EBIB Nr 3/2007 (84), Elektroniczne publikacje - nowe trendy i badania. Sprawozdania Poprzedni artyku  

 


Renata Sowada
Jurajski Oddział TNBSP w Częstochowie

III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego
III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego odbyło się w dniu 22 marca 2007 roku w Miejskim Domu Kultury "Szopienice-Giszowiec" w Katowicach-Szopienicach. Tematem spotkania było: Oblicze współczesnego bibliotekarstwa. Głównym organizatorem spotkania był Jurajski Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie oraz struktury regionalne z Katowic, Rybnika, Dąbrowy Górniczej i Zawiercia. Współorganizatorami spotkania były: Oddział TNBSP w Bielsku-Białej, Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, Oddziały Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej i Częstochowie, Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Biblioteka Śląska w Katowicach oraz Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec" w Katowicach.

W spotkaniu wzięło udział ponad 350 bibliotekarzy z województwa śląskiego, a także goście z Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. Po raz pierwszy udało się zgromadzić wiele lokalnych środowisk bibliotekarskich, co było myślą przewodnią od początku organizowania imprez (w 2005 roku w Częstochowie i w 2006 roku w Bielsku-Białej). Forum zorganizowane zostało pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Częstochowy, Prezydenta Miasta Katowice i Prezydenta Miasta Rybnika. Zebranych powitała dr Renata Sowada - prezes Jurajskiego Oddziału TNBSP w Częstochowie. Następnie głos zabrał Michał Luty, wiceprezydent Miasta Katowice. Część pierwszą obrad prowadziła mgr Barbara Hadas-Rał - prezes Oddziału TNBSP w Katowicach, drugą zaś mgr Romana Piecha - przewodnicząca Sekcji TNBSP w Rybniku.

Pierwszy wykład Godność bibliotekarza wygłosił prof. dr hab. Jan Malicki - dyrektor Biblioteki Śląskiej, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, reprezentujący również Krajową Radę Biblioteczną. Poruszana problematyka dotknęła ważnego, aczkolwiek niedocenianego aspektu pracy bibliotekarza. Następnie głos zabrała prof. ŚWSZ dr hab. Diana Pietruch-Reizes - prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, która wygłosiła interesujący referat Biblioteka w europejskiej przestrzeni informacyjnej. Kolejne wykłady przedstawili pracownicy naukowi Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego: Wizerunek współczesnego bibliotekarza szkolnego i dziecięcego - dr Małgorzata Gwadera; Rola menedżera w tworzeniu klimatu biblioteki - dr Stefan Kubów; Internetowe źródła informacji jako uzupełnienie księgozbioru bibliotecznego - dr Arkadiusz Pulikowski, który zainteresował zebranych WEBOTEKĄ.

Następnie głos zabrała mgr Katarzyna Urbaniec z Oddziału TNBSP w Bielsku-Białej, a tematem jej wykładu był Bibliotekarz i jego współczesne oblicze. Jurajski Oddział TNBSP w Częstochowie reprezentowała mgr Bogusława Grzywińska, która w swoim wykładzie Bibliotekarz - regionalista na przykładzie działań Szkoły Podstawowej nr 1 w Częstochowie przedstawiła projekty realizowane przez siebie i koleżanki, dotyczące zagadnień z edukacji regionalnej. Na temat Roli biblioteki i bibliotekarza w kształtowaniu wizerunku placówki wypowiedziała się mgr Elżbieta Pawełka, reprezentująca Oddział TNBSP w Katowicach.

W drugiej części Forum, jako pierwszy, głos zabrał prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki, wygłaszając referat Bibliotekarz jako pośrednik w dostępie do informacji. Przedstawione aspekty różnicowania dostępu do informacji ze względu na koniunkturę polityczną wzbudziły intensywną dyskusję w kuluarach. O Promocji czytania wśród małych dzieci i ich rodziców mówiła dr Hanna Langer, reprezentująca Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.
Szczególne zainteresowanie wzbudził wykład przedstawiciela platformy ENSIL w Polsce i członka Krajowej Rady Bibliotecznej mgr Jana Jackowicza-Korczyńskiego pt.: Wróć do rzeczywistości: nauczyciel bibliotekarz to NAUCZYCIEL oraz BIBLIOTEKARZ a pracuje DZISIAJ, a nie WCZORAJ. Następnie głos zabrali goście zza południowej granicy Polski. Referat Biblioteka jako współczesne centrum informacji na przykładzie Biblioteki Regionalnej w Karwinie wygłosiła dyrektor tejże biblioteki dr Halina Molin. Kierownik Oddziału Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie mgr Helena Legowicz zaprezentowała referat Bibliotekarz czy omnibus?.

Działalność informacyjną Słowackiej Biblioteki Narodowej przedstawiła w swoim wystąpieniu Slovenska narodna knižnica v Martine ako moderne centrum knižnično-informacnych služieb dr Darina Janovska. Wykład przeprowadzony w języku słowackim (co udowodniło brak bariery językowej), uwidocznił ogromne zaangażowanie słowackich bibliotekarzy w realizację projektów informatyzacyjnych.
Zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową nowego projektu Słowackiej Biblioteki Narodowej https://www.kis3g.sk.

Mgr Mirela Kluczniok, reprezentująca sekcję TNBSP w Rybniku, w referacie Cała Polska czyta Dzieciom - realizacja programu w gminie Czerwionka-Leszczyny, przedstawiła zagadnienia związane z programem czytelniczym. Na zakończenie spotkania dr Renata Sowada omówiła 10 lat Oddziału TNBSP w Częstochowie. Wystąpieniom towarzyszyły interesujące prezentacje multimedialne.

Gośćmi III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego byli m. in.: pani Barbara Konešova z Zakładu Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Opawie oraz pan Juliusz Wasilewski, redaktor naczelny Biblioteki w Szkole, przedstawiciele władz regionalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Otrzymano listy gratulacyjne od:

  • prof. dr hab. Elżbiety Gondek, dyrektora Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • dr. inż. Tadeusza Wrony, prezydenta Miasta Częstochowy,
  • pani Jany Galašovej przedstawicielki SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky) w województwie morawsko-śląskim w Republice Czeskiej, dyrektora biblioteki w Czeskim Cieszynie.

Z okazji Forum wydany został specjalny numer Kwartalnika Częstochowskiego Oddziału TNBSP.

Podczas przerwy zgromadzeni bibliotekarze, nauczyciele bibliotekarze, księgarze mogli wymienić się uwagami nt. wystąpień, obejrzeć prezentacje wydawnictw, podziwiać prezentacje dokonań struktur TNBSP oraz bibliotek na terenie województwa śląskiego.
III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego raz jeszcze potwierdziło zasadność organizowania takich spotkań. Stało się nie tylko okazją do integracji środowiska bibliotekarzy regionu, ale również pozwoliło wzbogacić wiedzę na temat działań współczesnych bibliotek. Stało się także kopalnią pomysłów, wykorzystywanych na co dzień przez bibliotekarzy. Po raz kolejny Forum było spotkaniem transgranicznym, udowadniającym, że wstąpienie Polski, Czech i Słowacji do Unii Europejskiej otworzyło nowy rozdział współpracy, także w zakresie bibliotekarstwa. Projekt Europy bez granic materializuje się w naszym działaniu.

Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego to największa impreza bibliotekarska w województwie, jedna z największych w kraju. Jest to tym bardziej cenne, że jest imprezą non-profit, praktycznie bez budżetu, opierającą się na ogromnym zaangażowaniu osób organizujących ją, znamienitych prelegentów wielkiej życzliwości oraz wielu ludzi dobrej woli. Nie można zapomnieć o roli strony internetowej www.silesia3forum.bibliotekaszkolna.net, stworzonej przez pana Jana Jackowicza-Korczyńskiego.
Jesienią zapraszamy do Częstochowy na IV Regionalne Forum Bibliotekarzy i Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową podejmującą temat Internetowych Centrów Informacji Multimedialnej w bibliotekach, które to spotkanie współtworzyć będą: Sekcja Bibliotekarska Oddziału ZNP w Częstochowie oraz organizacje bibliotekarskie Częstochowy i byłego województwa częstochowskiego.

Już dziś zapraszamy także na kolejne IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, które prawdopodobnie odbędzie się w Rybniku w kwietniu 2008 roku.

 Początek stronyIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego / Renata Sowada// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2007 (84) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/84/a.php?sowada. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187