Regionalne


 • Bałtycka Biblioteka Cyfrowa – udostępnia publikacje dotyczące regionu słupskiego: gazety i czasopisma, ulotki, mapy i plany, książki, pocztówki i zdjęcia. Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku oraz Archiwum Państwowego w Koszalinie i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
 • Bialska Biblioteka Cyfrowa – różnorodne materiały regionalne zgromadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej. Docelowo zakłada się możliwość włączenia regionalnych materiałów i kolekcji dotyczących Południowego Podlasia, przechowywanych w rodzinnych, parafialnych, bibliotecznych i instytucjonalnych archiwach oraz dorobku naukowo-dydaktycznego pracowników wyższych uczelni funkcjonujących w mieście i regionie.
 • Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej – prezentuje zbiory dwóch kościelnych ośrodków: Biblioteki im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy oraz Biblioteki Opactwa Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie.
 • Biblioteka Cyfrowa – Regionalia Ziemi Łódzkiej – obejmuje dokumenty dotyczące Łodzi i regionu: archiwalne czasopisma, książki oraz zbiory specjalne.
 • Chełmska Biblioteka Cyfrowa – prezentuje najważniejsze zasoby regionalne, m.in.: czasopisma z lat 1779-1945, pocztówki chełmskie z początków XX wieku oraz dokumenty życia społecznego z okresu międzywojennego zawierające afisze i plakaty.
 • Cyfrowa Ziemia Sieradzka – zdigitalizowane zbiory regionalne Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu.
 • Cyfrowy Dolny Śląsk – projekt Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze nad tworzeniem regionalnych zasobów cyfrowych w celu prezentacji na wspólnej platformie elektronicznych wersji dawnych i współczesnych publikacji regionalnych, znajdujących się w dolnośląskich bibliotekach publicznych, archiwach, muzeach, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, a także będących w posiadaniu organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych.
 • Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa – udostępnia literaturę naukową, podręczniki, skrypty, czasopisma, muzykalia, stare druki i rękopisy zgromadzone w instytucjach przynależących do projektu, tj. bibliotekach uczelni Wrocławia i Jeleniej Góry oraz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.
 • Elbląska Biblioteka Cyfrowa – materiały dotyczące historii i kultury miasta Elbląga oraz regionu.
 • Gdańska Biblioteka Cyfrowa – cyfrowe zasoby o tematyce regionalnej z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.
 • Iławska Biblioteka Cyfrowa – udostępnia regionalia oraz czasopisma ogólnokrajowe; projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie.
 • Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa – gromadzi obiekty cyfrowe związane z Inowrocławiem.
 • Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa – dokumenty cyfrowe dotyczące regionu kolbuszowskiego: książki regionalne, czasopisma – przedwojenne i współczesne, zdjęcia i dokumenty urzędowe; projekt prowadzony przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej.
 • Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa – projekt ma na celu udostępnianie i promocja utrwalonych w formie cyfrowej ciekawych, rzadkich i cennych publikacji, będących w posiadaniu Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej i uczestników projektu.
 • Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa – zabytki piśmiennictwa polskiego, dokumenty i materiały dotyczące Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyńskiej oraz skrypty i podręczniki akademickie; projekt realizowany przez biblioteki współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego, finansowany z funduszy strukturalnych UE.
 • Lubelska Biblioteka Wirtualna – przedmiotem projektu jest utworzenie internetowej platformy łączącej zasoby cyfrowe będące w posiadaniu bibliotek i instytucji kultury Lubelszczyzny, umożliwienie szybkiego i powszechnego do nich dostępu, zabezpieczenie cennych dokumentów regionu i piśmienniczych zabytków kultury  i promocja regionu.
 • Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa (CYBRA) – udostępnia materiały biblioteczne dwóch łódzkich bibliotek: Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego. Docelowo będą włączane zasoby cyfrowe innych bibliotek regionu łódzkiego – głównie bibliotek uczelnianych, będących członkami Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej (ŁASB).
 • Małopolska Biblioteka Cyfrowa – publikacje dotyczące dziedzictwa kulturowego Krakowa i Małopolski; dorobek intelektualny małopolskich twórców kultury, publikacje naukowe i edukacyjne oraz wirtualne wystawy.
 • Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa – kolekcje materiałów ważnych dla regionu mazowieckiego, a więc szeroko pojęte Varsaviaa i Mazoviana.
 • Nowohucka Biblioteka Cyfrowa – zbiory regionalne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz dokumenty powstałe lub przechowywane na terenach historycznie związanych z Nową Hutą.
 • Opolska Biblioteka Cyfrowa – udostępnia publikacje znajdujące się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu; są to m.in.: starodruki, rękopisy i zdjęcia dotyczące regionu.
 • Płocka Biblioteka Cyfrowa – tworzona przez Towarzystwo Naukowe Płockie na bazie zbiorów jego Biblioteki im. Zielińskich. Docelowo PBC ma stanowić zasób wiedzy o Płocku, ziemi płockiej i Mazowszu oraz promować płockie dziedzictwo kulturowe i naukowe.
 • Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa – cyfrowe zasoby piśmiennictwa i kultury regionu.
 • Podlaska Biblioteka Cyfrowa – zabytki polskiego piśmiennictwa, dokumenty kartograficzne, graficzne, regionalia dotyczące Podlasia, ziemi Łomżyńskiej i Suwalszczyzny, a także skrypty i podręczniki dla studentów.
 • Pomorska Biblioteka Cyfrowa – prezentacje zabytki piśmiennicze i niepiśmiennicze znajdujące się w zasobach bibliotek województwa pomorskiego.
 • Radomska Biblioteka Cyfrowa – zdigitalizowane dokumenty dotyczące Radomia i regionu: przedwojenna prasa radomska, zdjęcia starego Radomia, dokumenty historyczne.
 • Śląska Biblioteka Cyfrowa – podręczniki i skrypty Uniwersytetu Śląskiego; zabytki piśmiennictwa, unikalne zbiory z kolekcji regionalnych bibliotek śląskich.
 • Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa – cyfrowe kopie najcenniejszych i najciekawszych zabytków piśmiennictwa przechowywane w zbiorach WBP w Kielcach oraz materiały i dokumenty dotyczące regionu świętokrzyskiego.
 • Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa – udostępnia prasę regionalną, wartościowe, archiwalne wydawnictw regionalne, fotografie, dokumenty życia społecznego z regionu tarnobrzeskiego.
 • Tarnowska Biblioteka Cyfrowa – projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zasoby cyfrowe. Priorytet 1. Digitalizacja materiałów bibliotecznych”. Portal udostępnia szczególnie wartościowe stare druki oraz czasopisma, książki, druki ulotne itp. o tematyce regionalnej.
 • Tarnowsko-Galicyjska Biblioteka Cyfrowa – udostępnia dokumenty ze zbiorów prywatnych z obszaru byłej Galicji; TGBC jest prowadzona przez Stowarzyszenie „Cyfrowa Galicja” z siedzibą w Tarnowie.
 • Wejherowska Biblioteka Cyfrowa – pozwala dotrzeć do najstarszych zabytków piśmiennictwa, skorzystać z biblioteki skryptów i podręczników, obejrzeć wystawy unikalnych zbiorów z kolekcji regionalnych bibliotek.
 • Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa – platforma służąca udostępnianiu cyfrowych źródeł informacyjnych o charakterze dydaktycznym i naukowym: najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego, biblioteka skryptów i podręczników, wystawa unikalnych zbiorów z kolekcji wielkopolskich bibliotek; inicjatywa poznańskiego środowiska akademickiego.
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” – udostępnia dokumenty stanowiące regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe oraz artykuły i czasopisma naukowe, skrypty, podręczniki, materiały konferencyjne, doktoraty i habilitacje, tworząc w ten sposób repozytorium bibliotek i uczelni zachodniopomorskich.
 • Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (ZBC) – udostępnia w postaci elektronicznej publikacje naukowe, zbiory sztuki, materiały regionalne, dyplomy oraz inne dokumenty z zasobów Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Stronę aktualizuje Anna Gońka

Dodaj komentarz