ebib 
Nr 4/2009 (104), E-learning – doświadczenia polskich bibliotekarzy . Prawo
 poprzedni artykuł   

 


Tadeusz Zarzębski

Przepisy prawne nr 29
A. PRZEPISY OGÓLNE

Karta Polaka Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka. Dz. U Nr 214 poz. 1348. Dotyczy zmiany przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 180 poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52 poz. 305).

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Biblioteki dla niewidomych i ociemniałych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych. Dz. U. Nr 23 poz. 137.
Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 15 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 167 poz. 1753) dotyczy rozszerzenia wykazu w załączniku nr 2. w pkt nr „5a. Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego w Krakowie”.
Uwaga: W Aneksie I.[1] w adresie wyd. poz. 1762 należy dopisać: „z 2009 r. Nr 23 poz. 137”.

Biblioteki naukowe (w likwidacji)
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 października 2007 r. w sprawie likwidacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji „CENRIT”. Dz. U. Nr 201 poz. 1452 i z 2008 r. Nr 221 poz. 1442 (Data likwidacji: 31 marca 2010 r.).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo rozwojowej pod nazwą „Żydowski Instytut Historyczny - Instytut Naukowo-Badawczy”. Dz. U. Nr 232 poz. 1566.
Działający na podstawie przepisów zarządzenia Nr 13 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 kwietnia 1994 r. (Dz. Urz. MKIS Nr 3 poz. 12). Instytut, ulega likwidacji z dniem 28 lutego 2009 r.
Uwaga: Zob. również: Zarządzenie Nr 44 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Dz.Urz. MKiDN Nr 8 poz. 79 (+ tekst statutu).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo -rozwojowej pod nazwą „Instytut Wymiaru Sprawiedliwości”. Dz. U. Nr 232 poz. 1567 (Data likwidacji: 31 marca 2009 r.).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą „Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie”. Dz. U. Nr 232 poz. 1566 (Data likwidacji 31 marca 2009 r.).

Biblioteki szkolne
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1.
Zmiana przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn. zm.) dotyczą m. in. „nauczycieli - bibliotekarzy szkolnych”.
Uwaga: W publikacji: T. Zarzębski, Polskie prawo biblioteczne 1773-1991, W-wa 1991, w adresie wyd. poz. 1351 należy dopisać: „ z 2009 r. Nr 1 poz.1”.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie w 14 dni od daty ogłoszenia, równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 26 lutego 2001 r. (Dz. U. Nr 51 poz. 458, z późn. zm.)
Uwaga: W Aneksie I. opis tego należy umieścić pod nr poz. 1813, a w adresie wydawniczym poz. 1737 należy umieścić adnotację; „uchylone zob. Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17”.

Biblioteki szkół wyższych
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich. Dz. U. Nr 44 poz. 357.
Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 2 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 203 poz. 1499) dotyczy również bibliotekarzy dyplomowanych w szkołach wyższych.
Uwaga: W Aneksie I. w adresie wyd. poz. 1793 należy dopisać: „z 2009 r. Nr 44 poz. 357”.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej. Dz. U. Nr 43 poz. 348.
Zmiana rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 82 poz. 495) dot. także pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
Uwaga: W Aneksie I. w adresie wyd. poz. 1806 należy dopisać: „z 2009 r. Nr 43 poz. 348”.

Materiały biblioteczne - ewidencja
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. Dz. U. Nr 2005 Nr 205 poz. 1283.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 5 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 93 poz. 1077, z późn. zm.).
Uwaga: W Aneksie I. opis tego należy umieścić pod nr poz. 1812, a w adresie wydawniczym poz. 1690 należy umieścić adnotację; „uchylone zob. Dz. U. z 2008 r. Nr 205 poz. 1283”.

Narodowy zasób biblioteczny
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony. Dz. U. Nr 44 poz.356.
Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 24 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 146 poz. 955) dotyczy wprowadzenia do wykazu nowego punktu: „56. Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida”.
Uwaga: W Aneksie I. w adresie wyd. poz. 1665 należy dopisać: „z 2009 r. Nr 44 poz. 356”.

Zawód bibliotekarski
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich. Dz. U. Nr 207 poz. 1303.
Rozporządzenie wydano na podstawie art. 18 ustawy z dnia18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394).
Uwaga: W Aneksie I. opis tego należy umieścić pod nr poz. 1814.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Biblioteki Narodowej do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich. Dz. U. Nr 225 poz. 1494.
Upoważnia Bibliotekę Narodową „do uznawania nabytych w państwach członkowskich [UE, ,,,] kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych: 1) bibliotekarza, 2) bibliotekarza, pracownika dokumentacji i informacji naukowej”. Wraz z wejściem w życie przepisów tego rozporządzenia traci moc rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2005 r. (Dz. U. 74 poz. 655).
Uwaga: W Aneksie I. opis tego aktu prawnego należy umieścić pod Nr poz. 1815.

Przypisy

[1] „Aneks I.” - skrótowe oznaczenie publikacji: ZARZĘBSKI, Tadeusz. Polskie prawo biblioteczne. Aneks I. 1990-2000. Warszawa: SBP, 2000.

 Początek stronyPrzepisy prawne nr 29 / Tadeusz Zarzębski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 4/2009 (104) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/104/a.php?prawo29. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187