ebib 
Nr 2/2008 (93), Księgarnie a biblioteki. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Elżbieta Grzybowska
Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Marian Butkiewicz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Biblioteka Uniwersytecka

Kilka uwag na marginesie jubileuszu 10-lecia Akademickiego Koła SBP w Lublinie


Jubileusze skłaniają nas zwykle do wspomnień, refleksji, ocen i podsumowań. 27 stycznia 2007 r. minęło dziesięć lat działalności Akademickiego Koła SBP w Lublinie. Rocznica ta jest znacząca dla całego lubelskiego środowiska bibliotekarskiego. Powołanie odrębnego koła dla bibliotek uczelnianych okazało się świetnym rozwiązaniem organizacyjnym, integrującym nie tylko biblioteki szkół wyższych, ale też poprzez zainicjowanie przez koło różnorodnych i atrakcyjnych form działalności, środowiska bibliotek akademickich i bibliotek publicznych Lublina[1]. Członkami koła są bibliotekarze z pięciu wyższych uczelni: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Akademii Rolniczej, Akademii Medycznej i Politechniki Lubelskiej.

Od chwili założenia Koło Akademickie postanowiło realizować statutowe cele SBP poprzez działania głównie o charakterze naukowo-edukacyjnym[2]. Takie ukierunkowanie naszej działalności nie było przypadkowe. Komputeryzacja opanowała wszystkie dziedziny życia społecznego. Również polskie bibliotekarstwo przechodziło metamorfozę. Biblioteki z tradycyjnych przekształcały się w nowoczesne, skomputeryzowane placówki, zaspakajające coraz to większe potrzeby różnych grup użytkowników. Ponadto perspektywa wejścia Polski do struktur unijnych była dodatkowym bodźcem do podjęcia działań, zmierzających do poznania osiągnięć i problemów bibliotek zagranicznych.

Akademickie Koło SBP w Lublinie realizuje już od dziesięciu lat zadania w zakresie doskonalenia i samodoskonalenia zawodowego poprzez formy, które są bardzo popularne w kołach, a także sprawdzone w praktyce stowarzyszeniowej. Jedną z form dokształcania, adresowaną nie tylko do bibliotekarzy, ale do wszystkich zainteresowanych sprawami bibliotekarstwa, jest zainicjowany przez członków Koła cykl spotkań pod nazwą Wykłady Otwarte dla Środowiska Bibliotekarskiego, poświęconych głównie problemom współczesnego bibliotekarstwa. Prelegentami wykładów otwartych w minionym dziesięcioleciu byli specjaliści z grona bibliotekoznawców z ośrodków akademickich Krakowa, Warszawy i Lublina oraz bibliotekarze-praktycy z kraju i Stanów Zjednoczonych.

Drugim kierunkiem działalności edukacyjno-szkoleniowej koła, co wynika z naczelnych zadań Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, jest organizacja wyjazdów do wybranych bibliotek naukowych w Polsce i za granicą. Zwiedzanie placówek bibliotecznych oraz bezpośrednia obserwacja i wymiana doświadczeń zawodowych to tradycyjne formy samodoskonalenia, niezwykle inspirujące i aktywizujące do poszerzania swojej wiedzy bibliotekarskiej oraz indywidualnych zainteresowań naukowych.

Działalność Koła w tym zakresie rozwinęła się znacznie od 2000 r., kiedy powstał pomysł organizowania wycieczek zagranicznych. Wyjazdy te łączyły cel rozwoju zawodowego bibliotekarzy z klasyczną turystyką i wypoczynkiem. W ciągu pierwszych czterech lat działalności koła obejrzano Bibliotekę Jagiellońską i nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz dwie pomniejsze, okoliczne książnice. Ponadto byliśmy w ośmiu placówkach muzealnych. Następne lata przyniosły intensyfikację wyjazdów. Zazwyczaj organizowaliśmy dwie wycieczki w roku kalendarzowym: majową (z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek) - do różnych miejscowości na terenie Polski i jesienną - kierowaną poza granice kraju. Podczas wojaży zagranicznych odwiedziliśmy prawie wszystkie kraje ościenne oraz Węgry, Austrię, Francję, Szwajcarię i Włochy. Mogliśmy tam zwiedzić znaczące biblioteki oraz obejrzeć najcenniejsze zabytki architektury i sztuki. Wszędzie byliśmy podejmowani bardzo życzliwie i oprowadzani po najciekawszych miejscach. W trakcie podróży do każdego kraju staraliśmy się po drodze zwiedzać również biblioteki polskie. I tak, jadąc na Słowację, zatrzymaliśmy się w Bibliotece Śląskiej w Katowicach i Bibliotece Jagiellońskiej; podążając do Pragi, wstąpiliśmy do Wrocławia, aby nacieszyć oczy skarbami biblioteki w "Pałacu pod Gwiazdą" (Ossolineum), a po drodze do Berlina odwiedziliśmy Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu i Bibliotekę Kórnicką PAN. Wycieczki zagraniczne zawsze były kilkudniowe (od 5 do 10 dni), dlatego staraliśmy się przeznaczyć jeden dzień wyłącznie na wypoczynek. W tym czasie mogliśmy m.in. poczuć smak przygody podczas wycieczki wysokogórskiej (Zachodnie Tatry), zagubić się między blokami skalnymi (Błędne Skały w Kotlinie Kłodzkiej) czy przejść przełomem górskiej rzeki (Hornad w Słowackim Raju). Każda wycieczka była inna i przynosiła mnóstwo ciekawego materiału poznawczego, z czego znaczna część pozwalała na poszerzenie wiedzy zawodowej. Uwieńczeniem tych bibliotekarskich podróży był zorganizowany w 2006 r. wyjazd do Rzymu, gdzie ogrom zabytków (w tym sztuki piśmienniczej) nie przysłonił głównego celu naszego wyjazdu - pokłonienia się i zadumy nad grobem Jana Pawła II.

Wiosna 2003 r. przyniosła nowy cykl wycieczek - poznawanie najbliższych okolic. Pomysł zrodził się podczas lektury ciekawego przewodnika pióra Grzegorza Rąkowskiego Polska egzotyczna, przedstawiającego piękno polskiego wschodniego pogranicza. Od tego czasu kierowaliśmy się w stronę Bugu, by odbyć lekcję poznawania sąsiedztwa trzech kultur: polskiej, ruskiej i żydowskiej. Zwiedzaliśmy klasztory, kościoły, cerkwie i synagogi, a także zamki, pałace, stadniny i ostępy pierwotnej puszczy. Mogliśmy spotkać ciekawych ludzi i jeszcze raz powtórzyć starą maksymę: Cudze chwalicie...

Dorobek koła w zakresie wyjazdów szkoleniowych jest niemały. W latach 1997-2006 zorganizowaliśmy ogółem 19 wycieczek, podczas których odwiedziliśmy 14 bibliotek polskich i 17 zagranicznych (narodowych, uniwersyteckich, publicznych, seminaryjnych, rodowych i placówek PAN) oraz ponad 20 polskich i zagranicznych muzeów[3]. W wycieczkach uczestniczyli pracownicy wszystkich lubelskich bibliotek uczelnianych. Z czasem dołączali do nas bibliotekarze pozostałych bibliotek naukowych Lublina, pracownicy naukowo-dydaktyczni, a także osoby z innych miast. Prawie zawsze udało się nam skompletować pełną obsadę, co znacznie wpływało na obniżenie kosztów podróży. Poznaliśmy więc wiele ciekawych miejsc, zawarliśmy nowe znajomości, mogliśmy wzajemnie dobrze się poznać i zaprzyjaźnić. W czasie tych wyjazdów zawsze dało się odczuć, że tematyka słowa pisanego i książki jest na pierwszym miejscu, a im częściej mogliśmy uzupełnić naszą wiedzę na temat innych form przechowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych, tym radość nasza była większa. Stąd też ciągłe komentarze, analizy, porównania z tym, co mamy w naszym miejscu pracy, czyli doskonalenie umiejętności fachowych, jak to formułuje statut stowarzyszenia. Inne wymierne korzyści wyjazdów szkoleniowych to również rozwój współpracy i nawiązywanie kontaktów z bibliotekami, zwłaszcza w zakresie wymiany wydawnictw oraz promowanie osiągnięć lubelskich bibliotek naukowych. Relacje z wielu tych eskapad ukazały się w czasopismach uczelnianych i ogólnobibliotecznych oraz w Internecie[4]. Pokłosiem wszystkich wyjazdów jest bogata dokumentacja filmowa i fotograficzna.

Podsumowując dziesięć lat działalności Akademickiego Koła SBP w Lublinie, należy podkreślić, że przedsięwzięcia podejmowane przez jego członków przyczyniły się do pełnej konsolidacji uczelnianego środowiska bibliotekarskiego; nastąpiło zacieśnienie więzi koleżeńskich ze środowiskiem bibliotek publicznych Lublina; wzrosło zainteresowanie członkostwem w SBP, co przekłada się na sukcesywny wzrost liczby osób zrzeszonych. Obecnie koło liczy ponad 60 członków, wśród których są nie tylko bibliotekarze akademiccy.

Lubelskie koło międzyuczelniane uczciło swój okrągły jubileusz poprzez zorganizowanie wystawy obrazującej jego dorobek w latach 1997-2006 (http://lublinsbp.blogspot.com). Wystawa jubileuszowa stała się jednocześnie okazją do promocji bibliotek szkół wyższych w środowisku. Uroczyste otwarcie ekspozycji odbyło się 26 stycznia 2007 r. w sali Muzeum UMCS (mieszczącym się w gmachu Biblioteki Głównej UMCS przy ul. I. Radziszewskiego 11). Wśród licznie przybyłych gości byli obecni przedstawiciele władz krajowych i okręgowych SBP: sekretarz generalny Zarządu Głównego SBP, Maria Burchard (jednocześnie opiekun Okręgu Lublin SBP) oraz wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego SBP i zarazem przewodnicząca Zarządu Okręgu Lublin SBP, Zofia Ciuruś. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani, specjalnie wydrukowanym na tę okazję, katalogiem wystawy[5].

W maju 2007 r. odbyła się druga część obchodów jubileuszu dziesięciolecia działalności Koła. Tym razem spotkanie odbyło się w plenerze, w pięknej scenerii skansenu lubelskiego. Na tę uroczystość przybyła liczna rzesza członków SBP oraz zaproszeni goście i sympatycy koła. Dyrektorzy lubelskich bibliotek uczelnianych oraz bibliotekarze, którzy w ostatnich latach walnie przyczynili się do rozwoju działalności koła zostali uhonorowani adresami okolicznościowymi. Nadchodząca burza trochę popsuła uroczystość, lecz na szczęście wiosenne nawałnice nie są długie. Poza tym część nieoficjalna (ognisko z pieczeniem kiełbasek) poprawiła nadwątlony humor zebranych osób[6]. Akademickie Koło SBP w Lublinie zamierza nadal rozwijać swoją dotychczasową działalność szkoleniowo-integracyjną, a jego członkowie mają już nowe, ciekawe pomysły na kolejny rok kalendarzowy.

Przypisy

[1] GRZYBOWSKA, E. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w środowisku akademickim Lublina. Bibliotekarz Lubelski, 2001 [druk 2002], R. 44, s. 69-76.

[2] Statut SBP. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2006, s. 7.

[3] We wrześniu 2007 r. lubelscy bibliotekarze odwiedzili 4 kolejne biblioteki: Bibliotekę Gdańską PAN, biblioteki uniwersyteckie w Gdańsku i Toruniu oraz Planetę11 w Olsztynie.

[4] BUTKIEWICZ, M. Kodeń - Kostomłoty - Jabłeczna : wycieczka Akademickiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie na Dzień Bibliotekarza AD 2003. Biuletyn EBIB [on-line]. 2003, nr 8 (48); BUTKIEWICZ, M., GRZYBOWSKA, E. Naukowe wycieczki zagraniczne Akademickiego Koła SBP w Lublinie. Bibliotekarz Lubelski 2001, R. 44, s. 61-68; GMITEREK, W. Biblioteka Jagiellońska : wrażenia i refleksje z wycieczki. Wiadomości Uniwersyteckie 1997, nr 3/4, s. 29; Taż, Biblioteka XXI wieku. Wiadomości Uniwersyteckie 2000, nr 8, s. 17; GRZYBOWSKA, E. W bibliotekach praskich. Wiadomości Uniwersyteckie 2001, nr 9, s. 28-29; Taż, Biblioteki naukowe w Pradze. Bibliotekarz 2002, nr 10, s. 27-28; Taż, Bibliotheksreise. Wiadomości Uniwersyteckie 2002, nr 9, s. 30-31; Taż, W Paryżu. Wiadomości Uniwersyteckie 2003, nr 10, s. 20-21; Taż, Nad Wilią i Niemnem. Wiadomości Uniwersyteckie 2004, nr 9, s. 25-26; HARASIMIUK, K. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. Wiadomości Uniwersyteckie 2002, nr 7, s. 46.

[5] 10 lat Akademickiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie (1997-2007) : katalog wystawy. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM 2007.

[6] GRZYBOWSKA, E. Dzień Bibliotekarza w skansenie - 11 maja 2007 r. W: Strona Biblioteki UMCS [on-line] [dostęp 10 grudnia 2007]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/biuletyn.php.

 Początek stronyKilka uwag na marginesie jubileuszu 10-lecia Akademickiego Koła SBP w Lublinie / Elżbieta Grzybowska, Marian Butkiewicz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 2/2008 (93) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/93/a.php?grzybowska_butkiewicz. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187