ebib 
Nr 7/2010 (116), Ewidencja i opracowanie zbiorów. Artykuł
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Beata Kurek
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Proces gromadzenia i opracowywania zbiorów w Oddziale Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Jagiellońskiej


Oddział Dokumentów Życia Społecznego istnieje w Bibliotece Jagiellońskiej od 1952 r. Gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały wydane po 1945 r. Wcześniejszy materiał przechowywany jest w Oddziale Wydawnictw Rzadkich. Przypływ materiału reguluje rozporządzenie wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej[1], według którego za dokumenty życia społecznego uważa się: afisze; biuletyny organizacji społeczno-politycznych, zakładów pracy, sportowe i in.; broszury treści propagandowej; cenniki; deklaracje; druki akcydensowe (wybór); gazety ogłoszeniowe i reklamowe; informatory np. klubowe, teatralne, turystyczne, o uroczystościach, zjazdach (z wyłączeniem informatorów o charakterze naukowym); indeksy; instrukcje obsługi maszyn i urządzeń; jednodniówki i gazetki okolicznościowe; kalendarze; katalogi księgarskie oraz antykwaryczne; katalogi wystaw; klepsydry; komunikaty; listy członków organizacji społecznych, zawodowych; listy posłów, radnych itp.; materiały z obrad, dyskusji, imprez; normy polskie, branżowe, opisy patentowe; nalepki; plakaty; pocztówki; pomoce szkolne; programy imprez; prospekty; protokoły obrad; przewodniki turystyczne; regulaminy; rozkłady jazdy PKP, PKS, LOT; spisy telefonów; statuty; zaproszenia; ulotki wszelkiego typu. W miarę pojawiania się nowego typu materiałów, zaliczanych do dokumentów życia społecznego, do zbiorów włączono również krzyżówki, malowanki, łamigłówki, książeczki do wycinania, gry karciane oraz planszowe, a także albumy pamiątkowe (np. Pamiątka pierwszej Komunii, Album ślubny, Moje dziecko).

Gromadzony materiał pochodzi z egzemplarza obowiązkowego, z Sekcji Darów lub Kupna oraz dociera do biblioteki w wyniku starań i zaangażowania pracowników biblioteki.
Egzemplarz obowiązkowy to główne źródło zasilania zbiorów oddziału (ok. 80%). Zasady otrzymywania egzemplarza obowiązkowego oraz obowiązki bibliotek w zakresie gromadzenia dorobku wydawniczego[2] określa Ustawa o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Zapisy ustawy obejmują także publikacje zaliczane do dokumentów życia społecznego, czyli: broszury, gazety, czasopisma, druki ulotne, afisze, plakaty – niezależnie od tego, na jakim nośniku się znajdują.

Około 15% gromadzonego materiału pochodzi z Sekcji Darów i Kupna. W większości są to dary od osób prywatnych oraz fragmenty kolekcji pochodzących z księgozbiorów przekazanych Bibliotece Jagiellońskiej jako całość. Są to zazwyczaj wycinki prasowe, gazetki okolicznościowe, katalogi wydawnicze, rozkłady jazdy i pocztówki. Bardzo często w znaczący sposób uzupełniają one zbiory biblioteki, zdarza się jednak, że są zbyt zniszczone, aby można je było przyjąć. W większości są to również dublety. Pozostałe 5% materiału dociera do oddziału w wyniku starań bibliotekarzy. Aktualne plakaty i afisze (reklamowe, teatralne, filmowe, informacyjne o imprezach kulturalnych i sportowych) przynoszone są z agencji reklamowych rozwieszających plakaty na terenie Krakowa. Oprócz tego do oddziału docierają też kalendarze, katalogi księgarskie i wystaw, druki wyborcze oraz zaproszenia na imprezy kulturalne dostarczane przez bibliotekarzy, w tym druki bibliofilskie, takie jak zaproszenia Kapituły Orderu Białego Kruka Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego.

Wpływający materiał przydziela się według schematu do właściwego działu, nadając mu sygnaturę miejsca w magazynie (zwykle cyfra rzymska, arabska oraz poszczególne litery alfabetu). Oddział Dokumentów Życia Społecznego opracował kilkustopniowy schemat podziału materiału. Jest to podział rzeczowy według XXII następujących działów:


     I Polska
     II Sprawy gospodarcze – Polska
     III Budownictwo socjalistyczne (1945-1989)
     IV Polityka i gospodarka świata
     V Normalizacja. Statystyka. Kontrola
     VI Finanse
     VII Praca
     VIII Prawo
     IX Wojsko
     X Nauki matematyczno-przyrodnicze
     XI Przemysł
     XII Transport – łączność
     XIII Zagadnienia komunalne
     XIV Handel
     XV Rolnictwo
     XVI Lecznictwo – higiena
     XVII Oświata – Kultura – Nauka – Wychowanie
     XVIII Sport i turystyka
     XIX Sztuka
     XX Religia – Religioznawstwo
     XXI Klepsydry
     XXII Kalendarze

W zależności od rodzaju materiału jest on opracowywany grupowo lub indywidualnie, ostatecznie jednak i tak tworzy kolekcję tematyczną.

Fot. 1. Karta katalogowa indywidualnego druku. Fot. B. Kurek

Fot. 1. Karta katalogowa indywidualnego druku. Fot. B. Kurek.

Fot. 1. Karta katalogowa materiału opracowanego zbiorczo. Fot. B. Kurek

Fot. 2. Karta katalogowa materiału opracowanego zbiorczo. Fot. B. Kurek.

Opis na karcie katalogowej zawiera nazwę instytucji, firmy, towarzystwa czy organizacji i dopiero w jej obrębie następuje podział chronologiczny lub topograficzny, a dalej na rodzaje dokumentów, charakterystycznych dla wytwórstwa i działalności danej jednostki. Prawie taki sam układ obowiązuje w magazynie, z jednym wyjątkiem: w obrębie każdego działu posiadającego afisze zastosowano metodę wydzielenia ich z pozostałego materiału. W ten sposób afisze i plakaty dotyczące danej instytucji, obchodów czy dyscypliny są umieszczane zawsze jako pierwsze, a po nich lokuje się dalszy materiał, ułożony zazwyczaj chronologicznie w obrębie np. danej instytucji.

Fot. 3. Karta katalogowa z wydzielonymi afiszami w kategorii Wystawy Biblioteki Jagiellońskiej. Fot. B. Kurek

Fot. 3. Karta katalogowa z wydzielonymi afiszami w kategorii Wystawy Biblioteki Jagiellońskiej. Fot. B. Kurek.

Podobnie jest w wypadku afiszy i plakatów teatralnych oraz filmowych. Osobno w dziale „Teatr” układane są same afisze, później katalogi teatralne i programy kinowe. Jest to rozwiązanie czysto praktyczne, ułatwiające wyszukiwanie materiału ze względu na formę wydawniczą.

Pojedyncze druki kataloguje się ze względu na treść. Ogólna zasada to szeregowanie przedmiotowe w układzie alfabetycznym, a w jego obrębie porządek chronologiczny. W obrębie układu alfabetycznego można zastosować dwojaki podział: albo według nazw instytucji i dziedzin, albo topograficzny (według nazw państw i miejscowości). Na przykład według schematu podziału materiału w Oddziale Dokumentów Życia Społecznego, muzea polskie znajdują się w dziale XVII, w podkategorii 13, czyli dokumenty dotyczące Muzeum Narodowego w Krakowie będą miały sygnaturę miejsca XVII 13 i znajdą się między innymi tekami muzeów krakowskich pod odpowiednią literą alfabetu.

Istnieje jednak taki materiał, który lepiej jest katalogować, biorąc pod uwagę nazwiska osób – tak jest w wypadku artystów oraz autorów sztuk. Katalogi wystaw autorskich, niezależnie od tego, czy jest to rzeźba, grafika, malarstwo czy sztuka użytkowa, dopisuje się w układzie chronologicznym pod nazwiskiem twórcy. Dla plakatów artystycznych tworzy się dwie karty katalogowe: jedną z nazwiskiem twórcy plakatu, a drugą, dotyczącą treści plakatu, przydziela się do odpowiedniego działu. Jeśli istnieją dwa egzemplarze opisywanego plakatu, to w pierwszej kolejności umieszcza się go w odpowiadającym mu dziale. Drugi trafi do działu XIX 3 „Sztuki plastyczne” pod nazwisko autora. Podobnie jest z afiszami i programami sztuk teatralnych. W tym wypadku w pierwszej kolejności podczas katalogowania bierze się pod uwagę autora i tytuł sztuki, na przykład:

Fot. 4. Karta katalogowa z afiszami i plakatami teatralnymi. Fot. B. Kurek

Fot. 4. Karta katalogowa z afiszami i plakatami teatralnymi. Fot. B. Kurek.

Następnie, po stworzeniu opisu katalogowego, materiał układany jest w teczkach w kolejności: według miast, teatrów, a w obrębie teatru – chronologicznie. Dzięki takiemu sposobowi katalogowania oraz układania na półkach magazynowych, można szybko wyszukać materiał, biorąc pod uwagę takie kryteria wyszukiwawcze jak: autor, instytucja, miasto, rok. Szczególnym przypadkiem są normy, patenty i nekrologi. Jest to materiał, który posiada zbiorczą kartę katalogową z nazwą kolekcji, natomiast w procesie opracowania tych zbiorów nadaje się każdej jednostce sygnaturę i układa w magazynie w następujący sposób: normy i patenty według numerów, a nekrologi według nazwisk osób, których dotyczą.

Wyszukiwanie poszczególnych materiałów ułatwia kartkowy katalog krzyżowy i działowy prowadzony na bieżąco oraz katalog komputerowy Biblioteki Jagiellońskiej. W 2004 r. oddział przystąpił do katalogowania komputerowego w systemie bibliotecznym VTLS/Virtua. Druki opracowywane są jednostkowo zgodnie z instrukcją dla wprowadzania książek[3] i instrukcją dla wprowadzania czasopism[4] z wykorzystaniem formatu USMARC. W pierwszej kolejności wprowadza się czasopisma oraz wydawnictwa zwarte, takie jak katalogi wystaw, informatory, materiały okolicznościowe (konferencyjne, jubileuszowe) itp. Od 1 czerwca 2009 r. do katalogu komputerowego wprowadzane są także polskie normy, opracowywane na podstawie Polskiej Normy PN-N-01152-13 Opis Bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne[5], ponieważ przychodzą już tylko w postaci elektronicznej.

Fot. 5. Opis bibliograficzny książki z katalogu elektronicznego Biblioteki Jagiellońskiej. Fot. B. Kurek

Fot. 5. Opis bibliograficzny książki z katalogu elektronicznego Biblioteki Jagiellońskiej. Fot. B. Kurek.

Fot. 6. Opis bibliograficzny czasopisma z katalogu elektronicznego Biblioteki Jagiellońskiej. Fot. B. Kurek

Fot. 6. Opis bibliograficzny czasopisma z katalogu elektronicznego Biblioteki Jagiellońskiej. Fot. B. Kurek.

Fot. 7. Opis bibliograficzny Polskiej Normy z katalogu elektronicznego Biblioteki Jagiellońskiej. Fot. B. Kurek

Fot. 7. Opis bibliograficzny Polskiej Normy z katalogu elektronicznego Biblioteki Jagiellońskiej. Fot. B. Kurek.

Opracowany materiał jest przechowywany w magazynie w pudłach, teczkach różnego formatu, tzw. prowizorkach (odpowiednikach teczek) oraz w mapnikach. Do pudeł wkłada się karty pocztowe i pocztówki oraz mniejsze kalendarze. Ponieważ nie kataloguje się wyżej wymienionego materiału (tylko wybrane kalendarze, w których znajduje się duża ilość tekstu np. Kalendarz pszczelarza, Kalendarz prawnika), ważny jest odpowiedni opis pudeł. W wypadku pocztówek istnieje podział tematyczny, według którego układa się materiał i podpisuje pudełka (np.: sztuka ludowa, tematyka dziecięca, sport, góry, ludzie teatru). Małe kalendarze (format A5 i mniejsze) wydane w formie wydawnictw zwartych układa się w pudłach w obrębie jednego roku.

Teczki to najpopularniejsza i najczęstsza forma przechowywania materiału. Stosuje się zarówno zwykłe teczki biurowe (papierowe A4, A5), jak i bezklejowe teczki z tektury. Każda teczka jest oklejana i podpisywana odpowiednią sygnaturą, podaje się również informację na temat tego, co znajduje się w środku. W miarę przyrostu materiału, aktualizuje się opisy i uzupełnia je o nowe dziedziny oraz rozszerza materiał.

„Prowizorki”, dwie tektury połączone tasiemką, stosuje się do przechowywania czasopism i gazet reklamowych. Jest to wygodne, ponieważ czasopisma mają często różne wymiary, nawet w obrębie jednego tytułu, a „prowizorki” dostosowują się do ich kształtów dzięki luźnemu połączeniu. Reprodukcje, tablice pomocnicze do nauki przedmiotów oraz plakaty z portretami przechowuje się w mapnikach. Podyktowane jest to rodzajem papieru, z jakiego wykonane są te zbiory, często zbyt sztywnego, aby je bezpiecznie złożyć. Ponieważ są to materiały z różnych działów, informację o ich miejscu składowania zapisuje się zawsze na karcie katalogowej, tak aby przy wyszukiwaniu udostępnić zarówno te, które układane są na półkach, jak i te z mapników.

Problem gromadzenia i odpowiedniego magazynowania to dziedzina, w której każda biblioteka stara się znaleźć własne rozwiązania. Porównując zasady katalogowania oraz przydziału materiałów do oddziałów zajmujących się dokumentami życia społecznego w innych instytucjach, można by się pokusić o próbę ustalenia wspólnych, sprawdzonych metod. Często jednak materiał ten znacznie się od siebie różni. Natomiast prawie zawsze gromadzony jest, jeśli nie przez odrębny oddział, to przez sekcję oddziału zbiorów specjalnych.

Odpowiednia polityka gromadzenia i opracowywania wpływa na jakość udostępniania. Specyfika zbiorów znajdujących się w Oddziale Dokumentów Życia Społecznego powoduje, że są one często materiałem źródłowym lub uzupełnieniem posiadanych informacji. Na pewno wzrost zainteresowania pewnymi publikacjami można połączyć z pojawieniem się ich w katalogu komputerowym. Jest to spowodowane tym, że większość czytelników rozpoczyna wyszukiwanie właśnie od tego wirtualnego miejsca, do którego ma dostęp nawet w domu. Fakt ten tylko potwierdza sensowność gromadzenia i opracowywania dokumentów życia społecznego oraz tezę, że jeśli będzie dostępna informacja o zbiorach, to znajdą się i chętni do korzystania z nich.

Przypisy

[1] Okólnik Dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej z dn. 31 III 1962 r. [dokument niepublikowany].

[2] Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. W: Biblioteka Narodowa [on-line]. [Dostęp 19.08.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/zbiory/egzemplarz-obowiazkowy/ustawa-o-obowiazkowych-egzemplarzach-bibliotecznych.

[3] LENARTOWICZ, M. (red.). Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki. Warszawa: Wydaw. SBP, 2000. ISBN 83-87629-52-9.

[4] NAŁĘCZ, B. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla wydawnictwa ciągłego. Warszawa: Wydaw. SBP, 2001. ISBN 83-87629-68-5.

[5] Polska Norma: PN-N-01152-13: Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2000. ISBN 83-236-5321-6.

 Początek stronyProces gromadzenia i opracowywania zbiorów w Oddziale Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Jagiellońskiej / Beata Kurek // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 7/2010 (116) październik. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/116/a.php?kurek. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187