Granty i dotacje – poszczególne programy i fundacje

Na stronie tej prezentujemy poszczególne programy i fundacje, których wsparcie może być skierowane — pośrednio lub bezpośrednio .— do bibliotek i bibliotekarzy.

  • Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – na szkolenia, konferencje, zasoby cyfrowe, infrastrukturę, wydarzenia artystyczne i inne działania, które dla bibliotek są naturalnym sposobem funkcjonowania.
  • Programy dotacyjne Narodowego Centrum Kultury, których celem jest m.in. tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym.
  • Patriotyzm Jutra – program Muzeum Historii Polski, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury
  • Program Infrastruktura i Środowisko dla kultury – program ze środków unijnych, nadzorowany przez MKiDN, ma na celu ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, a także rozwój zasobów kultury. Dofinansowanie mogą też uzyskać projekty mające na celu przebudowę czy rozbudowę instytucji kultury.
  • Komunikaty MNiSW –  nowych informacji o konkursach i programach MNiSW m.in dla bibliotek naukowych szukamy w bieżących komunikatach. Natomiast strona o programach nazywa się: Programy i przedsięwzięcia.
  • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPHR) – program MNiSW m.in. dla bibliotek naukowych, które prowadzą badania z zakresu humanistyki. Można starać się o fundusze zarówno na badania, jak i publikację czy umiędzynarodowienie badań.
  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej — realizuje misję wspierania nauki będąc największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. szczególnie wspiera młodych naukowców. O grantach i dotacjach szukamy informacji w zakładce „Nasza oferta”.
  • Fundacja Santander – realizuje wiele ciekawych programów m.in. Bank Ambitnej Młodzieży, który ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość.
  • Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) – celem programów jest aktywizowanie i wspieranie obywateli na różnych etapach ich życia, np. Generacja 5.0 (przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 50+), Na dobry początek! (wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji), Moja Mała Ojczyzna (aktywizowanie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym).
  • Fundacja PZU – o dotacje mogą ubiegać się instytucje publiczne, w tym instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, kluby itp.), ośrodki badawcze, szkoły czy uczelnie wyższe, oraz organizacje pozarządowe.
  • Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej – wspiera realizacje projektów organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, dziedzictwa narodowego, edukacji, pomocy społecznej.
  • Fundacja Tauron – można składać projekty w obszarze kultury, nauki, edukacji, ochrony dziedzictwa kulturowego.
  • Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona – dotacje na upowszechnianie kultury, oświatę i wychowanie dzieci i młodzieży.
  • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności — założona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości; jako partner Fundacji Billa i Melindy Gatesów, realizuje w Polsce Programu Rozwoju Bibliotek (PRB), którego celem jest ułatwienie bibliotekom publicznym pozyskania funduszy na różne cele. Oferuje także wiele innych programów w zakresie edukacji oraz rozwoju społeczności lokalnych, wzmocnienia demokracji. Sama nie przydziela dotacji działa przez swoich operatorów.
  • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, której celem jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce. Fundacja realizuje swój cel przez programy edukacyjne skierowane do młodzieży i dorosłych.
  • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki – wspiera przedsięwzięcia naukowe realizowane w partnerstwie polsko-niemieckim przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje badawcze. Oprócz projektów badawczych dotuje także wydarzenia naukowe, nowe struktury badawcze i edukacyjne, a także działania poszerzające akademickie sieci kontaktów.
  • Kreatywna Europa – nowy program Komisji Europejskiej oferujący na lata 2014-2020 wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program zawiera trzy komponenty: MEDIA, Kultura i część międzysektorową.
  • Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga – wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. Obszary wsparcia: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, dziedzictwo kulturowe, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, priorytety ochrony zdrowia, polityka społeczna.
  • Fundacja Batorego – celem jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
  • Fundacja TechSoup – dotacje na zakup sprzętu i oprogramowania, programy edukacyjne: seminaria, webinaria i szkolenia; programy budujące społeczności, w których społeczni eksperci i osoby specjalizujące się w nowych technologiach wspólnie wymyślają i tworzą innowacyjne narzędzia dla rozwiązywania problemów społecznych, ułatwienia działania organizacji czy po prostu dla poprawy różnych obszarów życia.
  • Fundacja Orange – realizuje programy związane z nowymi technologiami, działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Zrealizowała także programy dla bibliotek np. Pracownie Orange.
  • Fundacja KGHM Polska Miedź – projekty mogą dotyczyć np.: kultury i tradycji, nauki i edukacji.
  • Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – wśród obszarów wsparcia są: dziedzictwo kulturowe, wsparcie 3 sektora, badania naukowe i stypendia oraz rozwój społeczny i regionalny.
  • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki — organizacja międzyrządowa, powołana na podstawie porozumienia między rządami Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Celem działalności funduszu jest inspirowanie i wspieranie ściślejszej współpracy pomiędzy krajami funduszu. Cele te realizowane są poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, wymiany młodzieży i współpracy transgranicznej.

Opracowanie: Lidia Derfert-Wolf, Katarzyna Kozak, Bożena Bednarek-Michalska. Aktualizacja listopad 2020.

Dodaj komentarz