Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 10/2007(91) grudzień/styczeń

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Barbara Szczepańska
Magdalena Karciarz

Korekta:
Zuzanna Helis
Iwona Sójkowska

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Łukasz Kaleta

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Nowe kierunki badań bibliotekoznawczych

Felieton prowadzącego

Artykuły

Maciej Dutko
     Idzie nowe – doktoranci Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierunki badań
Anna Marcol
     Prace doktorskie i studia trzeciego stopnia z dziedziny bibliologii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (1997–2006)
Barbara Centek i in.
     Studia doktoranckie z zakresu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Badania, teorie, wizje

Agnieszka Biały
     Rejestracja i katalogowanie opraw książkowych. Wykorzystanie nowych narzędzi i technik komputerowych
Witold Król
     Stare druki i dostęp do nich w tradycyjnych i nowoczesnych systemach informacji w Polsce (1945–2000) – główne tezy dysertacji doktorskiej
Agnieszka Łakomy
     Wykorzystanie Internetu w prezentowaniu niemieckich poloniców prasowych
Agnieszka Łuszpak
     O potrzebie filozoficznej refleksji w nauce o książce – filozoficzne inspiracje Karola Głombiowskiego
Joanna Wróbel
     Rola i znaczenie imprimatur w procesie wydawniczym książki katolickiej – wybrane problemy

Sprawozdanie

Krystyna Kaczmarczyk
     Sesja członków Stowarzyszenia IATUL i grupy POLBIT


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 10/2007 (91) grudzień/styczeń. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Nowe kierunki badań bibliotekoznawczych. - : http://www.ebib.info/2010/91/index.php. - ISSN 1507-7187