Biblioteki pedagogiczne i szkolne

USTAWA
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2015.1156)

USTAWA
Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (DzU.14.191)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych z dnia 28 lutego 2013 r. (Dz.U.13.369)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
w sprawie w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej z dnia 29 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.89.825)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.U.11.6.23)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z dnia 6 sierpnia 2015 r. (Dz.U.15.1264)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz.U.14.416)

Uwaga! Zawartość serwisu ma charakter jedynie informacyjny a użytkownicy wykorzystują zawarte w nim dane na własną odpowiedzialność. Najnowsze akty prawne znajdują się zawsze w Bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Polskiego – zawiera ona – aktualizowane na bieżąco – opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. Redakcja nie udziela porad prawnych.

Stronę redaguje Iwona Sójkowska

Aktualizacja 08.06.2017 r.

 

Dodaj komentarz