Poznań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Nazwa instytucji = Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dokładny adres = al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Data złożenia oferty = 2018-12-12
Data ważności ogłoszenia = 2019-01-10
Oferowane stanowisko = Młodszy bibliotekarz

Zakres obowiązków = PODSTAWOWE ZADANIA:
• obsługa użytkowników w Czytelniach w systemie dwuzmianowym i w soboty,
• wsparcie użytkowników w zakresie:
– pracowni komputerowej (Mediateka),
– udostępniania materiałów bibliotecznych,
– prowadzenie działalności informacyjnej,
• wprowadzanie danych do baz tworzonych w Bibliotece.

Tryb pracy =
– pełen etat,
– system dwuzmianowy i w soboty.

Data zatrudnienia = 2019-01-31
Proponowane wynagrodzenie =
Wykształcenie =
• wykształcenie wyższe kierunkowe (absolwent studiów licencjackich lub magisterskich
w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej),

Dodatkowe wymagania = umiejętność obsługi systemu bibliotecznego,
• komunikatywna znajomość języka angielskiego,
• dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym oraz w soboty),
• komunikatywność i kultura osobista,
• umiejętność pracy w zespole,
• zaangażowanie.

Inne wymagania =
Wymagane dokumenty =
OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:
• CV i list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (wykształcenie, ukończone kursy itp.),
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia”.
• ponadto możliwe jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez okres trwający nie dłużej niż 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została udzielona zgoda. Po tym czasie moje dane zostaną usunięte”.

Adres kontaktowy = Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl
w tytule wpisując „BG – młodszy bibliotekarz

Uwagi = Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań. Dane zbierane
są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), a od 25 maja 2018r. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych także podczas przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została udzielona zgoda. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podawania przyczyny np. drogą e-mail (rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl) lub na piśmie (na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań)
ze skutkiem na przyszłość. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.