Granty i dotacje – poszczególne programy i fundacje

Na stronie tej prezentujemy poszczególne programy i fundacje, których wsparcie może być skierowane — pośrednio lub bezpośrednio .— do bibliotek i bibliotekarzy.

  • Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego — na szkolenia, konferencje, zasoby cyfrowe, infrastrukturę, wydarzenia artystyczne i inne działania, które dla bibliotek są naturalnym sposobem funkcjonowania.
  • Kultura – Interwencje 2018 — program Narodowego Centrum Kultury, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.
  • Patriotyzm Jutra — program Muzeum Historii Polski, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury
  • Europejskie Programy MKiDN — programy i granty, którymi zarządza minister kultury są przeznaczone zarówno na infrastrukturę bibliotek, jak i na jej zadania, wymianę kulturalną oraz rozwój zasobów ludzkich.
  • Społeczna odpowiedzialność nauki – program MNiSW m.in dla bibliotek naukowych, umożliwiający ubieganie się o środki finansowe na działalność upowszechniającą naukę.
  • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPHR) — program MNiSW m.in. dla bibliotek naukowych, które prowadzą badania z zakresu humanistyki. Można starać się o fundusze zarówno na badania, jak i publikację czy umiędzynarodowienie badań.
  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej — realizuje misję wspierania nauki będąc największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. szczególnie wspiera młodych naukowców.
  • Fundacja Banku Zachodniego – realizuje program grantowy Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU), który jest stworzony z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość.
  • Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego — celem programów, realizowanych w ramach 3 obszarów: Wyrównanie szans edukacyjnych, 50+, Moja mała ojczyzna, jest aktywizowanie i wspieranie obywateli na różnych etapach ich życia, np. program ”Na 100 Niepodległa”.
  • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności — założona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości; jako partner Fundacji Billa i Melindy Gatesów, rozpoczęła realizację w Polsce Programu Rozwoju Bibliotek (PRB), którego celem jest ułatwienie bibliotekom publicznym dostępu do komputerów, Internetu i szkoleń. Realizatorem PRB jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oferuje, poza PRB wiele innych programów w zakresie edukacji oraz rozwoju społeczności lokalnych, w tym np. Równać Szanse 2018.
  • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, której celem jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce. Fundacja realizuje swój cel przez programy edukacyjne skierowane do młodzieży i dorosłych.
  • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Naukiwspiera przedsięwzięcia naukowe realizowane w partnerstwie polsko-niemieckim przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje badawcze. Oprócz projektów badawczych dotuje także wydarzenia naukowe, nowe struktury badawcze i edukacyjne, a także działania poszerzające akademickie sieci kontaktów.
 • Kreatywna Europa — nowy program Komisji Europejskiej oferujący na lata 2014-2020 wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program będzie zawierał trzy komponenty: MEDIA, KULTURA i część międzysektorową od 2016 r. Priorytetami są przede wszystkim: budowanie kompetencji sektorów kultury i kreatywnych do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym oraz strategiczne budowanie i rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł i zwiększanie dostępu do kultury.
 • Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga — wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. Obszary wsparcia: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna.
 • Fundacja Batorego — celem jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.Bank Dziecięcych Uśmiechów — projekty skierowane na pracę z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.
 • Fundacja TechSoup – dotacje na zakup sprzętu i oprogramowania, programy edukacyjne: seminaria, webinaria i szkolenia; programy budujące społeczności, w których społeczni eksperci i osoby specjalizujące się w nowych technologiach wspólnie wymyślają i tworzą innowacyjne narzędzia dla rozwiązywania problemów społecznych, ułatwienia działania organizacji czy po prostu dla poprawy różnych obszarów życia.
 • Fundacja Orange — realizuje programy związane z nowymi technologiami, działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży.
 • Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego — wśród obszarów wsparcia są: dziedzictwo kulturowe, badania naukowe i stypendia oraz rozwój społeczny i regionalny.
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy — tzw. Fundusz Szwajcarski jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim UE, w tym instytucjom sektora publicznego i prywatnego oraz organizacjom pozarządowym. Wsparcie mozna uzyskać m.in. na badania i rozwój, szkolenia, działalność kulturalną.
 • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki — organizacja międzyrządowa, powołana na podstawie porozumienia między rządami Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Celem działalności funduszu jest inspirowanie i wspieranie ściślejszej współpracy pomiędzy krajami funduszu. Cele te realizowane są poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, wymiany młodzieży i współpracy transgranicznej.

Opracowanie:Lidia Derfert-Wolf, Katarzyna Kozak, Bożena Bednarek-Michalska. Aktualizacja luty 2018.

Dodaj komentarz