Otwieramy polską naukę – konferencja MNiSW

Konferencja „Otwieramy polską naukę” zorganizowana przez MNiSW poświęcona została Horyzontowi 2020 oraz otwartości w polskiej nauce i rekomendowanym przez ministerstwo kierunkom rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych. Dzięki połączeniu tych dwóch tematów organizatorom udało się zgromadzić liczne audytorium z całej Polski.

Pierwsza część konferencji dedykowana była podsumowaniu pierwszego roku działania Paktu dla Horyzontu oraz planowanym działaniom, które mają zwiększyć zainteresowanie programem wśród polskich naukowców i ich udział w konkursach grantowych.

Drugą część otworzył i moderował prof. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w MNiSW. We wstępie ministra Ducha, który opowiadał o dystrybucji treści naukowych, zarówno otwartych, jak i licencjonowanych, wymieniono wiele polskich inicjatyw, w tym także realizowanych przez KOED (np. serwis Uwolnij Naukę).

Bożena Bednarek-Michalska zaprezentowała zawartość dokumentu „Kierunki rozwoju otwartego dostępu w Polsce”, który powstał jako efekt konsultacji ministerstwa z Zespołem doradczym ds. otwartego dostępu do treści naukowych. W pracach zespołu brali udział przedstawiciele instytucji naukowych, instytucji finansujących badania, a także organizacji, których działalność wpisuje się w obszar prac zespołu. Dokument trafił w drugiej połowie sierpnia do otwartych konsultacji, które zakończyły się 6 września 2015 r. Bożena Bednarek-Michalska zaprezentowała dokument zawierający zestaw rekomendacji dla instytucji finansujących badania, jednostek naukowych i uczelni i wydawców czasopism naukowych. Prezentację dokumentu poprzedziła zwięzłym wstępem na temat otwartego dostępu w Polsce i na świecie, pokazującym, czym umotywowana jest potrzeba zmian w polskim systemie nauki. Zakończyła komentarzem, że ze względu na różnice zdań praca w zespole była bardzo trudna i udało się wypracować jedynie ogólne zalecenia, które mogą stanowić zaledwie pierwszy krok w stronę otwartości.

W trzeciej części wstąpili prelegenci, którzy przybliżyli sens otwierania danych badawczych: prof. Janusz Bujnicki, MIBMiK/UAM, prof. Daniel Wójcik, IBD PAN, dr Mikołaj Pawlak, UMed Poznań i prof. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Centrum Teledetekcji IGiK. Pokazywali m.in. przykłady projektów międzynarodowych z obszarów neurologii, neuroinformatyki, bioinformatyki, neuroobrazowania i teledetekcji, w których otwartość danych służy nie tylko usprawnianiu procesów badawczych i wymiany specjalistycznej wiedzy w obrębie dziedziny, ale również jak ma to miejsce w projektach związanych z badaniami medycznymi, poprawia diagnostykę i dobór terapii, zwiększając tym samym skuteczność leczenia.

Konferencja podkreśliła znaczenie otwartości w nauce, która jest przedmiotem starań wielu polskich instytucji.