Biblioteka Nowa

Szanowni Państwo w 2016 roku redakcja kwartalnika „Nowa Biblioteka” zaprasza do współpracy. Oczekujemy na teksty dotyczące dwóch obszarów badawczych. Do 30 stycznia 2016 roku można przesyłać artykuły poświęcone ochronie i zagrożeniom dziedzictwa narodowego; instytucjom chroniącym to dziedzictwo (archiwa, biblioteki, muzea), roli technologii w ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa; uczestnictwa Polski w międzynarodowych forach i organizacjach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego; polskiemu dziedzictwu za granicą oraz dziedzictwu mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

Do 30 kwietnia oczekujemy na teksty dotyczące dziejów książki adresowanej do dzieci i młodzieży – od jej początków po koniec wieku XX. Preferowane będą teksty dotyczące nie tylko w miarę dobrze już znanej książki literackiej, ale zwłaszcza te, które podejmą temat mało dotychczas poznanej dziecięcej książki użytkowej: poradników etykiety i epistolografii; książki użytkowanej dla celów edukacyjnych, religijnych, teatralnych, sportowych, artystycznych (np. śpiewniki); poradników lektury, bibliografii zalecających dla dzieci i młodzieży itp. Oczekujemy, że analizie poddane zostaną zarówno aspekty tekstowe (piśmiennicze) prezentowanych edycji, jak w nie mniejszym zakresie aspekty edytorskie, w tym estetyczne, omawianych zjawisk wydawniczych.

Na teksty oczekujemy pod adresem: nowa.biblioteka@gmail.com. Szczegóły dotyczące zasad edycyjnych znajdują się pod adresem WWW: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/nowa-biblioteka/.