ebib 
Nr 8/2010 (117), Kultura organizacyjna bibliotek. Sprawozdanie
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Magdalena Karciarz
Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław

Sprawozdanie z XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych (Wielka Wieś k. Krakowa, 8-10.09.2010) pt. Biblioteki akademickie: w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, w społeczności lokalnej


Obrady XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych rozpoczął dr Stefan Kubów (DSW Wrocław) powitaniem gości oraz szczególnym podziękowaniem dla Firmy Księgarskiej Wiesława Juszczaka, która na zlecenie Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP podjęła się trudu organizacji dorocznego spotkania. Nowa koncepcja, przyjęta przez organizatorów, wprowadziła wiele zmian w dotychczasowym sposobie prowadzenia obrad. Owe novum stanowiło odejście od linearnie przedstawianych referatów na rzecz udostępnienia przestrzeni do dyskusji prowadzonych po referatach wprowadzających. Dodatkowo, osoby zainteresowane poszerzeniem tematu mogły w dowolnym momencie wystąpić z referatem uzupełniającym dane zagadnienie. Stworzenie elastycznej przestrzeni do dzielenia się spostrzeżeniami pozytywnie zaskoczyło uczestników oraz zachęciło do aktywnego udziału w obradach.

Fot. 1. Uczestnicy konferencji (fot. J. Pawlak)
Fot. 1. Uczestnicy konferencji (fot. J. Pawlak)

Referatem rozpoczynającym było wystąpienie prof. Franciszka Ziejki pt.: Czy Karol Estreicher był inicjatorem sprowadzenia prochów Adama Mickiewicza na Wawel? Politycznie aktualny temat pochówków na Wawelu odniósł słuchaczy do historycznych zakamarków tego pięknego zabytku. Opowieść o śmierci Mickiewicza, sprowadzeniu jego prochów i pochowaniu w Krakowie uzupełniona była analizą tekstów źródłowych dotyczącą tego tematu.

Fot. 2. Prof. F. Ziejka podpisuje książki swojego autorstwa (fot. K. Brożek)
Fot. 2. Prof. F. Ziejka podpisuje książki swojego autorstwa (fot. K. Brożek)

Po przerwie, zgodnie z zapowiedzią dr. Stefana Kubowa, tematyka konferencji powróciła z obłoków bibliologii (i historii) na ziemię bibliotekoznawczą. Referat Artura Jazdona (UAM Poznań) Śmierć książki" – ale czy też biblioteki akademickiej? dotyczył wizji bibliotek z perspektywy nowoczesnych technologii. Technologie te, wchodząc w obszar tradycyjnie pojmowanej książki, zmieniają nie tylko istotę jej funkcjonowania, lecz także tradycyjnych bibliotek. Referat był wstępem do dyskusji na temat kierunków rozwoju nowocześnie pojmowanej biblioteki. Myśl przedstawioną przez dr. Jazdona kontynuowała Marlena Solak (UAM Poznań) w wystąpieniu pt. Szerokopasmowa biblioteka. Tematyka wywołała burzliwą dyskusję wokół cyfrowego bibliotekarstwa, bibliotek akademickich i ich elektronicznych zasobów oraz nowych wymogów stawianych bibliotekarzom przez pokolenie Google.

Artur Jazdon, rozpoczynając drugi dzień obrad, zwrócił uwagę, że elastyczność bibliotekarzy w dostosowywaniu się do zmian widać również w konwencji konferencji. Wątek poruszony w poprzednim dniu – wieszczący śmierć książki – był kontynuowany przez Wiesława Babika (IINiB UJ Kraków) w referacie pt.: Biblioteki akademickie – koniec czy początek nowej ery? Cechy współczesnego środowiska informacyjnego, potrzeby zagospodarowania nowej przestrzeni informacyjnej, problem kompletności kolekcji w bibliotekach cyfrowych oraz wizja bibliotek akademickich w przyszłości były wyznacznikami osi dyskusji, do której zachęcało wystąpienie. Kierunki zmian, widziane przez W. Babika, to tworzenie bibliotek hybrydowych (dynamiczne środowisko cyfrowe), proste narzędzia wyszukiwacze, konkurencyjność zawodowa (infobrokering) oraz kształtowanie kultury informacyjnej.

Wystąpienie Ewy Rozkosz (DSW Wrocław) rozwinęło wątek dyskusji dotyczący kompetencji użytkowników. Jak w standardach światowych wygląda kształcenie użytkowników? Kto korzysta z bibliotek akademickich dzisiaj, a kto będzie korzystał jutro? Ile mitu jest w poglądzie, że młodzi użytkownicy są doskonale przygotowani do korzystania z cyfrowych zasobów? Jak zatem ich szkolić? Wydaje się, że do odpowiedzi na powyższe pytania najlepiej nadaje się koncepcja information literacy. Referat Ewy Rozkosz pt. Information literacy w bibliotekach akademickich. Modele kształcenia rozwijał perspektywę krajów anglosaskich w tym temacie. Do wątku rozważań włączyła się Aleksandra Marciniak (WSP Łódź) z referatem pt. Czy studenci chcą się uczyć od bibliotekarzy? O wdrażaniu edukacji permanentnej i idei społeczeństwa wiedzy przez biblioteki uczelniane. Postawione zostały przez nią ważne pytania: czy studenci chcą się uczyć od bibliotekarzy? Czy wiedzą o zasobach naszej wiedzy? Bo jeśli nie, to jaki jest sens dyskutować o ich nauczaniu? Przedstawione wyniki badań ankietowych dotyczyły postrzegania wiedzy i umiejętności bibliotekarzy WSP w Łodzi w oczach studentów. Pozytywne oceny studentów dają podstawę do utrzymania dobrego wizerunku i współpracy ze studentami oraz z władzami uczelni.

Trzecia sesja rozpoczęta została przez sponsora. Kolejny referent, Jacek Radwan (WZiKS UJ Kraków), przedstawił temat Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji w świetle wymagań norm ISO 9001:2008 i ISO 27 001:5005. Omówił on doświadczenia biblioteki WZiKS, która powstawała w oparciu o nowe rozwiązania. Jako pierwsza jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymała również certyfikat ISO. J. Radwan podkreślił, że w centrum zainteresowania biblioteki, w perspektywie ISO, jest użytkownik. Temat wywołał ożywioną dyskusję wokół tematyki jakości.

Kolejny dzień obrad rozpoczęto od referatu dr. Stefana Kubowa. Rozważania skupione zostały wokół pytań: czy biblioteki akademickie są tylko dla akademików? Jakie są powinności bibliotek akademickich wynikające z ustawy, z potrzeb uczelni, a jakie z zapotrzebowania środowiska? Jak wygląda proces otwierania się bibliotek na innych użytkowników niż tylko społeczność akademicka? S. Kubów podkreślił, że jest to też nowa możliwość wspierania działań uczelni oraz pozyskiwania nowych użytkowników. Potwierdzeniem tez postawionych przez S. Kubowa było wystąpienie Magdaleny Karciarz (DSW Wrocław), która w swoim referacie Bibliotekarz społecznie (za)angażowany pokazała dobre praktyki, które wyróżniają biblioteki uczelni niepaństwowych w zakresie dzielenia się, nie tylko wiedzą, lecz także pracą na rzecz środowiska lokalnego.

Całość spotkania dopełniała część integracyjna. Poza salą konferencyjną, na której trwały gorące dyskusje, uczestnicy mogli odświeżyć swoje umysły podczas wędrówki doliną Prądnika, zwiedzając Grotę Łokietka oraz bawiąc się przy wieczornych rytmach muzyki czy przy ognisku. Organizatorzy zadbali, aby kolejne elementy spotkania układały się w wielobarwną i ciekawą całość, nie tylko pod względem merytorycznym, lecz także kulturalnym. Logistycznie dopięta XII Konferencja Bibliotekarzy Niepaństwowych Szkół Wyższych pokazała, jak dobrze Firma Księgarska Wiesława Juszczaka przygotowała jej organizację. Jedynym niepokojącym akcentem było to, że do zorganizowania kolejnego spotkania nie zgłosił się nikt chętny. Czyżby kryzys dotarł do bibliotek, czy może sposób organizacji dotychczasowych konferencji wymaga przemyślenia koncepcji i zrewidowania jej założeń?

Fot. 3. Wiesław Juszczak (fot. K. Brożek)
Fot. 3. Wiesław Juszczak (fot. K. Brożek)

Sponsorami konferencji byli: Emerald Group Publishing, Jacek Lewinson – Publishers' Representative Eastern Europe, Marek Lewinson – Publishers' Representative Eastern Europe, MOL Sp. z o.o. Dodatkowe informacje znajdują się na stronach organizatora, Firmy Księgarskiej Wiesława Juszczaka http://www.fkwj.pl/konferencja/index.php?1.

 Początek stronySprawozdanie z XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych (Wielka Wieś k. Krakowa, 8-10.09.2010) pt. Biblioteki akademickie: w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, w społeczności lokalnej / Magdalena Karciarz // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/2010 (117) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/117/a.php?karciarz. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187