Instytucjonalne

^ Biblioteki cyfrowe ^


  • Akademicka Biblioteka Cyfrowa – udostępnia publikacje naukowe i dydaktyczne dla osób niepełnosprawnych, jest realizowana na Uniwersytecie Warszawskim przy współpracy z innymi ośrodkami akademickimi.
  • Akademicka Biblioteka Cyfrowa- KRAKÓW – powstała z połączenia dwóch bibliotek AGH i Akademii Ekonomicznej. Przechowuje głównie podręczniki dla studentów i literaturę naukową zawiązaną z kierunkami kształcenia na obu uczelniach.
  • Armarium. Dominikańska biblioteka cyfrowa – udostępnia cyfrowe zbiory Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie.
  • Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa – publikacje z zakresu bibliologii i informacji naukowej, w tym teksty pracowników i współpracowników Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Biblioteka Cyfrowa ORE – biblioteka Ośrodka Rozwoju Edukacji udostępnia książki, publikacje, artykuły dotyczące edukacji i oświaty.
  • Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii – udostępnia zbiory cyfrowe podzielone na kolekcje: Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Geoinformation Issues, Seria Monograficzna, Rocznik Astronomiczny, Niepublikowane prace naukowo-badawcze.
  • Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności – udostępnia wydawnictwa IŁ, materiały konferencyjne z konferencji organizowanych przez IŁ, prace statutowe, prace doktorskie, materiały dydaktyczne, fotografie z zakresu telekomunikacji, elektroniki, informatyki.
  • Biblioteka Cyfrowa Instytutu Odlewnictwa – udostepnia pełne teksty w następujących kolekcjach: Prace Instytutu Odlewnictwa, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, Wydawnictwa Instytutu Odlewnictwa. 
  • Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogiczego – cyfrowe kopie książek, czasopism przydatnych w poszukiwaniach genealogicznych; biblioteka powstała na bazie zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej, Archiwum Państwowego w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. 
  • Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej – udostępnia skrypty i NA Temat – pismo wydawane przez PK.
  •  Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej – projekt elektronicznej archiwizacji i publikacji materiałów edukacyjnych i naukowych Politechniki Lubelskiej oraz rozpowszechnianie dokumentów związanych z historią uczelni, a także historią nauki i techniki.
  • Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej – projekt tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o zbiory przechowywane w Bibliotece Głównej oraz wydawnictwa Politechniki Śląskiej.
  • Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej – udostępnia zasoby edukacyjne i publikacje naukowe pracowników Politechniki Warszawskiej, w skład biblioteki cyfrowej weszły również publikacje z wcześniejszej Kolekcji Elektronicznej Zbiorów Własnych PW. 
  • Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii – umożliwia korzystanie z zawartości czasopism: Etnografia Polska, Lud, Polska Sztuka Ludowa-Konteksty, udostepnia książki etnograficzne i prace PIA.
  • Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – zawiera ponad 245 000 zeskanowanych stron publikacji dotyczących spraw międzynarodowych, polityki zagranicznej, prawa międzynarodowego, gospodarki światowej, historii dyplomacji, bezpieczeństwa międzynarodowego i  integracji europejskiej.
  • Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego – prezentuje XIX i XX-wieczne czasopisma, czasopisma regionalne „drugiego obiegu” oraz wybrane cenne egzemplarze z kolekcji specjalnych – muzykalia, zbiory ikonograficzne, zbiory kartograficzne, stare druki – znajdujące się w zbiorach biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – tworzona w oparciu o zasoby systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS i zbiory prywatne pracowników naukowych UMCS stanowiące dziedzictwo kultury europejskiej i regionalnej, kopie podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych, rozpraw doktorskich, publikacji różnego typu dotyczących Lubelszczyzny.
  • Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – udostępnia publikacje dotyczące dziejów regionu, historii nauk matematyczno-przyrodniczych oraz materiały dydaktyczne i wydawnictwa UWM. 
  • Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego – cyfrowe kopie najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych ze zbiorów biblioteki; inicjatywa podjęta przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu.
  • Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie – udostępnia w formie elektronicznej zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. 
  • Biblioteka Cyfrowa ZCDN – projekt prowadzony przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
  • Cyfrowe archiwum KK NSZZ Solidarność – zdigitalizowany zasób Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
  • Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzuudostępnia cyfrowe wersje najbardziej wartościowych starodruków, inkunabułów i rękopisów z sandomierskiej biblioteki Diecezjalnej. 
  • Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona (CBN Polona) – prezentuje zbiory narodowe zgromadzone w BN: najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumenty historyczne, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy.
  • Cyfrowa Biblioteka Ormiańska – projekt prowadzony przez Fundację Ormiańską KZKO.
  • Cyfrowe Muzeum Narodowe – portal udostępniający informacje o zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. 
  • Czytelnia Wirtualna KUL – udostępnia publikacje książkowe oraz czasopisma z XIX i początków XX wieku; projekt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
  • e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego – wersje cyfrowe najcenniejszych zbiorów specjalnych BUW, także dokumenty archiwalne dokumentujące historię UW i jego Biblioteki oraz źródła do historii badań naukowych, na razie głównie nauk historycznych i prawniczych, docelowo z zakresu wszystkich dziedzin uprawianych na Uniwersytecie. 
  • Informacja w świecie cyfrowym – serwis Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; ok. 900 linków do pełnotekstowych prac naukowych z różnych dziedzin – artykułów z czasopism, referatów konferencyjnych, książek. 
  • Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa – kolekcje specjalne Biblioteki Jagiellońskiej: Rękopisy, Projekt eSkryptorium, Starodruki, Grafika.
  •  Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES – prezentuje zbiory udostępnione przez różne biblioteki działające w ramach Federacji, uczelnie teologiczne, parafie i ruchy katolickie.
  • Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa – materiały dotyczące szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych, m.in: monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego AP, materiały konferencyjne, multimedia; projekt realizowany przez Bibliotekę Główną Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
  • Repozytorium AMUR – udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych – udostępnia wybrane zdigitalizowane zbiory bibliotek Instytutów Naukowych, w tym pozycje zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz publikacje wydane przez Instytuty.
  • Repozytorium Cyfrowe UTP w Bydgoszczy – udostępnia informacje o dorobku naukowym oraz badaniach prowadzonych na Uczelni.
  • Repozytorium Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN – zawiera artykuły naukowe pracowników Instytutu Biochemii i Biofizyki.
  • Repozytorium Politechniki Krakowskiej – udostępnia książki, skrypty, monografie, czasopisma wydane przez Politechnikę Krakowską oraz prace doktorskie obronione na Politechnice Krakowskiej.
  • Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego – gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni.
  • Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – udostępnia dokumenty cyfrowe, które są efektem prac badawczych i dydaktycznych pracowników i doktorantów UMK.
  • Rolnicza Biblioteka Cyfrowa – wydawnictwa z dziedziny nauk rolniczych, ogrodnictwa, medycyny weterynaryjnej, zootechniki, leśnictwa oraz nauk pokrewnych; bibliotekę tworzą zbiory Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie i Oddziału w Puławach.
  • Repozytorium Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Repozytorium eRIKA – to cyfrowa kolekcja dokumentów stanowiących świadectwo naukowej, badawczej oraz dydaktycznej działalności pracowników Krakowskiej Akademii. Zdeponowano tu między innymi: artykuły naukowe, książki i fragmenty książek, rozprawy doktorskie, raporty z prac badawczych, nagradzane prace magisterskie i licencjackie oraz materiały konferencyjne.
 •  

 

Stronę aktualizuje Anna Gońka

Dodaj komentarz