Granty i dotacje – poszczególne programy i fundacje

Na stronie tej prezentujemy poszczególne programy i fundacje, których wsparcie może być skierowane — pośrednio lub bezpośrednio .— do bibliotek i bibliotekarzy.

 • Program Wieloletni KULTURA+ — program rządowy uchwalony przez Radę Ministrów na lata 2011-2015, którego podstawowym celem jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Składa sie z dwóch priorytetów:
  1. Digitalizacja — głównym celem priorytetu, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny, jest wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.
  2. Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek — strategicznym celem tego priorytetu, zarządzanego przez Instytut Książki, jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibli otek.
 • Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego — na szkolenia, konferencje, zasoby cyfrowe, infrastrukturę, wydarzenia artystyczne i inne działania, które dla bibliotek są naturalnym sposobem funkcjonowania. Wśród programów np. Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego, Promocja literatury i czytelnictwa, Edukacja, Obserwatorium Kultury.
 • Europejskie Programy MKiDN — programy i granty, którymi zarządza minister kultury są przeznaczone zarówno na infrastrukturę bibliotek, jak i na jej zadania, wymianę kulturalną oraz rozwój zasobów ludzkich.
 • DUN – program MNiSW m.in dla bibliotek naukowych, umożliwiający ubieganie się o środki finansowe na działalność upowszechniającą naukę. W ramach tego programu można aplikować zarówno na tworzenie baz danych, digitalizację, jak i publikację, retrokonwersję i inne zadania.
 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPHR) — program MNiSW m.in. dla bibliotek naukowych, które prowadzą badania z zakresu humanistyki. Można starać się o fundusze zarówno na badania, jak i publikację czy umiędzynarodowienie czasopisma naukowego.
 • Europejski Fundusz Społeczny — Program Kapitał Ludzki — celem programu jest m.in. zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. Można aplikować np. na rozwój systemu kształcenia ustawicznego dla dorosłych, w tym kształcenia na odległość, tworzenie internetowych centrów informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, wyposażenie w sprzęt komputerowy, upowszechnianie osiągnięć nauki polskiej i światowej w procesie kształcenia na poziomie wyższym, podnoszenia umiejętności pracowników systemu B+R. Instytucjami wdrażającymi Program Kapitał Ludzki są m.in: Ministerstwo Edukacji Narodowej oferujące serwis Fundusze unijne dla oświaty oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 • Europejski Fundusz Społeczny — Program Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego realizuje się m.in. inwestycje infrastrukturalne w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz szkolnictwa wyższego. Do priorytetów należą: ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiększenie dostępu do kultury, rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego, unowocześnienie infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz zwiększenia udziału liczby studentów na priorytetowych kierunkach studiów, podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 • Europejski Fundusz Społeczny — Program Innowacyjna Gospodarka — celem programu jest zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki i jej roli w rozwoju gospodarczym oraz wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Wspierane są m.in. projekty o charakterze ponadregionalnym w zakresie tworzenia i prowadzenia baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych oraz w zakresie tworzenia i udostępniania baz danych publikacji naukowych.
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej — realizuje misję wspierania nauki będąc największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do celów FNP należy: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych, działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej oraz wspomaganie różnych inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce. FNP ogłasza też programy adresowane do bibliotek naukowych, archiwów oraz bibliotek posiadających zbiory o istotnym znaczeniu dla badań naukowych i dziedzictwa historycznego Polski. FNP realizuje m.in. projekt Skills, którego celem jest doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności z zakresu komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych.
 • Fundacja Banku Zachodniego – realizuje program grantowy Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU), który jest stworzony z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość.
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności — założona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości; jako partner Fundacji Billa i Melindy Gatesów, rozpoczęła realizację w Polsce Programu Rozwoju Bibliotek (PRB), którego celem jest ułatwienie bibliotekom publicznym dostępu do komputerów, Internetu i szkoleń. Na witrynie PRB ogłaszane są też na bieżąco konkursy grantowe dla bibliotek publicznych, a w Wiadomościach mamy dział Fundusze dla bibliotek. Realizatorem PRB jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oferuje, poza PRB wiele innych programów w zakresie edukacji oraz rozwoju społeczności lokalnych, np. Równać Szanse (wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast), Działaj Lokalnie (wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez wspieranie projektów obywatelskich, które służą rozwiązywaniu lokalnych problemów, pobudzaniu aspiracji rozwojowych wśród społeczności wiejskich i w małych miastach oraz budowaniu kapitału społecznego), Seniorzy w Akcji (realizacja pomysłowych projektów, które aktywizują osoby starsze do działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniają się do współpracy międzypokoleniowej i promują wolontariat osób starszych).
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, której celem jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce. Fundacja realizuje swój cel statutowy poprzez: obsługę programów współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji; wspieranie prac analitycznych i studialnych wspomagających projektowaną reformę edukacji, programowanie współpracy polskich placówek edukacyjnych z ośrodkami zagranicznymi; podejmowanie coraz szerzej współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi. FRSE realizuje m.in.
  1. Uczenie sie przez całe życie — program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przewidziany na lata 2007-2013. W programie kontynuowane są działania prowadzone wcześniej w programach SOCRATES, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, e-Learning i European Language Label. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie.
  2. Erasmus — program skierowany do szkół wyższych, ich studentów i pracowników. Umożliwia między innymi wyjazdy studentów za granicę na część studiów i na praktykę.
  3. Comenius — adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły średnie. Uczniowie, nauczyciele i całe społeczności szkolne mają możliwość ściśle współpracować z partnerami z innych krajów uczestniczących w programie.
  4. Grundtvig — dotyczy ogólnej niezawodowej edukacji osób dorosłych i skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników.
 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki — wspiera przede wszystkim przedsięwzięcia w zakresie nauk humanistycznych, kultury, prawa, nauk społecznych i ekonomicznych. Zgłaszane projekty powinny być przygotowywane i realizowane przez studentów i naukowców z obu krajów. Adresatami finansowania są szkoły wyższe, pozauczelniane jednostki naukowe i inne instytucje naukowe w Polsce i Niemczech.
 • Program CIP-ICT-PSP — program unijny na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, w którym można aplikować o fundusze m.in. na digitalizację, treści cyfrowe, otwarte dane, e-learning. Broszura informacyjna do pobrania ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.
 • Kreatywna Europa — nowy program Komisji Europejskiej oferujący na lata 2014-2020 wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program będzie zawierał trzy komponenty: MEDIA, KULTURA i część międzysektorową od 2016 r. Priorytetami są przede wszystkim: budowanie kompetencji sektorów kultury i kreatywnych do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym oraz strategiczne budowanie i rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł i zwiększanie dostępu do kultury.
 • Google Grants — odmiana usługi Google AdWords — reklamowego narzędzia online firmy Google — przeznaczona dla organizacji non-profit. W ramach Google Grants są wspierane wybrane organizacje non-profit, które otrzymują do dyspozycji 10 000 USD miesięcznie na reklamy w systemie AdWords.
 • Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga — wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. Oferuje m.in. Program dotacji, w ramach którego co roku przyznaje kilkadziesiąt dotacji na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w całym kraju.
 • Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego — powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Misją fundacji jest tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury. Beneficjentami mogą być biblioteki publiczne.
 • Fundacja Batorego — celem jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi też działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz dzieci niepełnosprawnych.
 • Fundacja Banku Zachodniego WBK — oferuje programy grantowe „Bank dziecięcych uśmiechów” oraz „Bank ambitnej młodzieży” i wspiera m.in. biblioteki.
 • Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza — wspiera kulturę i dziedzictwo narodowe,  działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych i technicznych, sportu, z uwzględnieniem rywalizacji jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży oraz ochrona zdrowia.
 • Fundacja TechSoup oferuje polskim organizacjom pozarządowym tanie oprogramowanie i produkty sieciowe poprzez program Technologie.org.pl.
 • Fundacja Orange — realizuje m.in program Orange dla bibliotek, oferujący wsparcie bibliotek publicznych poprzez podłączanie placówek bibliotecznych (prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – (placówki główne i filie) do Internetu.
 • Akademia Orange — celem programu grantowego jest promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcają do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze.
 • Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego — tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein Polsce i 14 państwom członkowskim UE. Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. Wśród obszarów wsparcia są dziedzictwo kulturowe, badania naukowe i stypendia oraz rozwój społeczny i regionalny.
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy — tzw. Fundusz Szwajcarski jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim UE, w tym instytucjom sektora publicznego i prywatnego oraz organizacjom pozarządowym. Wsparcie mozna uzyskać m.in. na badania i rozwój, szkolenia, działalność kulturalną.
 • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki — organizacja międzyrządowa, powołana na podstawie porozumienia między rządami Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Celem działalności funduszu jest inspirowanie i wspieranie ściślejszej współpracy pomiędzy krajami funduszu. Cele te realizowane są poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, wymiany młodzieży i współpracy transgranicznej.

Opracowanie:Lidia Derfert-Wolf, Katarzyna Kozak, Bożena Bednarek-Michalska.

Dodaj komentarz