z drugiej strony zaś obserwowaliśmy niewielką ilość wystąpień dotyczących kwestii tradycyjnych zasobów bibliotecznych. Może oznaczać to, iż jesteśmy dopiero na początku etapu intensywnego wykorzystania multimedialności Internetu.

Bogata oferta wystawców, a także wiele referatów i posterów wskazuje na to, iż czasopisma elektroniczne stanowią bardzo poważny obszar zainteresowań współczesnej biblioteki. Poprzez tę usługę, jak i różnorodne formy elektronicznego dostarczania dokumentów wyraża się przemiana jakościowa w dostępie do biblioteki niezależnie od odległości, jaka dzieli ją od użytkownika.

O uwidocznionych trendach

Biblioteki są, coraz częściej, nie tylko pasywnym dostawcą informacji, ale stają się aktywnym ich twórcą, poprzez kreowanie metadanych i rozwijanie nowych narzędzi zarządzania wiedzą. Funkcja ta staje się szczególnie istotna w aspekcie coraz częstszego samodzielnego korzystania z zasobów przez użytkowników bibliotek. Rozszerzenie dostępu do zasobów poprzez sieci komputerowe sprzyja wyrównaniu poziomu dostępu do informacji między krajami wysoko rozwiniętymi i rozwijającymi się.

Pracownicy informacji podlegają stałej konfrontacji wiedzy z praktyką i stoją wobec olbrzymich zmian i wyzwań, które niesie ze sobą nowa specjalizacja "knowlegde manager". Nowym wymaganiom towarzyszą nowe profile kształcenia. Na obecnym etapie rozwoju tradycyjna edukacja bibliotekarza przestaje być wystarczająca i trwają liczne i stałe zabiegi instytucji edukacyjnych i bibliotek medycznych, aby nauki o informacji medycznej połączyć ściślej z informatyką medyczną. Brak takich profili kształcenia w wielu mniej rozwiniętych krajach może być wielkim zagrożeniem. Brak odpowiednio przygotowanej kadry mogącej realizować nowe, zaawansowane technologicznie funkcje biblioteki, może powodować dalsze opóźnienia tych krajów wobec krajów wiodących.

O roli stowarzyszeń i woli współpracy

Kongres pokazał ogromną siłę profesjonalnych stowarzyszeń, działających zarówno w poszczególnych krajach,Ojak i na arenie międzynarodowej. To właśnie przez te organizacje wyraża się wola poszczególnych ludzi i zainteresowanych instytucji z różnorodnych sektorów życia społecznego do wspólnego poszukiwania jak najlepszych rozwiązań. Celem jest tworzenie takiego środowiska, w którym cała informacja jest dostępna dla każdego w sposób, który pozwala na lepsze i szybsze podejmowanie decyzji, rozszerza innowację i kreatywność. Partnerstwo pomiędzy różnymi zawodami oraz współpraca na wielu platformach i poziomach wskazuje, że to, co możesz zrobić w grupie, ma o wiele większą wartość niż działanie w pojedynkę.

O organizacji kongresu

Należy podkreślić bardzo dobrą organizację kongresu, biorąc pod uwagę obecność ponad 1400 uczestników z całego świata. Jednak drobne niedogodności w postaci kolejek były nie do uniknięcia przy takiej ilość uczestników. Dla nas - Polaków i innych kolegów z Bloku Krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy tak dobrze pamiętamy kolejki przed sklepami, było to zabawnym wspomnieniem minionych czasów. Bogaty program naukowy wymusił konieczność wprowadzenia wielu paralelnych sesji tematycznych. Uniemożliwiało to niestety wysłuchanie wszystkich interesujących uczestnika referatów. Oczywiście trudno to traktować jako zarzut - jest to raczej pozytywny symptom świadczący o aktywności działań w zakresie bibliotekarstwa medycznego.
I na koniec - sam Londyn - cudowne miejsce na ziemi !!!

Post scriptum:
Bogata tematyka 8ICML adresowana jest nie tylko do środowiska bibliotekarzy medycznych. Pełne teksty referatów i posterów z kongresu można przeczytać pod adresem: http://www.icml.org


Pierwotny adres: www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib16/uryga.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e016-09.html

 Początek stronyImpresje z Londynu. 8th International Congress on Medical Librarianship / Anna Uryga, Lucjan Stalmach// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Aleksander Radwański - Nr 7/2000 (16) wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Wrocław] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2000/16/uryga_stalmach.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187