EBIB Nr 8/2006 (78), Bibliotekarstwo krajów Europy Środkowej. Prawo Poprzedni artyku  

 


Tadeusz Zarzębski

Przepisy Prawne nr 23
A. PRZEPISY OGÓLNEOpłaty a wstęp do muzeów państwowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie od opłaty za wstęp do muzeów państwowych. Dz. U. nr 32 poz. 219.

Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 16 października 1997 r. (Dz. U. nr 130 poz. 854) dotyczy m.in. ulgowych opłat dla emerytów i rencistów oraz osób odznaczonych odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury".

Uwaga: W Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1646 należy dopisać: "z 2006 r. nr 32 poz. 219".B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Biblioteki PAN

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. Dz. U. nr 43 poz. 306.

Zmiana przepisów rozporządzenie z dnia 13 października 1997 r. (Dz. U. nr 128 poz. 838, z późn. zm.) dotyczy tabel uposażeń i obejmuje bibliotekarzy dyplomowanych, i dypl. pracowników informacji naukowej oraz pracowników służby bibliotecznej.

Uwaga: W Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1643 należy dopisać: "z 2006 r. nr 43 poz. 306".Biblioteki resortu zdrowia

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia. Dz. U. nr 43 poz. 305.

Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 30 lipca 1996 r. (Dz. U. nr 105 poz. 486, z późn. zm.) dotyczy m.in. uposażeń pracowników Biblioteki Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia.

Uwaga: W Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1619 należy dopisać: "z 2006 r. nr 43 poz. 305".Biblioteki szkolne

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za pracę w dniu wolnym od pracy. Dz. U. nr 43 poz. 293.

Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. nr 22 poz. 181) dotyczy nowych stawek wynagrodzenia i obejmuje nauczycieli - bibliotekarzy szkolnych.

Uwaga: W Aneksie I.[*], w adresie wydawniczym poz. 1774 (nowa) należy dopisać: "z 2006 r. nr 43 poz. 293".Biblioteki urzędów samorządowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Dz. U. nr 39 poz. 272.

Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 2005 r. (Dz. U. nr 146 poz. 1223) dotyczy "Tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego" i obejmuje 3 stanowiska bibliotekarskie.

Uwaga: W Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1777 (nowa) należy dopisać: "z 2006 r. nr 39 poz. 272".Mecenat państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania. Dz. U. nr 12 poz. 68.

Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005 r. (Dz. U. nr 74 poz. 646) dotyczy także zadania: "1. Promocja czytelnictwa poprzez rozbudowę zbiorów bibliotecznych, poprawę dostępności zbiorów, zwiększanie zainteresowania książką. Publikacja książek i czasopism dotyczących szeroko pojętej tematyki kulturalnej".

Uwaga: W Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1761 (nowa) należy dopisać: "z 2006 r. nr 12 poz. 68".

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji. Dz. U. nr 12 poz. 72.

Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 1 września 2005 r. (Dz. U. nr 177 poz. 1474) obejmuje także nast. zadania: "3) upowszechnianie i promocję czytelnictwa; 10) edukację kulturalną społeczeństwa".

Uwaga: W Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1788.

Decyzja Nr 4 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad finansowania programów operacyjnych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dz. Urz. MKiDzN nr 1 poz. 9

Przepisy wykonawcze do rozporządzenia z dnia 1 września 2005 r. (Dz. U. nr 177 poz. 1474 i z 2006 r. nr 12 poz. 72).

Uwaga: W Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1789.Nadzór nad bibliotekami

Zarządzenie Nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mon. Pol. nr 6 poz. 99

Zarządzenie Nr 5 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dz. Urz. MKiDzN nr 1 poz. 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2006 r., traci moc zarządzenie Nr 9 z dnia 19 maja 2005 r. w tej sprawie (Dz. Urz. MK nr 2 poz. 13 i nr 6 poz. 57).

Uwaga: W Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1790, a przy poz. 1779 (nowa) - adnotację: "uchylony - zob. poz. 1790".

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dz. U. nr 78 poz. 533

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dz. U. nr 76 poz. 540

"§ 1. 2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej: 1) nauka; 2) szkolnictwo wyższe".

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki, Dz. U nr 76 poz. 532

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej. Dz. U. nr 78 poz. 538

"§ 1. 2. Minister kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie".

Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej. Mon. Pol. nr 35 poz. 386.

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia. Dz. Urz. MZ nr 6 poz. 25.

Do zakresu działania Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (§ 21) należy: prowadzenie spraw formalnoorganizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Głównej Biblioteki Lekarskiej (pkt. 5) i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad tą Biblioteką (pkt. 18).Ochrona zabytków

Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz. U. nr 50 poz. 362.

Zmiana przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 96 poz. 959 i nr 238 poz. 2390) dotyczy także zabytków znajdujących się w zbiorach bibliotecznych.

Uwaga: W Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1755 (nowa) należy dopisać:"z 2006 r. nr 50 poz. 362".

Resortowy ośrodek INTE

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Dz. U. nr 43 poz. 300.

Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 15 lipca 1996 r. (Dz. U. nr 99 poz. 458, z późn. zm.) dotyczy miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.Przypisy

[*] "Aneks I." - skrótowe oznaczenie publikacji: Tadeusz Zarzębski Polskie prawo biblioteczne. Aneks I. 1990 - 2000. Warszawa 2000.

 Początek stronyPrzepisy Prawne nr 23 / Tadeusz Zarzębski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 8/2006 (78) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/78/prawo23.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187