Zjazd bibliotekarzy szkół wyższych – powołanie stowarzyszenia

Zapraszamy bibliotekarzy, zainteresowanych powołaniem Stowarzyszenie Bibliotek Szkół Wyższych oraz aktywnym uczestniczeniem w jego działalności, do udziału w zjeździe, który odbędzie się 24 stycznia 2020 r. w Bibliotece Politechniki Łódzkiej. Planujemy rozpocząć o godz. 10.00 i pozostać do czasu wypracowania konkretnych ustaleń i kierunków działania.

Program zjazdu przewiduje:

 1. Integrację uczestników zjazdu – czas na poznanie się przy powitalnej kawie.
 2. Uzgodnienie prawnej osobowości powstającej organizacji i wybór biblioteki, która zapewni jej siedzibę i wsparcie (prosimy o przemyślenie, która z bibliotek byłaby gotowa zapewnić siedzibę stowarzyszeniu).
 3. Uzgodnienie zakresu merytorycznego działalności stowarzyszenia.
 4. Przedyskutowanie zagadnień zgłaszanych przez respondentów w ankiecie.
 5. Utworzenie zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za powołanie, organizację i pracę merytoryczną stowarzyszenia.
 6. Podsumowanie ustaleń i odpowiedzialności.
 7. Wyznaczenie terminu i miejsca kolejnego zjazdu, tym razem założycielskiego.

Organizacja zjazdu jest odpowiedzią na wnioski z I Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych oraz wyniki ankiety przeprowadzonej w okresie wakacyjnym br., w której spośród 205 respondentów:

 • 91% uważa, że stowarzyszenie powinno powstać,
 • 80% chciałoby zostać członkiem stowarzyszenia,
 • 79% deklaruje wolontariat na rzecz stowarzyszenia,
 • 75% zgodziłoby się opłacać składki członkowskie,
 • 42% zadeklarowało udział w zjeździe, nawet na koszt własny.

Jako główne cele i działania Stowarzyszenia Bibliotek Szkół Wyższych proponujemy:

 • budowanie pozytywnego wizerunku bibliotek szkół wyższych poprzez rzecznictwo i lobbing – w środowisku bliższym oraz dalszym – w sprawach dotyczących bibliotek i bibliotekarzy, 
 • inicjowanie opracowania ekspertyz, raportów itp., jako punktu wyjścia do podejmowania debat na określone tematy  oraz do wypracowania rekomendowanych działań, np. szkoleń zawodowych,
 • podnoszenie kompetencji i prestiżu profesji bibliotekarza poprzez certyfikację różnych form kształcenia oraz osiągnięć zawodowych, 
 • podnoszenie jakości usług bibliotecznych poprzez certyfikację bibliotek szkół wyższych,
 • współpracę na poziomie krajowym i międzynarodowym w celu lepszego wykorzystania potencjału bibliotek, zwiększenia efektywności działań oraz promocji dorobku krajowego na świecie,
 • współpracę z innymi organizacjami z otoczenia bibliotek szkół wyższych, np. KDBASP, KRASP, SBP, Stowarzyszeniem EBIB.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do Pauliny Milewskiej na adres: paulina.milewska@umed.lodz.pl, do dnia 15.01.2020 r.

Udział w zjeździe wiąże się z wniesieniem opłaty w wysokości 80 zł (pierwsza osoba z instytucji) i 60 zł (dla każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji), przeznaczonej na catering i wpłaconej do dnia 15.01.2020 r. na konto 67 1240 3028 1111 0010 5789 8976 z dopiskiem „Zjazd SBSW”.

Organizatorzy I KBSW: E. Skubała, M. Dąbrowicz, B. Urban, L. Derfert-Wolf, I. Sójkowska, A. Jazdon, W. Kozakiewicz, T. Piestrzyński