ebib 
Nr 9/2008 (100), EBIB – czasopismo otwarte. Artykuł
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Elwira Małecka
Justyna Pietroń
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, rok V

Kto publikuje w EBIB-ie?
,,Biuletyn EBIB" ukazuje się już dziesięć lat! Wyrósł on z potrzeby pełniejszego komunikowania się i szybkiego rozpowszechniania wiedzy w środowisku zawodowym bibliotekarzy[1]. Od momentu jego powstania wielką niewiadomą było pozyskanie autorów i wartościowych tekstów. Początki nie były łatwe! Jak opisuje red. Bożena Bednarek-Michalska: Próbując rozruszać bibliotekarzy, promowaliśmy EBIB przy każdej okazji. W czasopismach tradycyjnych, na konferencjach, spotkaniach roboczych i towarzyskich, w swoich środowiskach pracy, na wydziałach uniwersytetów, wśród praktyków, na listach dyskusyjnych[2]. Dzięki temu czasopismo zaczęło zyskiwać zarówno coraz większą rzeszę czytelników, jak i autorów.

Obecnie, z okazji wydania 100. numeru, warto przyjrzeć się autorom publikowanych tekstów. Niniejsze opracowanie będzie zatem próbą odpowiedzi na pytanie, kto współtworzył EBIB, skąd pochodzą autorzy, jakie instytucje reprezentują. W celu uzyskania potrzebnych danych przebadano afiliacje autorów w latach 1999-2008 (do nr 94), uwzględniając jedynie dwa najobszerniejsze działy: ,,Artykuły" oraz ,,Badania, teorie, wizje". Z uzyskanych danych wynika, że ukazało się 825 artykułów autorstwa 542 osób, w tym 475 polskich autorów i 67 zagranicznych (obcokrajowców oraz Polaków mieszkających za granicą). Autorzy (również pochodzenia polskiego) reprezentujący instytucje zagraniczne opublikowali 73 artykuły, co stanowi 9% spośród ogólnej liczby wszystkich prac.

Wykres 1. Artykuły twórców reprezentujących instytucje polskie i zagraniczne
Źródło danych: opracowanie własne.


Przy czym należy zaznaczyć, że nie każdy autor podał miejsce swojego zatrudnienia. Takich informacji nie udało się odnaleźć w przypadku 12 artykułów autorstwa 11 osób. Część autorów z kolei reprezentuje więcej niż jedną instytucję. W takiej sytuacji uwzględniono tę, którą autor wymienił jako pierwszą. Pełny wykaz autorów wraz z miejscem ich zatrudnienia oraz liczbę publikacji prezentuje tabela 1.

Największa liczba prac, bo aż 515 wyszła spod pióra bibliotekarzy. Biblioteki, w których pracują lub pracowali autorzy artykułów podzielono według następujących typów:

 • techniczne (136),
 • uniwersyteckie (127),
 • publiczne (63),
 • Biblioteka Narodowa (41),
 • wyższych szkół niepaństwowych (24),
 • zagraniczne (22),
 • instytutów i placówek naukowych (18),
 • ekonomiczne (17),
 • medyczne (15),
 • pedagogiczne (12),
 • prawnicze (10),
 • rolnicze (9),
 • teologiczne (7),
 • pozostałe (14).

Przy czym do bibliotek technicznych zaliczono: biblioteki politechnik (91 prac), BG AGH w Krakowie (19), BG ATR w Bydgoszczy (17)[3], BG AM w Szczecinie (4), BG AT-H w Bielsku-Białej (3), BG WAT w Warszawie (2). W kategorii "pozostałe" zamieszczono m.in.: BG ASP w Krakowie (2), BG AWF w Warszawie (2), BG AWF w Katowicach (1), BG AMuz Łodzi (1), Bibliotekę Gazownictwa, Centrum Szkolenia Gazownictwa w Warszawie (1), Bibliotekę Pałacu Młodzieży w Katowicach (1).

Z zebranych danych wynika, iż autorstwo ponad 45% artykułów przypada na osoby zatrudnione w bibliotekach szkół wyższych. Bardzo dobry wynik uzyskali też pracownicy Biblioteki Narodowej, publikując aż 41 artykułów, a bibliotekarze bibliotek publicznych zamieścili 63 prace (wykr. 2.).

Wykres 2. Liczba artykułów autorstwa bibliotekarzy wg typów bibliotek
Źródło danych: opracowanie własne.


Najlepszą wśród bibliotek uniwersyteckich okazała się Biblioteka Główna Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - 38 publikacji. Na szczególną uwagę zasługują pracownicy bibliotek technicznych, ponieważ zamieścili najwięcej prac (136 publikacji), zwłaszcza BG i OINT Politechniki Wrocławskiej - 35 artykułów, BG AGH w Krakowie - 19, BG ATR w Bydgoszczy - 17, BG Politechniki Krakowskiej - 15 prac. Należy podkreślić, że wśród 10 wyróżniających się bibliotek pod względem liczby opublikowanych prac byli lub są redaktorzy EBIB-u (BN, BG UMK, BG i OINT PWr, BG PK).

Wykres 3. Liczba artykułów autorstwa bibliotekarzy wg najaktywniejszych bibliotek
Źródło danych: opracowanie własne.


Osoby piszące do EBIB-u to nie tylko pracownicy bibliotek, ale także wielu innych instytucji. Największą liczbę artykułów napisali pracownicy naukowi wyższych uczelni - 188, z czego aż 133 to publikacje autorów reprezentujących Instytuty Bibliotekoznawstwa (w tym także studenci). Pozostałe artykuły zamieścili pracownicy innych wydziałów i instytutów nie tylko związanych z naukami humanistycznymi, ale także technicznymi, np. Helena Dryzek z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Leszek Grocholski z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród autorów piszących do EBIB-u są także przedstawiciele innych instytucji m.in.:

 • Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie (Elżbieta Gorzkoś);
 • redakcji czasopism: "Computerworld" (Sławomir Kosieliński), "Guliwer" (Joanna Papuzińska);
 • kancelarii prawniczych (Barbara Szczepańska, Agnieszka Kotecka, Izabella Skrzypińska);
 • organizacji bibliotekarskich, stowarzyszeń (Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Oddział w Toruniu - Elżbieta Wiśniewska);
 • fundacji (Poznańska Fundacja Bibliotek Narodowych - Jan Andrzej Nikisch);
 • konsorcjów (Radosława Maniecka-Dziubecka).

Wykres 4. Liczba artykułów autorstwa osób reprezentujących instytucje inne niż biblioteki
Źródło danych: opracowanie własne.


Dla lepszego zobrazowania tych wyników dokonano również podziału Instytutów Bibliotekoznawstwa według miast (wykr. 5.) Z analizy tej wynika, że najczęściej swoimi przemyśleniami dzielą się autorzy (uwzględniono również studentów) z Wrocławia (39 artykułów) oraz Krakowa (37). Kolejne miejsca zajmują:

 • Toruń (15),
 • Warszawa (14),
 • Katowice (12),
 • Lublin (6),
 • Białystok (5),
 • Łódź (3).

Wykres 5. Instytuty Bibliotekoznawstwa wg miast
Źródło danych: opracowanie własne.


Do grona twórców publikacji zamieszczanych w EBIB-ie należą studenci Instytutów Bibliotekoznawstwa, w większości z miast takich jak:

 • Wrocław (14 prac),
 • Kraków (7),
 • Toruń (2),
 • Łódź (2),
 • Białystok (1).

Więcej niż jeden artykuł napisały studentki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu: Olga Schabowicz oraz Oliwia Suchan.

Wykres 6. Liczba studentów piszących do EBIB-u.
Źródło danych: opracowanie własne.


Analizując dorobek autorów zatrudnionych w polskich instytucjach (też w bibliotekach), za najbardziej aktywnych piśmienniczo należy uznać tych, którzy reprezentują następujące miasta:

 • Warszawa (152 artykuły),
 • Wrocław (133),
 • Kraków (129),
 • Toruń (70).

Poniżej 50 publikacji napisali autorzy z:

 • Katowic (44),
 • Poznania (41),
 • Łodzi (27),
 • Lublina (24),
 • Białegostoku (20),
 • Bydgoszczy (18).

W kategorii "pozostałe" znalazły się m.in.:

 • Szczecin (9),
 • Gdańsk (7),
 • Olsztyn (7),
 • Zielona Góra (7),
 • Częstochowa (6),
 • Bielsko-Biała (5),
 • Rzeszów (5).

Wykres 7. Liczba artykułów wg miejscowości
Źródło danych: opracowanie własne.


Autorzy, którzy na łamach EBIB-u zamieścili najwięcej prac (powyżej 10) to:

 • Bożena Bednarek-Michalska - Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - 19 artykułów, przewodnicząca i redaktor naczelna Biuletynu EBIB,
 • Aleksander Radwański - Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu - 19 publikacji, przewodniczący EBIB-u w latach 2001-2006.
 • Barbara Szczepańska - Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Lublinie oraz Biblioteka Kancelarii Prawniczej Lovells w Warszawie - 13 prac, redaktor i sekretarz EBIB-u.
 • Lidia Derfert-Wolf - Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy - 12 artykułów.

Wyżej wymienieni autorzy byli założycielami EBIB-u (oprócz Lidii Derfert-Wolf, która dołączyła do zespołu w 2008 r.) i pełnili lub pełnią nadal funkcje kierownicze w redakcji.

W ,,Biuletynie EBIB" publikowali także przedstawiciele organizacji bibliotekarskich na świecie, takich jak:

 • Włoskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy (Elena Boretti),
 • Norweskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy (Tore Kr. Andersen),
 • Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy (Michael Dowling),
 • Konsorcjum Bibliotek Akademickich Katalonii (Anglada i de Ferrer Lluis Ma.).

Są też reprezentanci różnych instytucji niezwiązanych z bibliotekarstwem, np.:

 • National Museum of Science & Technology (Anna Adamek) - Kanada,
 • The Ottawa Jewish Archives (Marcia Mordfield) - Kanada,
 • Information Services Microsoft Corporation (Mary Lee Kennedy) - USA.

Autorzy zagraniczni reprezentują przede wszystkim wyższe uczelnie, np.:

 • Loughborough University (Charles Oppenheim, Steve Probetes),
 • University of Central England (Enid Pryce-Jones),
 • University of Kansas (David Shulenburger).

Spośród 42 instytucji zagranicznych najwięcej artykułów napisały osoby zatrudnione w krajach takich jak:

 • Stany Zjednoczone (16),
 • Wielka Brytania (15),
 • Niemcy (9).

Poniżej pięciu artykułów napisali autorzy z:

 • Francji (4),
 • Holandii (3),
 • Kanady (3),
 • Czech (3),
 • Szwecji (3),
 • Danii (2),
 • Hiszpanii (2),
 • Węgier (2).

Pozostali autorzy to przedstawiciele m.in.:

 • Bułgarii (1),
 • Estonii (1),
 • Finlandii (1),
 • Nowej Zelandii (1),
 • RPA (1),
 • Słowacji (1),
 • Zjednoczonych Emiratów Arabskich (1).

Wykres 8. Liczba artykułów zagranicznych wg państw
Źródło danych: opracowanie własne.


Otrzymane wyniki powyższych zestawień pokazują, iż "Biuletyn EBIB" to czasopismo otwarte dla szerokiego kręgu autorów. Reprezentują oni przede wszystkim różne typy bibliotek, od akademickich, poprzez techniczne, ekonomiczne, medyczne oraz publiczne. Kierownictwu EBIB-u udało się pozyskać także autorów spoza branży bibliotekarskiej. Na jego łamach publikują bowiem osoby rozmaitych profesji i rozległych zainteresowań - od pracowników naukowych po studentów - Polacy, jak i obcokrajowcy. W "Biuletynie EBIB" swoje publikacje zamieścili autorzy pochodzący z najrozmaitszych zakątków świata m.in. z: Nowej Zelandii, RPA, Kanady, Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz z wielu krajów europejskich. W Polsce najaktywniejszymi okazali się autorzy z dużych ośrodków akademickich: Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Torunia, ale warto też wspomnieć, że znaleźli się też reprezentanci małych miejscowości, takich jak Maków Mazowiecki, Mońki czy Trzebnica. W sumie, w ciągu dziewięciu lat funkcjonowania EBIB-u, udało się pozyskać wielu autorów, dotrzeć do bibliotekarzy z różnych placówek i osób o różnych specjalnościach, zainteresowanych dzieleniem się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Przypisy

[1] MICHALSKA, B. EBIB - historycznie rzecz ujmując... W: Biuletyn EBIB [on-line] 2000, nr 4 (12). [dostęp 30 kwietnia 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib12/michalska.html. ISSN 1507-7187.

[2] Tamże.

[3] Obecna nazwa uczelni to Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

 Początek stronyKto publikuje w EBIB-ie? / Elwira Małecka, Justyna Pietroń// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 9/2008 (100) grudzień/styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/100/a.php?malecka_pietron. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187