EBIB Nr 4/2007 (85), Technika i innowacje dla bibliotek. Prawo Poprzedni artykuNastpny artyku  

 


Tadeusz Zarzębski

Przepisy prawne nr 25


A. PRZEPISY OGÓLNE

Finanse

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego. Dz. U. nr 202 poz. 1490.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury. Dz. U. nr 221 poz. 1620. Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2005 r. (Dz. U. nr 24 poz. 200 oraz z 2006 r. nr 169 poz. 1210).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji. .Dz. U. nr 222 poz. 1632. Zmiana rozporządzenie z dnia 1 września 2005 r. (Dz. U. nr 177 poz. 1474 oraz z 2006 r. nr 12 poz. 72) dotyczy trybu składania wniosków.

Podróże służbowe

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju. Dz. U. nr 227 poz. 1661. Zmiana przepisów rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. nr 236 poz. 1990, z późn. zm.) dotyczy podwyższenia dobowej diety do kwoty 23 zł.

Przepisy BHP

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. nr 49 poz. 330. Zmiana dotyczy przepisów rozporządzenia z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Biblioteki naukowe

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu. Dz. U. nr 240 poz. 1742. Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 19 marca 1998 r. (Dz. U. nr 44 poz. 289, z poźn. zm.) dotyczy dodania pkt 27 w brzmieniu: „Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu”.

Uwaga: W Aneksie I.*, w adresie wydawniczym poz. 1654 należy dodać: „z 2007 r. nr 240 poz, 1742”.

Biblioteki szkolne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Dz. U. nr 56 poz. 372. Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. nr 22 poz. 181 oraz z 2006 r. nr 43 poz. 293).

Uwaga: W Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1774 (nowa) należy dodać: „z 2007 r. nr 56 poz. 372”.

Biblioteki szkół wyższych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich. Dz. U. nr 203 poz. 1499. Dotyczy także dyplomowanych bibliotekarzy i dypl. pracowników dokumentacji i informacji naukowej. Traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 1 października 2001 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 121 poz. 1301).

Uwaga: W Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1793.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. Dz. U. nr 247 poz. 1817. Dotyczy także dyplomowanych bibliotekarzy i dypl. pracowników dokumentacji i informacji naukowej. Traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 25 marca 1991 r. w tej sprawie (Mon. Pol. 15 poz. 100).

Uwaga: W Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1794.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Dz. U. nr 251 poz. 1852. Uprzednio w tych sprawach obowiązywały przepisy rozporządzeń z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. nr 107 poz. 1182 i poz. 1183).

Uwaga: W Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1795.

Biblioteki wojskowe (oświatowe)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej. Dz. U. nr 247 poz. 1807. Wprowadza przepisy ustawy z wyłączeniem przepisów art. 15 ust. 2. Uchyla przepisy rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1998 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 107 poz. 675).

Uwaga: W Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1796, a w adresie wydawniczym poz. 1664 umieścić notatkę: „uchylony – Dz. U. z 2006 r. nr 247 poz. 1807”.

Nadzór nad bibliotekami

Zarządzenie Nr 29 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2006 r. w sprawie utworzenia i nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dz. Urz. MKiDN nr 6 poz. 51.

Do zadań własnych Departamentu Dziedzictwa Narodowego m.in. należy: „16) współpraca z Krajową Radą Biblioteczną oraz organizacjami reprezentującymi środowiska bibliotekarzy i czytelników w działaniach na rzecz rozwoju bibliotek i popularyzacji czytelnictwa, 17) ustalanie zasad dotyczących wymagań kwalifikacyjnych kadry bibliotekarskiej, wspieranie ich doskonalenia zawodowego, 18) nadzór nad realizacją Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych”, 19) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o uznanie, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich”.

Załączony wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmuje: Bibliotekę Narodową, Instytut Książki w Krakowie, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. H. Radlińskiej, Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Ciechanowie, Krośnie i Wrocławiu.

Uwaga: W Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1797, a w adresie wydawniczym poz. 1790 (nowa) – adnotację: „uchylony zob. poz. 1797”.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej. Dz. U. nr 65 poz. 437. W załączeniu jednolity tekst ustawy z dnia 4 września 1997 r.

Uwaga: W Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1641 należy umieścić nast. adnotację: „Tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r. nr 65 poz. 437”.

Narodowy zasób archiwalny

Ustawa z dnia 2 marca 2007 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i o archiwach oraz ustawy – Kodeks pracy. Dz. U. nr 64 poz. 426. Zmiany przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 673, z późn. zm.) dotyczą również bibliotek i muzeów, które gromadzą i przechowują materiały archiwalne.

Uwaga: W publikacji: T. Zarzębski Polskie prawo biblioteczne 1773–1990, w adresie wydawniczym poz. 1383 należy umieścić adnotację: „z 2007 r. nr 64 poz. 426”.

Ustawa o bibliotekach i in. (nowelizacje)

Ustawa z dnia 16 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych. Dz. U. nr 220 poz. 1600. Dotyczy zmiany m.in. nast. ustaw z dnia; 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 i nr 170 poz. 1218); 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. nr 85 poz. 539, z późn. zm.); 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85 poz. 539, z późn. zm.;. w art. 27 dodaje się ust. 6 i uchyla art. 28).

Uwaga: W publikacji: T. Zarzębski Polskie prawo biblioteczne 1773–1990, w adresie wydawniczym poz. 1351 i 1383 – oraz w Aneksie I. poz. 1635 należy umieścić adnotację: „z 2006 r. nr 220 poz. 1600”.

* "Aneks I" – skrótowe oznaczenie publikacji: Tadeusz Zarzębski. Polskie prawo biblioteczne. Aneks I 1990-2000. Warszawa 2000.

Od redakcji: Przepisy prawne publikowane są także w Bibliotekarzu. Zob. wstęp do tego rozdziału Biuletyn EBIB nr 17/2000.

 Początek stronyPrzepisy prawne nr 25 / Tadeusz Zarzębski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2007 (85) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/85/a.php?prawo25. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187