ebib 
Nr 9/2008 (100), EBIB – czasopismo otwarte. Sprawozdanie
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Barbara Chmura
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

23. Spotkanie Zespołu do Spraw Bibliografii Regionalnej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie
W dniach 24-25 września 2008 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie odbyło się 23. spotkanie, działającego przy ZG SBP, Zespołu do Spraw Bibliografii Regionalnej. W spotkaniu wzięło udział 36 bibliografów z bibliotek z całego kraju. Po przywitaniu gości przez Dyrektora WiMBP w Rzeszowie Stanisława Turka rozpoczęły się obrady zespołu, prowadzone przez Barbarę Chmurę, kierowniczkę Działu Informacyjno-Bibliograficznego WiMBP w Rzeszowie i jednocześnie autorkę pierwszego referatu: Tworzenie zintegrowanego systemu bibliografii regionalnej województwa podkarpackiego. W referacie omówiono wszystkie etapy wdrażania systemu: od koncepcji jego utworzenia do eksploatacji. Problematykę możliwości wyszukiwawczych systemu i prezentacji danych przedstawiono również z praktycznego punktu widzenia.

Swoimi wieloletnimi już doświadczeniami w zakresie tworzenia bibliografii on-line wspólnie z bibliotekami powiatowymi, podzieliła się kolejna referentka Joanna Kantyka z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, podczas wygłaszania referatu System bibliografii regionalnej województwa łódzkiego Joanna Kantyka i Piotr Boczkowski (obecny na spotkaniu) ściśle współpracowali z twórcą oprogramowania – firmą Sokrates z Poznania, na etapie przygotowań do wdrożenia. Z kolei stanowisko biblioteki współuczestniczącej w tworzeniu wspólnej bazy bibliograficznej przedstawiła Wanda Belcik z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, wygłaszając referat SBR woj. podkarpackiego z perspektywy biblioteki powiatowej.

W pierwszym dniu spotkania jego uczestnicy zwiedzili Muzeum Zamek w Łańcucie, wraz z Biblioteką Zamkową, podczas której kierownik biblioteki, Tadeusz Baj zaprezentował wybrane cymelia z kolekcji rodowych poszczególnych właścicieli zamku. Drugi dzień obrad poświęcony omówieniu bibliografii regionalnych tworzonych w różnych regionach Polski, prowadziła przewodnicząca zespołu Marzena Przybysz z Biblioteki Narodowej w Warszawie. Kolejno referaty wygłosili: Elżbieta Drozdowska z Książnicy Podlaskiej w Białymstoku (Stan prac nad bibliografią regionu podlaskiego), Grzegorz Grzenkowicz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (Bibliografia Pomorza Gdańskiego) i Wiesława Mazurska z Książnicy Płockiej (Bibliografia Mazowsza Płockiego – historia i stan prac). Referenci zwrócili uwagę na związek bibliografii z historią regionu, mniejszościami narodowymi i etnicznymi zamieszkującymi poszczególne rejony oraz z życiem gospodarczym i społecznym na terytorium, którego dana bibliografia dotyczy. W czasie ożywionej dyskusji rozmawiano też o problemach dotyczących metodyki bibliograficznej, organizacji pracy, o sprawie przydziału regionalnego egzemplarza obowiązkowego bibliotekom tworzącym bibliografie. Dyskutowano także o sposobach prezentacji bibliografii w erze Internetu oraz o potrzebie współpracy ze stowarzyszeniami i wydawcami prasy lokalnej. Grażyna Jaroszewicz z Biblioteki Narodowej w Warszawie omówiła zakres zadań Pracowni Teorii i Organizacji Bibliografii, działającej przy Instytucie Bibliograficznym, dotyczących bibliografii regionalnych.

 Początek strony23. Spotkanie Zespołu do Spraw Bibliografii Regionalnej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie / Barbara Chmura// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 9/2008 (100) grudzień/styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/100/a.php?chmura. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187