Statystyka zasobów elektronicznych StatEL za rok 2021

Na witrynie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich zamieszczono dane statystyczne dotyczące licencjonowanych e-zasobów w bibliotekach szkół wyższych (stan na 31.12.2021). Lista StatEL zawiera, m.in. zasady liczenia e-zasobów, tabelę z danymi (w PDF i XLS) oraz załączniki (z baz EBSCO i ProQuest). Dane zawarte w tabelach można wykorzystywać w sprawozdaniach do GUS,  AFBN itp.