ebib 
Nr 7/2000 (16), Zarządzanie biblioteką. Sprawozdanie
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Maria Sidor
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
w Nowym Sączu

Źródła informacji biznesowej i ich użytkownicy. Relacja z międzynarodowego seminarium w Bibliotece WSB-NLU w Nowym Sączu


Relacja ze spotkania bibliotekarzy na seminarium organizowanym przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University (WSB-NLU) w Nowym Sączu.

SEMINARIUM - WARSZTATY

W ostatnich latach obserwujemy wzrastające zainteresowanie informacją biznesową. Zainteresowanie to spowodowane jest głownie przebudową naszego systemu gospodarczego i potrzebą szybkiego reagowania na zmiany. Cenna jest zwłaszcza wiedza o strategicznych zmianach wprowadzanych przez instytucje centralne, zarówno te krajowe, jak i międzynarodowe. Właściwa jakość informacji umożliwia analizę wydarzeń i zjawisk, które zwykle mają zasadnicze znaczenie dla kreowania polityki rynkowej przedsiębiorstwa i strategii jego rozwoju.

Współczesny świat wytwarza i rozpowszechnia ogromne ilości informacji w różnorodnych formach (tradycyjne i elektroniczne) do różnych celów. Coraz trudniej odnaleźć te istotne, wartościowe i wiarygodne. Szczególna zatem rola bibliotekarzy i pracowników informacji, którzy profesjonalnie zajmują się gromadzeniem, przetwarzaniem i dostarczaniem informacji. Powinni oni posiadać dobrą znajomość potrzeb użytkowników, rozumieć procesy przemian, rozwijać umiejętności poruszania się w środowisku technologii informatycznej, a równocześnie zdobywać merytoryczną wiedzę na temat źródeł informacji, aby nabyte umiejętności efektywnie wykorzystać w pracy z użytkownikiem (studentem, pracownikiem naukowo-dydaktycznym, przedsiębiorcą).

W dniach 22-24 maja 2000 roku z inicjatywy Biblioteki WSB-NLU zorganizowano ogólnopolskie seminarium "Business Information Sources and Their Users" - Źródła informacji biznesowej i ich użytkownicy. W seminarium i warsztatach udział wzięli przedstawiciele 28 bibliotek uczelni państwowych, wyższych szkół niepaństwowych, bibliotek publicznych oraz kadra naukowo-dydaktyczna i studenci WSB-NLU. Seminarium było przeprowadzone przez Ruth Pagell - Dyrektora Biblioteki Goizueta Business School - Emory University z Atlanty (Georgia,USA). Ruth Pagell jest współautorką jednej z ważniejszych publikacji książkowych z zakresu międzynarodowych źródeł informacji biznesowych "International Business Information: How to Find it, How to Use it. Oryx Press,1998.

Aula WSB-NLU - Seminarium w dniu 22.05.2000

Głównym celem seminarium było zapoznanie uczestników z koncepcją biznesu i źródeł informacji biznesowych, prezentacje podstawowych źródeł komercyjnych i tych dostępnych w sieciach rozległych oraz ich związek z edukacją biznesową.

Pierwszy dzień seminarium rozpoczął się wykładem Sabiny Cisek z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referat wprowadził uczestników w tematykę seminarium oraz uwzględniał najistotniejsze polskie źródła informacji biznesowej.

fot. Sabina Cisek (UJ) z Ruth Pagell

Program Ruth Pagell został pomyślany w obrębie pięciu bloków tematycznych. W części pierwszej -"Wprowadzenie do międzynarodowych źródeł informacji biznesowej" -została omówiona informacja biznesowa - jej struktura źródeł, typy i formaty, dostępność oraz główni międzynarodowi dostawcy informacji (komercyjni i rządowi). Cześć druga poświęcona była procesowi badawczemu z użyciem WEB. Następnie zaprezentowano metody elektronicznego dostarczania informacji z wykorzystaniem serwisów komercyjnych oraz sieci rozległych. W tej części omówiono też zalety i wady wyszukiwarek, systemów indeksujących oraz budowę strategii wyszukiwawczych. Kolejna część to "Proces badawczy - źródła komercyjne", w której uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak zostać efektywnym użytkownikiem serwisów. Miedzy innymi zaprezentowane zostały strategie budowy pytań do systemów na konkretnych przykładach.

Część czwarta w całości poświęcona była podstawowym źródłom o firmach, korporacjach. Praktycznym uzupełnieniem tego zagadnienia była prezentacja bazy "FIRMY 2000" dokonana przez Krzysztofa Ogieniewskiego, przedstawiciela HOPPENSTEDT BONNIER.

Piąta część programu dotyczyła analizy rynku międzynarodowego z uwzględnieniem źródeł rządowych, prywatnych oraz roli sieci rozległych. Autorka programu dokonała krótkiej charakterystyki najważniejszych źródeł przydatnych w badaniach demograficznych, badaniach rynku. Pierwszy dzień seminarium stanowił przygotowanie teoretyczne do warsztatów.

W pierwszym dniu uczestnicy mieli również możliwość poznania wydawnictwa Pearson Education, które zapewnia wsparcie internetowe dla wielu podręczników akademickich z dziedziny finansów, rachunkowości, zarządzania oraz dziedzin pokrewnych w postaci Companion Websities. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziła prezentacja Serwisu Prasowego Agencji Reutera dokonana przez Rafała Liczbinskiego, który w imieniu firmy dostarczył też uczestnikom "password's" na zajęcia praktyczne.

Uczestnicy seminarium pilnie budują strategie wyszukiwawcze z pomocą Sabiny Cisek

Dzięki uprzejmości dużych serwisów komercyjnych, m.in. Dow Jones Interactive, Proquest Direct, Gale Group, Global Access, ISI Emerging Markets, RDS Business&Industry oraz przedsiębiorczości Ruth Pagell, uczestnicy otrzymali bezpłatny dostęp do wyżej wymienionych serwisów i możliwość testowania baz w sali komputerowej. Dostęp do niektórych serwisów był aktywny przez kilka dni, dając możliwość dalszego wertowania po powrocie z seminarium.

Drugim polskim wydawcą baz, który zechciał zaprezentować swój produkt uczestnikom seminarium, był Wojciech Zysk - przedstawiciel Polskiego Wydawnictwa Profesjonalnego LEX. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem i wieloma pytaniami ze strony zarówno osób, które bazy używają w codziennej pracy, jak i tych, dla których produkt był nowy.

Małgorzata Żmudzka - Kosała, z Oddziału Informacji Biznesowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie zaprezentowała praktyczne aspekty pracy oddziału, m.in. sposoby pozyskiwania źródeł informacji, kategorie obsługiwanych użytkowników, ciekawe zapytania informacyjne i rozwiązania.

Krzysztof Kolba zaprezentował z kolei stronę www biblioteki WSB-NLU oraz serwis wirtualnych zasobów biznesowych.

Integralną częścią naszego seminarium była dwudniowa ekspozycja polskiej i światowej literatury z zakresu szeroko pojmowanych nauk ekonomicznych, zorganizowana przez firmy: Kubicz Wydawnictwa Importowane, McGraw - Hill, Dom Wydawniczy ABC, IPS- International Publishing Service.

Organizatorzy mają nadzieje, że uczestnicy seminarium wynieśli ze wspólnego spotkania praktyczne umiejętności oraz wiedzę na temat, gdzie i jak szukać informacji, kiedy korzystać ze źródeł internetowych, jakie kryteria stosować przy wyborze źródeł, jak budować strategie wyszukiwawcze, aby szybko i efektywnie dotrzeć do właściwej informacji. Efektywnie w znaczeniu rezultatu, ale również " efektywnie kosztowo". Seminarium nie odpowiedziało na wszystkie nurtujące pytania dotyczące praktycznych aspektów pracy bibliotekarza w środowisku ekonomicznym. Często, jedynymi odpowiedziami są usługi serwisów komercyjnych, ważna jest jednak wiedza, jakie źródła są dostępne, kiedy bazy danych online są odpowiednim źródłem informacji i jak z nich umiejętnie korzystać.


Pierwotny adres: www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib16/sidor2.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e016-07.html

 Początek stronyŹródła informacji biznesowej i ich użytkownicy. Relacja z międzynarodowego seminarium w Bibliotece WSB-NLU w Nowym Sączu / Maria Sidor// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Aleksander Radwański - Nr 7/2000 (16) wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Wrocław] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2000/16/sidor2.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187