Biblioteki pedagogiczne i szkolne

USTAWA
o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 r.

USTAWA
Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.

USTAWA o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych z dnia 28 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
w sprawie w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej z dnia 29 kwietnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania z dnia 17 grudnia 2010 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  z dnia 18 grudnia 2013 r.

Uwaga! Zawartość serwisu ma charakter jedynie informacyjny a użytkownicy wykorzystują zawarte w nim dane na własną odpowiedzialność. Najnowsze akty prawne znajdują się zawsze w Bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Polskiego – zawiera ona – aktualizowane na bieżąco – opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. Redakcja nie udziela porad prawnych.

Stronę redagują: Iwona Sójkowska, Beata Starosta

Aktualizacja 12.03.2019 r.

Dodaj komentarz