ebib 
Nr 1/2011 (119), Serwisy i usługi informacyjne. Sprawozdanie
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Natalia Toczek
studentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. Czyń dobrze i mów o tym wszystkim czyli nowoczesne Public Relations bibliotek z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0


W dniach 26 i 27 listopada 2010 r. w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (IINiB UJ) w Krakowie odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. „Czyń dobrze i mów o tym wszystkim, czyli nowoczesne Public Relations bibliotek z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0”. W spotkaniu wzięli udział zarówno studenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, kadra pracowników IINiB UJ, jak i bibliotekarze z bibliotek publicznych oraz inne zainteresowane osoby. Wygłoszonych zostało 10 referatów. Uczestników powitał przewodniczący Koła Studentów IINiB UJ Tomasz Lech oraz dr Małgorzata Jaskowska – pracownik IINiB UJ, specjalista od spraw Public Relations bibliotek.

Podczas pierwszego dnia obrad konferencję prowadziły członkinie KNS INIB UJ: Justyna Mucha i Natalia Toczek. Wykład wprowadzający przedstawił Marcin Karwowski z Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tytuł referatu brzmiał: Formy promocji bibliotek: tradycja vs. nowoczesność. Student scharakteryzował w nim stosowane dotychczas oraz nowoczesne sposoby promocji bibliotek, przedstawiając ich wady i zalety. Zaproponował także realizację tzw. „pakietów” Public Relations, które pogrupował według własnych kryteriów. Drugi referat pt. Społecznościowe monitorowanie mediów, czyli razem możemy więcej przedstawił Krzysztof Lityński, reprezentujący serwis Bibliosfera.net. Prelegent zaprezentował sposoby społecznego monitorowania mediów przez pracowników bibliotek dzięki zastosowaniu serwisów internetowych. Omówił przykłady najpopularniejszych serwisów tego typu, a także szczegółowo scharakteryzował serwis Bibliosfera.net, którego jest pomysłodawcą. Tytuł kolejnego referatu, zaprezentowanego przez Agnieszkę Grzegorczyk z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, brzmiał Ciemna strona mocy, czyli czarny PR w bibliotece. Referentka przedstawiła zasady poprawnego stosowania Public Relations, omówiła zagadnienie czarnego PR-u wykorzystywanego w środowisku bibliotecznym, jego rolę i sposoby ochrony przed tego typu działaniami. Następnie głos zabrała Dominika Paleczna, reprezentująca Instytut Książki w Warszawie, która przedstawiła referat pt.: Szkolenie bibliotekarzy w zakresie public relations i wykorzystania narzędzi Web 2.0. Omówiła w nim wyniki analizy obecności kursów w zakresie Public Relations dla studentów i bibliotekarzy w programach studiów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Pierwszą część konferencji zakończył Tomasz Lech z Katedry Lingwistyki Komputerowej UJ, który zaprezentował referat pt.: Wpływ relacji sieciowych na wizerunek biblioteki XXI w. – nowe funkcje w społeczeństwie informacyjnym. Referent przedstawił zmiany zachodzące w funkcjonowaniu bibliotek w obliczu kształtowania się społeczeństwa informacyjnego, podejmując próbę wskazania kierunku rozwoju tych placówek, jako instytucji spełniającej oczekiwania użytkowników. Podsumowanie pierwszej części spotkania stanowiła dyskusja, której uczestnicy skoncentrowali się na kwestiach czarnego PR-u oraz wiarygodności źródeł internetowych.

Poprzedzona przerwą, druga część obrad toczyła się pod hasłem Zastosowanie narzędzi Web 2.0 w działaniach PR bibliotek. Sesję rozpoczęła Magdalena Paul z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego wystąpieniem Promocja bibliotek w serwisie internetowym Flickr. Referentka przedstawiła stopień aktywności placówek bibliotecznych w serwisie Flickr wraz z zaprezentowaniem poszczególnych placówek zamieszczających w nim swoje zdjęcia, m.in. Bibliotekę Kongresu. Następny referat pt.: Podcasting i audiodeskrypcja, jako forma promocji Biblioteki 2.0 w środowisku osób z dysfunkcją wzroku wygłosił Marek Deja, reprezentujący Katedrę Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prelegent scharakteryzował technologie podcastingu i audiodeskrypcji, zwracając szczególną uwagę na wykorzystanie tych form przez osoby niepełnosprawne. Student przedstawił także propozycję poprawnego przygotowania i udostępnienia tego typu narzędzi, w celu ich skutecznego wykorzystywania przez użytkowników. W kolejnej części obrad swój referat pt.: Rola narzędzi Web 2.0 w kreowaniu relacji bibliotekarz – użytkownik na przykładzie bibliotek uczelni technicznych w Polsce wygłosiła Oriana Reizes-Dzieduszycka z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykład dotyczył przedstawienia wyników analizy stanu występowania narzędzi Web 2.0 na stronach WWW wybranych bibliotek uczelni technicznych. Prelegentka podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, które technologie wykorzystywane są najczęściej i jaką pełnią funkcję. Podobną tematykę poruszyła Natalia Kozłowska z Katedry Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w swoim odczycie pt.: Wykorzystanie funkcjonalności Web 2.0 przez biblioteki szkół wyższych Pomorza i Kujaw. Przedstawiła w nim stopień wykorzystania narzędzi Web 2.0 przez biblioteki województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Badania te objęły swoim zakresem zarówno biblioteki uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Jako ostatni prelegent w pierwszym dniu obrad wystąpił mgr Jacek Włodarski z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował referat pt.: Możliwości i wyzwania w zakresie PR dla polskich bibliotek cyfrowych – stan aktualny i proponowana wizja przyszłości. Przedstawił on wyniki badań, w których przeanalizowano zastosowanie narzędzi Web 2.0 przez biblioteki cyfrowe na podstawie opinii użytkowników, a także zaprezentował skuteczne – w wypadku bibliotek cyfrowych – strategie działalności PR.

Drugi dzień obrad poświęcono zaprezentowaniu działalności promocyjnej zagranicznych placówek bibliotecznych. Szkolenie w zakresie PR przeprowadziła mgr Krystyna Kaczmarczyk z Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Zaprezentowała ona różne formy PR-u realizowane w bibliotece uczelnianej Politechniki Krakowskiej wraz z praktycznymi przykładami ich zastosowania. Kolejnym prelegentem była absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ mgr Michalina Miedzianowska, która w referacie pt.: Jak to się robi w USA? scharakteryzowała formy promocji realizowane w Port Washington Public Library. Natomiast o środkach promocji stosowanych w angielskich bibliotekach szkolnych słuchacze mogli dowiedzieć się z referatu Natalii Toczek z IINiB UJ pt.: Nowoczesne narzędzia promocji w bibliotekach szkolnych Wielkiej Brytanii, na podstawie Cheltenham College Senior Library.

Po wysłuchaniu prelegentów odbyła się dyskusja, podczas której dzielono się opiniami na temat stanu, stopnia trudności i sposobów uzyskania środków dofinansowania placówek bibliotecznych w kontekście realizacji PR. Na zakończenie obrad uczestnicy konferencji wzięli udział w konkursie Aktywność studentów – najciekawszy referat. W tajnym głosowaniu wyłoniono trzy najciekawsze referaty, tj.: Agnieszki Grzegorczyk (UMCS), Natalii Toczek (UJ) i Tomasza Lecha (UJ). Całość obrad podsumowali pracownicy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, dr Remigiusz Sapa oraz dr Małgorzata Jaskowska, podkreślając znaczenie przyszłych pokoleń w kształtowaniu i ulepszaniu nowych form PR-u bibliotek oraz dziękując wszystkim prelegentom, słuchaczom i organizatorom za udział i przygotowanie konferencji.

 Początek stronySprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. Czyń dobrze i mów o tym wszystkim czyli nowoczesne Public Relations bibliotek z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 / Natalia Toczek // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 1/2011 (119) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/119/a.php?toczek. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187


blog comments powered by Disqus