Biuletyn
Powrót do strony 

głównej
nr 7/2007(88) sierpień/wrzesień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Bożena Bednarek-Michalska

Korekta:
Sylwia Wołek-Biernat
Katarzyna Kozak
Zuzanna Helis
Iwona Sójkowska

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Rafał Drewnowski
Maciej Dynkowski

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Bogactwo sieci

Felieton prowadzącego

Artykuły

Maria Miller, Elżbieta Mroczek
     Profil użytkownika i inne elementy Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych
Marcin Malinowski
     Blogi, blogomania, blogosfera
Lidia Derfert-Wolf
     Blogi i RSS dla bibliotekarzy i bibliotek
Filip Podgórski
     Dziennikarstwo obywatelskie: aktywność, która łączy
Natalia Pamuła-Cieślak
     ResourceShelf.com - internetowa półka z (ciekawymi) zasobami
Wiesława Osińska
     Dynamika historycznego rozwoju stron www

Badania, teorie, wizje

Joanna Zoń
     Polska Bibliografia Literacka – zmiany, ale jakie?
Gabriela Matyjaszczyk
     Miejsce biblioteki w Second Life, nowej wirtualnej rzeczywistości

Komunikat

Katarzyna Gradzik
     Szkoły i biblioteki w Finlandii – refleksje z podróży

Sprawozdania

Małgorzata Jaskowska
     Przenikanie i rozpowszechnianie idei oraz doświadczeń
Dorota Lipińska, Krystyna Kaczmarczyk
     IATUL po raz 28


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 7/2007 (88) sierpień/wrzesień. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Bogactwo sieci. - : http://www.ebib.info/2010/88/index.php. - ISSN 1507-7187