Projekt cyfryzacyjny UMK – prezentacja

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu w ramach Działania 2.3.1 PO PC. Publiczna prezentacja dotyczy założeń projektu pn. „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb dydaktyki i nauki całego kraju” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Prezentacja odbędzie się w dniu 15 września 2017 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali nr 8 (parter) Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres Bozena.Bednarek-Michalska@bu.umk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2017 r. W treści zgłoszenia prosimy podać imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy).

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.