ebib 
Nr 8/2009 (108), Finanse w bibliotece. Sprawozdanie
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Joanna Kulik
Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Technologie informacyjne oparte na wiedzy", Chorzów 22 września 2009 r.


Dnia 22 września 2009 r. na chorzowskim Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (WSB) odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy”[1]. Spotkanie zorganizowały: Katedra Informatyki oraz Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej. Celem konferencji było przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo-badawczych oraz problemów praktycznych i wdrożeniowych, związanych z technologią informacyjną, zarządzaniem informacją i wiedzą oraz z nowoczesnymi metodami komunikacji. Tematyka konferencji obejmowała m.in. takie zagadnienia, jak: społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wiedzy, zarządzanie informacją i wiedzą, nowoczesne metody oraz narzędzia wyszukiwania informacji, języki informacyjno-wyszukiwawcze, rola bibliotek i centrów informacji w gospodarce opartej na wiedzy, systemy zarządzania wiedzą w organizacjach oraz zarządzanie projektami informatycznymi.

Obrady podzielono na sesję plenarną, dwie sesje tematyczne oraz sesję posterową. W trakcie sesji plenarnej, której przewodniczył prof. zw. dr hab. Zygmunt Przybycin, Prorektor ds. Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, jako pierwsza wystąpiła dr hab. Katarzyna Materska z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zaprezentowała referat pt. Społeczeństwo i gospodarka wiedzy – kierunki i konteksty, w którym starała się pokazać i usystematyzować najważniejsze koncepcje i zjawiska związane z tworzeniem się społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy. Kolejni prelegenci, dr hab. Kazimierz Waćkowski – prof. Politechniki Warszawskiej oraz mgr Andrzej Staniszczak z firmy StepNext IT-Dienstleistungen GmbH, przedstawili Koncepcję systemu zarządzania wiedzą w jbr w oparciu o konsolidację zasobów i struktur badawczych oraz zarządzanie procesami i projektami. Następnie głos zabrała dr hab. Milena Tvrdikova – prof. WSB, pracownik VŠB-Technical University Ostrava, która omówiła zagadnienie bezpieczeństwa systemów informacyjnych w referacie pt. Information system security from point of view company management. Sesję plenarną zakończyło wystąpienie dra hab. Wiesława Babika – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, o słowach kluczowych w Internecie. W referacie zaprezentował on naturę języka swobodnych słów kluczowych, różne sposoby ich wykorzystania oraz funkcje słów kluczowych w Internecie.

Po krótkiej przerwie uczestnicy konferencji zostali podzieleni na dwie grupy: „informatyczną” i „bibliotekarską”. Sesję skierowaną do bibliotekarzy poprowadzili prof. Józef Antoni Haber – przewodniczący Rady Naukowej Biblioteki, oraz mgr Bogumiła Urban – dyrektor Biblioteki WSB. Szczególne zainteresowanie wzbudził referat pierwszego prelegenta, dr Stanisława Skórki z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pt. Architekt informacji jako kreator przestrzeni informacyjnych. Autor przedstawił w nim założenia architektury informacji jako złożonej dyscypliny, która z jednej strony opisuje metodykę projektowania przestrzeni informacji użytecznych i funkcjonalnych dla użytkowników, z drugiej zaś obejmuje sam proces tego projektowania, prototypowania, tworzenia dokumentacji ułatwiającej komunikację i podejmowanie decyzji. Dr S. Skórka przybliżył uczestnikom konferencji również specyfikę pracy architekta informacji, która polega na usuwaniu przeszkód utrudniających użytkownikom korzystanie z rozmaitych systemów informacji. Następnie głos zabrał dr Marek Nahotko, który w referacie pt. Publikowanie semantyczne przedstawił budowę semantycznego środowiska publikowania artykułów w czasopismach naukowych z wykorzystaniem technologii Webu. Zwrócił on uwagę na uzupełnianie tekstu artykułu o dane z badań i metadane oraz organizowanie interaktywnego dostępu do treści. Kolejny prelegent, dr Jolanta Hys – kierownik Pracowni UKD w Bibliotece Narodowej, zaprezentowała referat pt. Zasady konwersacji H.P. Grice’a w kontekście reguł pragmatycznych Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Omówiła w nim cztery maksymy: ilości, jakości, związku i sposobu wraz z ich interpretacją dla potrzeb badania pragmatyki języków informacyjno-wyszukiwawczych. Dr J. Hys wyodrębniła podstawowe grupy reguł pragmatycznych JHP BN i UKD, a do nich odniosła reguły konwersacji Grice’a. Następnie ideę Wolnego oprogramowania i wolnej treści w warsztacie naukowca przedstawił dr inż. Piotr Gawrysiak z Politechniki Warszawskiej. Zwrócił uwagę na proces peer review oraz wprowadzanie coraz szerszej ochrony prawnej, w tym w szczególności ochrony patentowej, którą obejmowane są rozwiązania techniczne oraz wyniki badań. Mgr Jacek Radwan oraz mgr Jarosław Mikulski z Uniwersytetu Jagiellońskiego wystąpili z referatem Zarządzanie wiedzą a znormalizowany system zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009. Dowodzili, że wdrożenie i doskonalenie znormalizowanego systemu zarządzania jakością może stanowić fundamenty w procesie wprowadzania zarządzania wiedzą, a zintegrowanie systemu jakości z zarządzaniem wiedzą w powiązaniu z takimi metodami, jak benchmarking, benchlearning, to obecnie codzienna praktyka funkcjonowania w organizacjach opartych na wiedzy.

W drugiej części sesji tematycznej mgr Jędrzej Leśniewski z Uniwersytetu Wrocławskiego, w referacie pt. Sieci semantyczne i ontologie w kształtowaniu relacji biznesowych, przedstawił instytucję biblioteki jako bezpłatne źródło informacji, a także rolę, jaką tego typu organizacja odgrywa w rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Oprócz omówienia regulacji prawnych, umożliwiających bibliotekom udostępnianie informacji w ramach swojej działalności, przedstawił również kwestię implikacji zastosowanych regulacji w rozwój tendencji społecznych zmierzających do zmniejszenia monopolizującej roli praw własności intelektualnej w społeczeństwie informacyjnym. Mgr Marzanna Chmielarska – dyrektor Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, wygłosiła referat pt. Technologia w służbie ludzkim skłonnościom. O rzeczywistości wynikającej z nadmiaru informacji i tyranii chwili. W swojej wypowiedzi poruszyła temat działalności Google’a na rzecz digitalizacji książek, porozumień pomiędzy Google i wydawnictwami oraz autorami. Dr Justyna Adamus z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprezentowała koncepcję Zarządzania dokumentacją elektroniczną we współczesnych archiwach. Omówiła w niej nowe wyzwanie, przed którym stoją współczesne archiwa, czyli głęboką restrukturyzację zakładającą powiązanie archiwów z szybko rozwijającym się sektorem usług telekomunikacyjnych, zwłaszcza tych związanych z administracją i zarządzaniem państwem. Dr J. Adamus przedstawiła również problematykę efektywnego i dobrego zarządzania w archiwach. Na zakończenie sesji tematycznej mgr Magdalena Zelewska z biblioteki Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach wystąpiła z referatem Rola wiedzy w gospodarce epoki informacyjnej – idee Roberta T. Kiyosaki. Omówiła w nim ogólne założenia gospodarki opartej na wiedzy oraz opisała wzorcowy, wg R. T. Kiyosaki’ego, model edukacji odpowiadający potrzebom gospodarki w epoce informacyjnej. Część drugą sesji tematycznej zakończyła ożywiona dyskusja uczestników poświęcona głównie zagadnieniom prawa autorskiego.

Obrady zakończyła sesja posterowa, której przewodził dr Piotr Adamczewski. W jej trakcie przedstawiono zagadnienia dotyczące modelowania architektury informacyjnej portali korporacyjnych, internetowych translatorów, funkcjonowania oraz znaczenia organizacji opartych na wiedzy, procesu biznesowego, internetowych portali ogłoszeniowych, języka modelowania architektury korporacyjnej, zarządzania energią i wielu innych.

II Ogólnopolską Konferencję Naukową Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy podsumowała dyrektor Biblioteki WSB Bogumiła Urban. Podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania oraz osobom odpowiedzialnym za jego przygotowanie. Chorzowska konferencja była okazją do stworzenia forum dyskusji dla środowiska naukowo-dydaktycznego Wyższych Szkół Bankowych oraz szerokiego grona akademickiego i praktyków życia gospodarczego, a także propagowania idei współpracy naukowej. Założony cel osiągnięto, gdyż w spotkaniu udział wzięli profesjonaliści z różnych dziedzin: informatycy, bibliotekarze i specjaliści z zakresu informacji naukowej oraz pracownicy firm sektorów gospodarki opartej na wiedzy. Jednym z rezultatów tego spotkania będzie wydanie publikacji zawierającej przedstawione referaty.

Przypis

[1] Więcej informacji o konferencji można uzyskać pod adresem: http://www.itwgow.chorzow.wsb.pl/ [dostęp 2 listopada 2009 r.].

 Początek stronySprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Technologie informacyjne oparte na wiedzy", Chorzów 22 września 2009 r. / Joanna Kulik// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/2009 (108) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/108/a.php?kulik. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187