Status bibliotekarzy a Ustawa 2.0

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) przeprowadziła badania ankietowe nt. sytuacji bibliotekarzy po wprowadzeniu Ustawy 2.0. W badaniu wzięło udział 53% bibliotek będących członkami KDBASP – ankietę wypełniło  57 bibliotek.

W 13 uczelniach włączono bibliotekarzy dyplomowanych do grupy nauczycieli akademickich, co ustawowo wiąże się z zachowaniem prawa do 36-dniowego urlopu wypoczynkowego, ale także z systemem zadaniowego czasu pracy. W 29 uczelniach bibliotekarze dyplomowani zachowali dotychczasowe uprawnienia do dłuższego urlopu i krótszego czasu pracy, z wyjątkiem pojedynczych uczelni, gdzie po 30.09.2020 r. skróceniu ulegnie urlop lub czas pracy. W kilku uczelniach sytuacja bibliotekarzy dyplomowanych po 30.09.2020 r. pozostaje niewyjaśniona. Ponadto ankietowani zastrzegli możliwość wprowadzenia zmian w najbliższym roku.

W 23 bibliotekach starsi bibliotekarze i kustosze zachowali krótszy czas pracy, z czego:

  • w 6 bibliotekach bezterminowo,
  • w 5 bibliotekach do wygaśnięcia stosunku pracy,
  • w jednej bibliotece do końca 2019 r.,
  • w 8 bibliotekach do września 2020 r.,
  • w jednej bibliotece do czerwca 2020 r.
  • w trzech zastosowano inne rozwiązania.

W 15 bibliotekach przewidziano rekompensatę za dodatkowy czas pracy zwiększający tygodniowy wymiar o 4 godziny (z 36 do 40).

Dane przedstawione w artykule ze względu na dynamiczną sytuację legislacyjną w uczelniach mogą ulec zmianie. Wyniki ankiety udostępniane zostały dzięki uprzejmości Przewodniczącego KDBASP – Marka Górskiego.