Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników/użytkowników – konferencja we Wrocławiu

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na konferencję naukową Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników/użytkowników (3–5 grudnia 2014).

Celem konferencji jest chęć pogłębienia refleksji teoretycznej nad skutkami rewolucji cyfrowej dla systemów informacji i kultury książki. Proponujemy zatem dyskusję nad metodologią badania zasobów sieciowych i sposobów ich wykorzystywania, wzbogaconą o analizę przydatności i skuteczności tradycyjnych oraz nowych narzędzi badawczych.

Zapraszamy do wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk: badaczy z ośrodków akademickich, a także praktyków z bibliotek, organizacji i firm pośredniczących w dostępie do dokumentów sieciowych – książek oraz innych zasobów informacyjnych.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej IINiB UWr. Zgłoszenia tytułów referatów wraz z abstraktami prosimy nadsyłać do 31 maja 2014 r.