The London Manifesto

Wzywamy do sprawiedliwej reformy prawa autorskiego dla bibliotek i archiwów w Europie – to główny przekaz manifestu opublikowanego wczoraj przez koalicję środowisk zajmujących się prawem autorskim w bibliotekach i archiwach (CILIP). – czytamy na stronach Centrum Cyfrowego, które podpisało apel.
Stowarzyszenie EBIB również dołączyło do listy sygnatariuszy. Więcej informacji na blogu Centrum Cyfrowego.

„Podkarpackie Studia Biblioteczne” – przyjmowanie artykułów

Do 20 kwietnia 2015 r. przesyłać można artykuły do jedynego na Podkarpaciu recenzowanego czasopisma naukowego z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Redakcja „Podkarpackich Studiów Bibliotecznych” serdecznie zaprasza do przesyłania artykułów do kolejnego, czwartego już numeru rocznika „Podkarpackie Studia Biblioteczne”.

„Podkarpackie Studia Biblioteczne” to otwarte, elektroniczne czasopismo naukowe (recenzowane) poświęcone zagadnieniom z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i komunikacji, które dostępne jest na stronie http://psb.ur.edu.pl. To platforma wymiany doświadczeń oraz publikowania rozważań teoretycznych dla bibliotekarzy, pracowników naukowych oraz innych osób zainteresowanych poruszaną tematyką z regionu Podkarpacia oraz całej Polski.
Czytaj dalej

Listopadowy numer Biuletynu EBIB

Listopadowy „Biuletyn EBIB” Edukacja i rozwój osobisty bibliotekarzy odpowie na pytanie — „czego więcej mogą się nauczyć i czego więcej uczą się bibliotekarze”.

Numer wyróżnia się wśród innych jeszcze tym, że wszystkie zamieszczone w nim teksty, zarówno artykuły tematyczne, jak i zawarte w dziale Badania, teorie, opinie, oraz sprawozdania i komunikaty, związane są z tematem wiodącym.

Licząc na to, że dostarczamy Państwu nie tylko ciekawych relacji, doświadczeń i ofert szkoleniowych, ale również wielu inspiracji do samokształcenia i dzielenia się wiedzą, zapraszam do lektury w sprzyjające czytaniu jesienne wieczory.

Redaktor numeru: Lidia Derfert-Wolf

80 Czytaków dla bibliotek publicznych

druga edycja projektu szansą dla kolejnych bibliotek

Larix

Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym „Larix” Im. Henryka Ruszczyca już po raz drugi zaprasza biblioteki publiczne do udziału w projekcie „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2014”. Ubiegłoroczna edycja projektu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród bibliotek. Czytaj dalej

Konsultacje społeczne – przyszłość europejskiego prawa autorskiego

5 marca zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące przyszłości europejskiego prawa autorskiego. Stanowisko polskiego rządu dostępne jest na stronie http://goo.gl/zXKhy1. Wcześniej w ramach piątego Forum Prawa Autorskiego odbyły się konsultacje krajowe kilkunastu zagadnień wybranych z listy 80 pytań przygotowanych przez Komisję Europejską. Komisja otrzymała od 8 do 11 tys. odpowiedzi (w zależności od źródła). Zgodnie z informacją podaną na stronie MKiDN kolejnym etapem prowadzonego przez Komisję przeglądu będzie publikacja „Białej Księgi”, co nastąpi prawdopodobnie w czerwcu 2014 r.

Organizacje bibliotekarskie dwukrotnie przesyłały do MKiDN swoje stanowiska – stanowisko pierwsze i stanowisko drugie. Niezależnie od konsultacji wewnętrznych, Stowarzyszenie EBIB przesłało również uwagi bezpośrednio do Komisji Europejskiej.

Nasze postulaty:

 • Skrócenie okresu ochrony autorskich praw majątkowych do 50 lat po śmierci twórcy, niezbędne jest również przeprowadzenie analiz ekonomicznych wpływu czasu trwania na rzeczywistą ochronę utworów oraz zbadanie optymalnej długości trwania czasu ochrony.
 • Wprowadzenie „półotwartej normy”, na wzór fair use, z dość szczegółowym wskazaniem typowych postaci dozwolonego użytku.
 • Uznanie istniejących w dyrektywie wyjątków za obowiązkowe dla wszystkich krajów członkowskich (obecnie tylko jeden jest obowiązkowy) a przynajmniej tych, które dotyczą nauki, edukacji i informacji.
 • Dozwolony użytek powinien być neutralny technologicznie.
 • Umożliwienie bibliotekom wypożyczeń on-line.
 • Możliwość archiwizowania cyfrowego dziedzictwa.
 • Rewizja pojęcia terminale.
 • Treści wytworzone za pieniądze podatników powinny być dostępne w modelu open access.
 • Wprowadzenie dozwolonego użytku w zakresie eksploracji tekstów i danych.
 • Pilna ratyfikacja Traktatu z Marrakeszu.

Stanowiska innych organizacji bibliotekarskich:

EBLIDA – http://goo.gl/gZDbM4
EIFL – http://goo.gl/YI9CPE
LIBER – http://goo.gl/vzT67H

Wybrane tezy ze stanowiska polskiego rządu:

 • Rząd RP zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim próbom dalszego wydłużania czasu ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych.
 • Rząd RP opowiada się za przesądzeniem o obligatoryjnym charakterze wszystkich przypadków dozwolonego użytku, które są przewidziane w prawie europejskim, a przynajmniej tych, które mogą być wykorzystywane przy działaniach na skalę ogólnoeuropejską (dotyczących np. zachowania dziedzictwa kulturowego czy projektów naukowych, badawczych i edukacyjnych).
 • Rząd RP nie sprzeciwia się również ewentualnemu rozszerzeniu katalogu wyjątków, jednak przy zachowaniu zasady, zgodnie z którą dozwolony użytek nie powinien obejmować działań o charakterze komercyjnym.
 • Rząd RP sprzeciwia się próbom wprowadzenia do europejskiego porządku prawnego dozwolonego użytku opartego o doktrynę fair use.
 • Rząd RP opowiada się za objęciem wyjątkiem bibliotecznym digitalizacji własnych zbiorów celem ich ochrony oraz określonych przypadków udostępniania utworów online, pod warunkiem zapewnienia ochrony przed jego nadużywaniem, tj. korzystaniem z tych utworów w sposób wykraczający poza dozwolony użytek.
 • Rząd RP dostrzega konieczność umożliwienia wykorzystywania narzędzi online do celu prowadzenia badań naukowych oraz nauczania na odległość. Dlatego popiera postulaty doprecyzowania przepisów o dozwolonym użytku w celach edukacyjnych i naukowych, pod warunkiem, że zostaną wprowadzone zabezpieczenia przed wykorzystywaniem tych przepisów do celów niezwiązanych z działalnością edukacyjną lub naukową, w szczególności komercyjnych (co w przypadku działalności edukacyjnej i naukowej często jest trudne do precyzyjnego rozgraniczenia.
 • Rząd RP opowiada się za pilną ratyfikacją Traktatu z Marrakeszu przez Unię Europejską.
 • Po precyzyjnym wskazaniu w dyrektywie granic dozwolonego użytku naukowego, wykraczająca poza ten wyjątek eksploracja tekstów i danych powinna być dokonywana na podstawie licencji.

Strona Komisji Europejskiej http://goo.gl/xjClof

Informację nadesłała: Barbara Szczepańska

Najlepsze życzenia!

Szanownym Koleżankom i wszystkim Miłośniczkom książek z życzeniami zawsze interesujących lektur w Dniu Kobiet
składa
męska część redakcji EBIB

1466188_314448745364888_1402221003_nIl. Michaił Niestierow: Наташа Нестерова на садовой скамейке

Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB

Stowarzyszenie EBIB zrealizowało w roku 2013 Otwartą Platformę Edukacyjną EBIB dla bibliotekarzy, na której są do wyboru następujące zdalne kursy:

 • Poradnik prawa autorskiego
 • Redakcja publikacji elektronicznych
 • Głęboki Internet (bazy danych) i możliwości jego przeszukiwania

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z kursów. Dokładne informacje o ich zakresie są umieszczone bezpośrednio przy każdym z nich. Kursy są tworzone w modelu open access. Na Platformie można się zarejestrować lub korzystać z otwartego dostępu jako Gość.  Zachęcamy także naszych użytkowników do nadsyłania uwag związanych z treściami kursów, ich redaktorzy będą starali się je doskonalić dzięki Państwa aktywności.

plakat_opev2

Muzeum Polskie w Rapperswilu potrzebuje pomocy

Muzeum Polskie w Rapperswilu, jedna z najstarszych polskich instytucji kulturalnych poza krajem, potrzebuje naszej pomocy

Założone w 1870 jako Muzeum Narodowe Polskie przez Władysława hr. Broël-Platera, od 1975 funkcjonuje jako Muzeum Polskie w Rapperswilu. Placówkę tworzą Muzeum, Biblioteka i Archiwum. Jest to nie tylko instytucja gromadząca i przechowująca polskie zbiory, dokumentująca wielowiekową historię związków polsko-szwajcarskich i działalność Szwajcarów w Polsce i Polaków w Szwajcarii, ale także aktywna instytucja kulturalna, organizująca koncerty, wystawy i konferencje naukowe.

Muzeum zarządzane jest przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu, a od 1978 wspierane także przez Polską Fundację Kulturalną Libertas w Rapperswilu.

Siedzibą Muzeum Polskiego od 1870 roku jest XIII-wieczny zamek, będący własnością miasta i gminy Rapperswil. Obecnie władze miasta zamierzają (kolejny raz – poprzednio w 2008 roku) zlikwidować polską placówkę i  wykorzystać zamek na inne cele.

Pomóżmy Muzeum Polskiemu w Rapperswilu – podpisując petycję popierającą jego istnienie i pozostanie w dotychczasowej siedzibie.

Oficjalne stanowisko Muzeum Polskiego w Rapperswilu wobec zamiaru jego likwidacji przez miasto i Gminę Grodzką Rapperswil:
http://www.muzeum-polskie.org/mpr/polski/oficjalne-stanowisko-muzeum.html

Petycja on-line w sprawie pozostania Muzeum Polskiego na zamku w Rapperswilu:
http://www.muzeum-polskie.org/mpr/polski/poprzyj-muzeum.html

Także:
Facebook:  https://www.facebook.com/events/482851578489100/484993831608208/?notif_t=plan_mall_activity
Twitter:  https://twitter.com/Polenmuseum
„Serce Polski – Rapperswil” film wyprodukowany w 2008 przez Muzeum Historii Polski ze środków MKiDN:
http://www.youtube.com/watch?v=4hMeOPsB7vA

Nadesłała: Marta Pękalska