Wybrane kolekcje cyfrowe

^ Biblioteki cyfrowe ^


 • Biblia Tysiąclecia – pełny tekst Biblii z wyszukiwarką, komentarzem, mapami, tablicami chronologicznymi.
 • Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA – prezentuje archiwalia Ośrodka „Karta”, archiwum społecznego, które gromadzi materiały dotyczące XX w.
 • Biblioteka Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej – najbardziej wartościowe archiwalia ze zbiorów bibliotek biorących udział w programie CATL; projekt prowadzony jest przez Ośrodek KARTA.
 • Biblioteka Licealisty – biblioteka Portalu Edukacyjnego 6plus oferuje obszerny wybór lektur szkolnych dla licealistów.
 • Biblioteka Wirtualna Matematyki (Digital Mathematical Library-PL) – pełne teksty artykułów z wybranych polskich czasopism naukowych z dziedziny matematyki i fizyki.
 • Ceon – Centrum Otwartej Nauki pozyskuje i udostępnia treści naukowe, prace badawcze, a także promuje ideę otwartej nauki.
 • Computer Science Journal – czasopismo wydawane przez Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ramach periodyku publikowane są oryginalne prace z wielu dziedzin informatyki.
 • Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku – zawiera wszystkie zachowane i opisane w literaturze tego typu druki, zebrane głównie na podstawie pracy Konrada Zawadzkiego „Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące od XVI-XVIII wieku”.
 • Cyfrowa Biblioteka Ormiańska – udostępnia zebrane i opracowane zasoby archiwalne, biblioteczne i muzealne Koła Zainteresowań Kulturą Ormian w Warszawie i Fundacji Ormiańskiej.
 • Cyfrowa Kolekcja Czasopism Polskich – prasa polska oraz polskie czasopisma naukowe; projekt Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
 • Czytelnia kwartalnika „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” – czasopismo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.
 • Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie – część pierwsza kolekcji zawiera numery Dz.U. od 31.10.1939 r. do 22.12.1990 r., część II prezentuje urzędowe teksty Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów i Naczelnego Wodza, budżety państwa, wykazy osób odznaczonych oraz inne; zbiory udostępniło Muzeum Historii Polski.
 • Exlibris – Biblioteka Internetowa – zbiór literatury polskiej i obcej w formie e-booków.
 • Fabrica Librorum – serwis poetów i pisarzy oraz biblioteka klasyki polskiej i obcej, w tym podręczniki szkolne.
 • ICM – Biblioteka Wirtualna – system sieciowego udostępniania naukowych baz danych poprzez ICM UW (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego); płatny dostęp do naukowych baz danych, czasopism elektronicznych oraz bezpłatne korzystanie z kilku baz, informatorów; statystyki wykorzystania baz danych.
 • Otwórz książkę – kolekcja książek naukowych udostępnionych publicznie przez autorów – polskich naukowców; projekt prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW).
 • Polonijna Biblioteka Cyfrowa – zamieszcza cyfrowe kopie unikalnych poloników z wybranych kolekcji zagranicznych.
 • Polska Biblioteka Internetowa – udostępniania polskie zasoby edukacyjne i kulturalne Internetu; projekt jest częścią Programu Powszechnej Edukacji Informatycznej
 • Polska Biblioteka Wirtualna Nauk Przyrodniczych – pełne teksty artykułów z wybranych polskich czasopism naukowych.
 • Poezja polska – strony poświęcone polskiej poezji współczesnej; informacje na temat poezji, poetów i ich osiągnięć, imprez poetyckich, konkursów, spotkań; czat poetycki.
 • Polskie Pismiennictwo Naukowe i Techniczne on-line – katalog HINT (Historia Nauka Technika) rejestruje materiały źródłowe do historii nauki i techniki w Polsce odszukane w archiwach i bibliotekach cyfrowych.
 • Prasa w Internecie. Digitalizacja bibliotecznych zasobów czasopiśmienniczych – internetowa prezentacja archiwalnych zasobów czasopiśmienniczych w Polsce na przykładzie „Tygodnika Ilustrowanego” i „Chimery”; projekt Biblioteki Instytutu Literatury Polskiej i Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Publiczne Cyfrowe Archiwum Agnieszki Osieckiej – zbiór zawiera dwie podstawowe części: osobiste materiały Poetki oraz z część literacką, na którą składają się pamiątki typu: programy teatralne, plakaty teatralne, recenzje itd.
 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki – zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie: artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie.
 • Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego – książki, czasopisma i inne dokumenty o wartości genealogicznej ze zbiorów własnych oraz publikacje ze zbiorów uczestników projektu i osób prywatnych; projekt Polskiego Towarzystwa Genealogicznego.
 • Staropolska On-line – serwis edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej; e-biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa, teksty i opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce, kultury starożytnej i biblijnej, europejskiego średniowiecza, renesansu i baroku; przekłady; wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy.
 • Szukajwarchiwach.gov.pl – serwis internetowy rozwijany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, na którym prezentowane są skany i opisy materiałów archiwalnych zgromadzonych w polskich archiwach. Obecnie w serwisie dostępnych jest ponad 38 mln skanów materiałów archiwalnych, a ich liczba stale rośnie.

 • Teledetekcja Środowiska – periodyk naukowy Klubu Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego z zakresu geoinformatyki i teledetekcji środowiska.
 • Wirtualna Biblioteka Inżyniera – artykuły, referaty, opracowania inżynierskie.
 • Wirtualna Biblioteka NBPortal.pl – biblioteka wirtualna Portalu Edukacji Ekonomicznej zawierająca teksty o tematyce finansowej.
 • Wirtualna Historia Książki i Bibliotek – projekt Stanisława Skórki (Instytut Bibliotekoznawstwa AP w Krakowie) przedstawiający historię i rozwój książki na przestrzeni dziejów.
 • Wolne lektury – portal zamieszcza utwory, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków; projekt koordynowany przez Fundację Nowoczesna Polska.
 • Ziemiańska Biblioteka Cyfrowa – udostępnia cyfrowe kopie czasopism: Verbum Nobile, Biuletynu Ziemiańskiego, Wiadomości Ziemiańskich, Archiwum Ziemiańskiego.

Stronę aktualizuje Anna Gońka

Dodaj komentarz