EBIB Nr 1/2007 (82), Historyczne szpargały. Prawo Poprzedni artyku  

 


Tadeusz Zarzębski

Przepisy Prawne nr 24


A. PRZEPISY OGÓLNE

Fundusz Promocji Kultury

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z funduszu Promocji Kultury. Dz. U. nr 169 poz. 1210. Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 200).

Uwaga: W Aneksie I.*, w adresie wydawniczym poz. 1772 (nowa) należy umieścić nast. zapis: „ z 2006 r. nr 169 poz. 1210”.

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Biblioteki szkolne

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela. Dz. U. nr 97 poz. 674. W załączeniu jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Uwaga: w publikacji: T. Zarzębski Polskie prawo biblioteczne 1773-1990, w adresie wydawniczym poz. 1351 - należy umieścić adnotację - „Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674”.

Biblioteki szkół wyższych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej. Dz. U. nr 155 poz. 1112. Przepisy wykonawcze do art. 117 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
Uwaga: W Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1791.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2006 r. w spawie ustalenia okresów pracy uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania. Dz. U. nr 169 poz. 1211. Przepisy wykonawcze do art. 156 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).
Uwaga: W Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1792. Bibliotekoznawstwo - kierunki studiów.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie kierunków studiów. Dz. U. nr 121 poz. 838. W załączonym wykazie, przy l p. 44 występuje: „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo”.

Narodowy zasób archiwalny

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dz. U. nr 97 poz. 673. W załączeniu jednolity tekst ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
Uwaga: w publikacji: T. Zarzębski Polskie prawo biblioteczne 1773-1990, w adresie wydawniczym poz. 1383 - należy umieścić adnotację - „Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 673”.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych. Dz. U. nr 98 poz. 681. Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 116) dotyczy również bibliotek „które gromadzą i przechowują materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego” (§ 2 ust. 1 pkt 3).
Uwaga: W Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1718 (nowa) należy dodać: „z 2006 r. nr 98 poz. 681”.

Prawo autorskie

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. nr 90 poz. 631. W załączeniu jednolity tekst ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Przepisy art. 28 i 30 dotyczą bibliotek i ośrodków informacji.
Uwaga: W Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1588 należy dodać: „Tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631”.

* "Aneks I" - skrótowe oznaczenie publikacji: Tadeusz Zarzębski. Polskie prawo biblioteczne. Aneks I 1990 - 2000. Warszawa 2000.

Od redakcji: Przepisy prawne publikowane są także w Bibliotekarzu.

 Początek stronyPrzepisy Prawne nr 24 / Tadeusz Zarzębski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 1/2007 (82) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/82/prawo24.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187