Legionowo, Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

Nazwa instytucji = Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
Dokładny adres = ul. Sowińskiego 15, 05-120 Legionowo
Data złożenia oferty = 2018-06-07
Data ważności ogłoszenia = 2018-06-29
Oferowane stanowisko = Instruktor powiatowy

Zakres obowiązków =
– tworzenie stabilnej i sprawnej sieci bibliotek w powiecie legionowskim,
– nadzór i opieka merytoryczna, pomoc metodyczna i instruktaż dla bibliotek publicznych na terenie powiatu, w tym systematyczna analiza pracy bibliotek,
– organizowanie funkcjonalnego przepływu informacji w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej,
– organizowanie spotkań i szkoleń dla bibliotekarzy,
– fachowe i organizacyjne wsparcie zespołu biblioteki powiatowej,
– ścisła współpraca z biblioteką wojewódzką.”
Tryb pracy = 1/2 etatu
Data zatrudnienia = 2018-07-10

Proponowane wynagrodzenie =
Wykształcenie = Wykształcenie bibliotekarskie.
Dodatkowe wymagania =
– doświadczenie na stanowisku bibliotekarza,
– bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programu bibliotecznego Mateusz,
– bardzo dobra znajomość zagadnień merytorycznych.

Inne wymagania =
– umiejętność samodzielnej i efektywnej organizacji pracy,
– umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, dokładność, systematyczność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty =
– list motywacyjny,
– szczegółowe CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, z podanym adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego lub adresem poczty mailowej kandydata opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
– oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (oryginały do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej).”

Adres kontaktowy = Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie (z dopiskiem „Rekrutacja do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie”) w siedzibie PIK przy ul. Sowińskiego 15 w Legionowie lub przesłać pocztą do 29 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe informacje pod numerem: 22 774 21 44.
Uwagi =
– wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane,
– kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego,
– dokumenty rekrutacyjne zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.

Oferta pracy dostępna na stronach internetowych:

http://biblioteka.pik.legionowski.pl/component/k2/item/439-og%C5%82oszenie-o-rekrutacji-na-stanowisko-instruktora-powiatowego.html

http://pik.legionowski.pl/component/k2/item/443-og%C5%82oszenie-o-rekrutacji-na-stanowisko-instruktora-powiatowego-w-bibliotece.html”