Lista zespołu StatEL za 2015 rok

Na stronie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich
zamieszczono dane statystyczne dotyczące licencjonowanych zasobów
elektronicznych w polskich bibliotekach szkół wyższych (stan na
31.12.2015). Materiały stanowią rezultat prac Zespołu Roboczego KDBASP.
Lista zespołu StatEL za 2015 rok – zawiera:
– wprowadzenie do zasad liczenia zasobów elektronicznych,
– tabelę z danymi w formacie PDF i XLS,
– załączniki (dane z baz EBSCO i ProQuest).
Dane zawarte w tabelach można wykorzystywać w sprawozdaniach i ankietach
do GUS,  AFBN czy rankingu Rzeczypospolitej-Perspektyw.