ebib 
Nr 8/2009 (108), Finanse w bibliotece. Prawo
 poprzedni artykuł   

 


Tadeusz Zarzębski

Przepisy prawne nr 30


B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Biblioteki samorządowe
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Dz. U. Nr 50, poz. 398.
Dotyczy także bibliotekarzy zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego. Poprzednie rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.).
Uwaga: W Aneksie 1.[1] opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1816, a w adresie wydawniczym poz. 1777 (nowa) zapis: „uchylone – z 2009 r. Nr 50, poz. 398”.

Biblioteki szkolne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Dz. U. Nr 50, poz. 400.
Dotyczy także nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Uprzednio w tej sprawie obowiązywało rozporządzenie z dnia 10 września 2002 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1288 z późn. zm.).
Uwaga W Aneksie 1. opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1817, a w adresie wydawniczym poz. 1747 (nowa) zapis: „uchylone – z 2009 r. Nr 50, poz. 400”.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Dz. U. Nr 52, poz. 422.
Zmiana dotyczy rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).
Uwaga: W Aneksie 1. w adresie wydawniczym poz. 1774 (nowa) należy umieścić zapis: „z 2009 r. Nr 52, poz. 422”.

Biblioteki szkół wyższych
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Dz. U. Nr 51, poz. 406.
Zmiana dotyczy rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1852 z późn. zm.).
Uwaga: W Aneksie 1. w adresie wydawniczym poz. 1795 (nowa) należy umieścić zapis: „z 2009 r. Nr 51, poz. 406”.

Nadzór nad bibliotekami
Zarządzenie Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 28.
Zmiana dotyczy zarządzenia Nr 31 z dnia 11 września 2008 r. (Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 50 i Nr 8, poz. 81), także w sprawach bibliotecznych (§ 16 pkt 14–19).
Uwaga: W Aneksie 1. w adresie wydawniczym poz. 1809 (nowa) należy umieścić zapis: „z 2009 r. Nr 3, poz. 28”.

Zarządzenie Nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 8.
Uwaga: W Aneksie 1. opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1818, a w adresie wydawniczym poz. 1803 (nowa) nast. adnotację: „uchylone – z 2009 r. Nr 1, poz. 8”.

Zbiory biblioteczne – digitalizacja
Decyzja Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Digitalizacji. Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 19.
Do zakresu działania Zespołu należy m.in.: „integracja działań, podejmowanych przez biblioteki, muzea i archiwa w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego” (§ 3 ust. 1, pkt 3). Zob. też: EBIB nr 7/2009 – „Digitalizacja w Polsce i Europie”.
Uwaga: W Aneksie 1. opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1819.

Przypisy

[1] „Aneks I.” - skrótowe oznaczenie publikacji: ZARZĘBSKI, Tadeusz. Polskie prawo biblioteczne. Aneks I. 1990-2000. Warszawa: SBP, 2000.

 Początek stronyPrzepisy prawne nr 30 / Tadeusz Zarzębski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/2009 (108) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/108/a.php?prawo30. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187