EBIB Nr 8/2006 (78), Bibliotekarstwo krajów Europy Środkowej. Komentarz Poprzedni artykuNastpny artyku  

 


Piotr Bierczyński
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Ukończenie podyplomowych studiów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w wymiarze 180 godzin a uprawnienia do zajmowania stanowiska kustosza lub starszego kustosza – historia pewnej korespondencji


Informacja, która ukazała się na stronie Uniwersytetu Łódzkiego wzbudziła zainteresowanie absolwentów szkół wyższych z kierunków niebibliotekoznawczych pracujących w bibliotekach publicznych Łodzi i województwa łódzkiego. Dotyczyło to szczególnie tych, którzy znali już Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. Nr 41, poz. 419).

Na Wydziale Filologicznym ogłoszono nabór na Podyplomowe Studium Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, które zostanie uruchomione 1 października 2006 r.
Organizatorem studium jest Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.
Czas trwania to 1 semestr, 180 godzin dydaktycznych, z zajęciami odbywanymi co dwa tygodnie w piątki i soboty. Koszty uczestnictwa - 2000 zł.
Studium adresowane jest do bibliotekarzy legitymujących się tytułem magistra lub licencjata.

Tematyka studium to: wykłady i konwersatoria z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Treści programowe poszczególnych przedmiotów stanowić będą minimum wiedzy niezbędnej dla właściwego i efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych bibliotekarza.

Program Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Łódzkim (180 godzin, 1-semestralne) przedstawia się następująco:

Nazwa przedmiotu Ogółem Wykłady Konwersatoria
Zarys historii książki 20 20 -
Wiedza o książce współczesnej 20 10 10
Organizacja i zarządzanie
współczesną biblioteką
20 10 10
Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie
i udostępnianie zbiorów bibliotecznych
20 - 20
System książki
jako element komunikacji społecznej
i kultury
20 10 10
Źródła informacji na nośnikach
tradycyjnych i elektronicznych
40 15 25
Podstawy heurystyki
informacyjnej
20 10 10
Wykład monograficzny 20 20 -
Ogółem godzin 180 95 85

Informacja ta jest atrakcyjna ze względu na swą konkurencyjność wobec innej oferty Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ.

Otóż do dnia 15 września 2006 r. wyznaczono termin składania dokumentów na Podyplomowe Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. W tym jednak przypadku czas trwania to 3 semestry, program dydaktyczny realizowany w wymiarze 350 godzin. Zajęcia odbywają się w trakcie osiemnastu (6 spotkań w semestrze) dwudniowych sesji w piątki i soboty. Koszty uczestnictwa to 1500 zł za semestr (czyli 4500 zł za 3 semestry).

Studium adresowane jest do magistrów, licencjatów różnych specjalności, kandydatów do zawodu bibliotekarza, pracowników różnych typów bibliotek a także zainteresowanych problematyką związaną z egzaminem na bibliotekarza dyplomowanego oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej.

Tematyka studium: program studiów obejmuje przedmioty ogólnozawodowe, zagadnienia teoretyczne i praktyczne dające wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy bibliotekarskiej oraz blok zajęć z zakresu technologii informacyjnej.

Program Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Łódzkim (350 godzin, 3 semestry)

Nazwa przedmiotu Ogółem Wykłady Konwersatoria
Zarys historii książki i bibliotek 30 30 -
Wiedza o książce współczesnej 20 10 10
Organizacja i zarządzanie
współczesną biblioteką
20 10 10
Marketing biblioteczny 10 - 10
Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie
i udostępnianie zbiorów bibliotecznych
30 - 30
Automatyzacja
procesów bibliotecznych
30 - 30
Warsztaty biblioteczne 30 - 30
System książki
jako element komunikacji społecznej
i kultury
20 10 10
Źródła informacji
na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych
40 15 25
Języki informacyjno-wyszukiwawcze 20 10 10
Systemy informacyjne 20 - 20
Wykład monograficzny 40 40 -
Przedmiot specjalizacyjny 40 - 40
Ogółem godzin 350 125 225

Podyplomowe Studium Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa organizowane w wymiarze 180 godzin stanowi konkurencję dla studiów podyplomowych o większej liczbie godzin dydaktycznych i z odpowiednio większymi kosztami uczestnictwa. Pewien niepokój u niektórych mogła wzbudzić zawarta w ofercie 1-semestralnego studium uwaga, iż treści programowe poszczególnych przedmiotów stanowić będą minimum wiedzy niezbędnej dla właściwego i efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych bibliotekarza. W związku z tym, ktoś niekoniecznie z poczuciem humoru zapyta: czy będę mógł zostać kustoszem, czy tylko "kustoszem z minimum wiedzy".

Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa w wymiarze 180 godzin (właściwie 182 godzin), choć w ciągu 2 semestrów oferuje również Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponieważ u zainteresowanych podyplomowymi studiami z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa pojawiły się wątpliwości związane z liczbą godzin, postanowiłem uzyskać pisemne odpowiedzi, które wyjaśniłyby wątpliwości i ułatwiłyby podjęcie w tej sprawie decyzji.

Poniżej zamieszczam korespondencję z kilkunastu dni w tej sprawie. Do pisma adresowanego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dołączony był wybór ofert dotyczących naboru na studia podyplomowe w roku akademickim 2006/2007 z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na kilku uniwersytetach, zawierający liczbę godzin dydaktycznych i semestrów oraz koszty uczestnictwa. Informację o ofertach uzyskano ze stron internetowych.

Nazwa uniwersytetu / nazwa studiów Liczba godzin i semestrów Odpłatność za studia
Uniwersytet Łódzki
Podyplomowe Studium
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej[1]
180 godzin,
1 semestr
2000 zł
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia
Bibliotekoznawstwa[2]
180 godzin,
2 semestry
2200 zł
Uniwersytet Jagielloński
Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa
(doskonalące; rozwijające umiejętności organizacji pracy
w nowoczesnej bibliotece szkolnej)[3]
240 godzin,
2 semestry
2200 zł
Uniwersytet Wrocławski
Podyplomowe Studium
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
(kwalifikacyjne dla bibliotekarzy)[4]
280 godzin,
2 semestry
3500 zł
Uniwersytet Śląski
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej[5]
385 godzin,
w tym 75-godzinna praktyka,
3 semestry
4350 zł
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Studia Podyplomowe
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej[6]
356 godzin,
3 semestry
2700 zł
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Podyplomowe Studium
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa[7]
350 godzin,
3 semestry
4100 zł

W zawartych przykładach nie uwzględniłem studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej adresowanych dla nauczycieli - bibliotekarzy, dla których liczba godzin dydaktycznych wynosi 350 i jest realizowana w ciągu 3 semestrów.

Warto wskazać, iż Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa (doskonalące, dwusemestralne, 240 godzin) na Uniwersytecie Jagiellońskim określono w ofercie jako studia rozwijające umiejętności organizacji pracy w nowoczesnej bibliotece szkolnej, traktowanej jako "media-centrum". Program studiów zawiera obszerny blok przedmiotów z zakresu nowoczesnego bibliotekarstwa szkolnego, obejmujących podstawowe wiadomości o bibliotece szkolnej jako ośrodku dydaktyczno-informacyjnym szkoły, jej organizacji, zadaniach, zbiorach i szeroko rozumianej pracy z czytelnikiem - uczniem i nauczycielem. Słuchacze mają okazję zapoznać się z organizacją i zasadami funkcjonowania bibliotek oraz z procesami bibliotecznymi, związanymi z gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem różnego rodzaju zbiorów, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych. Studenci przygotowywani są ponadto do praktycznego opanowania elektronicznych źródeł informacji.

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi również nabór na Studia Podyplomowe Informacji Naukowej (doskonalące, dwusemestralne).

W ramach programu studiów słuchacze mają możliwość wyboru jednego z trzech wariantów. Wariant pierwszy ("Wyszukiwanie informacji", 223 godziny) nastawiony jest na zagadnienia związane z wyszukiwaniem informacji w bazach danych, elektronicznymi czasopismami, zarządzaniem informacją oraz budową stron WWW. Drugi wariant programu ("Automatyzacja bibliotek", 240 godzin) pozwala słuchaczom na zapoznanie się z katalogowaniem w systemie zautomatyzowanego katalogu OPAC, z tworzeniem bibliotecznych baz danych w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie biblioteczne oraz z zintegrowanymi systemami automatyzacji bibliotek VTLS, TINLIB, MOL, PROLIB. Trzeci wariant - "Elektroniczna informacja i dokumentowanie" (206 godzin) obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem do pracy informacyjnej w zakresie tworzenia elektronicznych serwisów informacyjnych, stron WWW oraz ich oceny. Wszystkie warianty programu kształcenia pozwalają poznać budowę i funkcjonowanie różnych typów systemów informacyjnych oraz metody poszukiwania informacji w sieciach rozległych.

Również na Uniwersytecie Warszawskim prowadzony jest nabór na Podyplomowe Studia Informacji Naukowej (w wymiarze 180 godzin).

Oto pisma, które skierowałem jako zastępca dyrektora ds. merytorycznych WiMBP w Łodzi do trzech adresatów oraz uzyskane odpowiedzi:Pismo pierwsze:

Łódź, 30 sierpnia 2006 r.

L.dz. S-696/2006

Pani Joanna Cicha
p. o. Zastępcy Dyrektora
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 WarszawaWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi uprzejmie prosi o odpowiedź na następujące pytanie:
Czy ukończenie podyplomowych studiów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w wymiarze 180 godzin uprawnia do zajmowania w bibliotece publicznej stanowiska kustosza lub starszego kustosza?

Pytanie to wiąże się z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

Postawione pytanie wynika z faktu ogłaszania przez niektóre uniwersytety naboru na studia (studium) podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, z różną liczbą godzin: od 180 (jeden lub dwa semestry) do 360 godzin (3 semestry).

W świetle powyższego, pojawiają się opinie, iż ustalenie wysokości godzin dydaktycznych dla tych studiów na poziomie 180 godzin, związane jest nie tyle z realizacją odpowiednich standardów kształcenia pracowników bibliotek zdobywających kwalifikacje w tym trybie, ale elementem "zdobywania" studentów, wybierających - często z konieczności - studia tańsze i trwające krócej, choć dające potencjalnie takie same uprawnienia do zajmowania stanowisk służby bibliotecznej. Jednocześnie nie brakuje wątpliwości, czy ukończenie studiów w wymiarze 180 godzin będzie uznawane tak, jak ukończenie studiów o większej ilości godzin.

W załączeniu przesyłam wybór ofert dotyczących naboru na studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (w przykładach nie uwzględniono studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji adresowanych dla nauczycieli - bibliotekarzy dla których liczba godzin wynosi 350 i jest realizowana w ciągu 3 semestrów).

Z uwagi na fakt, iż do połowy września trwa nabór na Podyplomowe Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej organizowane na Uniwersytecie Łódzkim, serdecznie prosimy o odpowiedź, którą będziemy mogli przekazać zainteresowanym przed tym terminem.Pismo drugie:

Łódź, 5 września 2006 r.

L.dz. S-711/2006

Pani dr Aleksandra Wejman-Sowińska
Kierownik
Podyplomowego Studium Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Łódzki
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
ul. Matejki 34a
90-237 ŁódźWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi uprzejmie prosi o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy ukończenie podyplomowych studiów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w wymiarze 180 godzin uprawnia do zajmowania w bibliotece publicznej stanowiska kustosza lub starszego kustosza?

Pytanie to wiąże się z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

Postawione pytanie wynika z wątpliwości, czy ukończenie studiów w wymiarze 180 godzin będzie uznawane tak, jak ukończenie studiów o większej ilości godzin (np. 280 lub 350 godzin). Wątpliwości związane są także z zapisem w ofercie Studium dostępnej na stronie internetowej, iż "treści programowe poszczególnych przedmiotów stanowić będą minimum wiedzy niezbędnej dla właściwego i efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych bibliotekarza".

Z uwagi na fakt, iż do połowy września trwa nabór na Podyplomowe Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej organizowane na Uniwersytecie Łódzkim, serdecznie prosimy o odpowiedź, którą będziemy mogli przekazać zainteresowanym przed tym terminem.

Dnia 6 września telefonicznie skontaktowała się ze mną dr Aleksandra Wejman-Sowińska. Treść rozmowy odtworzyłem w piśmie skierowanym 7 września.Pismo trzecie:

Łódź, 7 września 2006 r.

L.dz. S-711-2/2006

Pani dr Aleksandra Wejman-Sowińska
Kierownik
Podyplomowego Studium Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Łódzki
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
ul. Matejki 34a
90-237 ŁódźW związku z informacjami, które przekazała mi Pani podczas rozmowy telefonicznej w dniu 6 września br. przekazuję poniżej najistotniejsze informacje, które uzyskałem w jej wyniku.

Rozmowa była odpowiedzią na moje pismo przesłane faxem 5 września br. (L.dz. S-711/2006).

Zostałem poinformowany, iż nie może Pani - jako kierownik Podyplomowego Studium Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - gwarantować, iż ukończenie podyplomowych studiów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w wymiarze 180 godzin, uprawnia do zajmowania w bibliotece publicznej stanowiska kustosza lub starszego kustosza (w związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji).

Stwierdziła Pani, iż nie może gwarantować, że ukończenie studiów w wymiarze 180 godzin będzie uznawane tak, jak ukończenie studiów o większej ilości godzin (np. 350 godzin).

Pani zdaniem, studenci podejmują na własne ryzyko studia podyplomowe z liczbą 180 godzin dydaktycznych oraz, że do studentów należy wybór studiów z liczbą godzin 180 czy 350 godzin. W roku akademickim 2005/2006 był nabór na UŁ na studia z liczbą godzin 350, ale nie było chętnych, również do 15 września br. jest nabór - ale nie ma chętnych na studia z liczbą godzin 350.

Wskazała Pani na fakt, iż Uniwersytet Warszawski (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych) również prowadzi studia podyplomowe z tego zakresu z liczbą 180 godzin. Łódź wzięła przykład z Warszawy.

Poinformowała Pani, iż będzie jeszcze w tej sprawie zasięgała opinii u specjalistów (prawników, dyrektorów bibliotek).

Uprzejmie proszę o ewentualne sprostowania moich zapisów z tej rozmowy.

Przedkładając niniejsze pismo pozostaję z nadzieją na pisemną odpowiedź, która będzie zawierała potwierdzenie lub też nie, przekazanych w rozmowie telefonicznej informacji, których treść starałem się przedstawić powyżej.

Uzyskanie pisemnej odpowiedzi ma znaczenie zarówno dla Dyrekcji Biblioteki jaki i pracowników, którzy zamierzają podjąć od 1 października 2006 r. studia na Podyplomowym Studium Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na UŁ w wymiarze 180 godzin dydaktycznych.

Po rozmowie z dr Aleksandrą Wejman-Sowińską skierowałem jeszcze zapytanie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Pismo czwarte:

Łódź, 6 września 2006 r.

L.dz. S-696-2/2006

Pani Barbara Wierzbicka
Dyrektor
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Spraw Studentów i Doktorantów
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi uprzejmie prosi o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy ukończenie podyplomowych studiów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w wymiarze 180 godzin uprawnia do zajmowania w bibliotece publicznej stanowiska kustosza lub starszego kustosza?

Pytanie to wiąże się z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

Postawione pytanie wynika z faktu ogłaszania przez niektóre uniwersytety naboru na studia (studium) podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, z różną liczbą godzin: od 180 (jeden lub dwa semestry) do 360 godzin (3 semestry).

W świetle powyższego, pojawiają się opinie, iż ustalenie wysokości godzin dydaktycznych dla tych studiów na poziomie 180 godzin, związane jest nie tyle z realizacją odpowiednich standardów kształcenia pracowników bibliotek zdobywających kwalifikacje w tym trybie, ale elementem "zdobywania" studentów, wybierających - często z konieczności - studia tańsze i trwające krócej, choć dające potencjalnie takie same uprawnienia do zajmowania stanowisk służby bibliotecznej. Jednocześnie nie brakuje wątpliwości, czy ukończenie studiów w wymiarze 180 godzin będzie uznawane tak, jak ukończenie studiów o większej ilości godzin.

W załączeniu przesyłam wybór ofert dotyczących naboru na studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (w przykładach nie uwzględniono studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji adresowanych dla nauczycieli - bibliotekarzy, dla których liczba godzin wynosi 350 i jest realizowana w ciągu 3 semestrów).

Z uwagi na fakt, iż do połowy września trwa nabór na Podyplomowe Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej organizowane na Uniwersytecie Łódzkim, serdecznie prosimy o odpowiedź, którą będziemy mogli przekazać zainteresowanym przed tym terminem, choć zdajemy sobie sprawę z bardzo krótkiego terminu. Oczywiście będziemy oczekiwali również na odpowiedź po 15 września br., gdyż uważamy tę sprawę za bardzo istotną.Następnego dnia uzyskałem odpowiedź.Pismo piąte:

7 września 2006 r.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Spraw Studentów i Doktorantów
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53

DSS-ML-4020-329/06

Pan
Piotr Bierczyński
Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w ŁodziSzanowny Panie Dyrektorze,

Odpowiadając na pismo Pana Dyrektora nr S-696-2/2006 z dnia 6 września 2006 r. uprzejmie informuję, że decyzję o długości trwania studiów podyplomowych podejmują władze uczelni w zależności od możliwości organizacyjnych, programowych i kadrowych oraz kierując się preferencjami i oczekiwaniami słuchaczy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że na podstawie art. 8 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie związanym z prowadzonymi przez nią kierunkami studiów. Natomiast jeżeli program studiów podyplomowych nie jest związany z prowadzonymi na uczelni kierunkami studiów, wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Z poważaniem
p. o. Dyrektora
Departamentu Spraw Studentów i Doktorantów
mgr Barbara WierzbickaPismo szóste:

W e-mailu z dnia 11 września dr Aleksandra Wejman-Sowińska stwierdziła:

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 7 września 2006 r. uprzejmie zawiadamiam, że wszelkie informacje jakich mogę udzielić na temat naszych studiów podyplomowych zostały zamieszczone na stronach internetowych Uniwersytetu Łódzkiego (www.uni.lodz.pl ; www.filolog.uni.lodz.pl)Pismo siódme:

14 września 2006 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Dziedzictwa Narodowego
p.o. Zastępcy Dyrektora
Joanna Cicha

DDN-VII-52/90/MK/06

Pan
Piotr Bierczyński
Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Gdańska 100/102
90-508 ŁódźSzanowny Panie Dyrektorze,

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 września br., w którym zgłasza Pan wątpliwość, czy ukończenie podyplomowych studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w wymiarze 180 godzin uprawnia do zajmowania stanowiska kustosza lub starszego kustosza, uprzejmie informuję, że Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji nie określa limitu godzin dydaktycznych studiów podyplomowych. Oznacza to, że wszystkie osoby, które ukończą studia wyższe oraz uzyskają dyplom podyplomowego studium bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, niezależnie od wymiaru godzin, mają prawo do zajmowania stanowiska kustosza lub starszego kustosza.

Z poważaniem
Joanna CichaUzyskana odpowiedź z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a przede wszystkim z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoli zainteresowanym osobom podjąć decyzję o złożeniu dokumentów na studium podyplomowe prowadzone w wymiarze 180 godzin. Zostali przekonani, iż uzyskany dyplom ukończenia tych studiów będzie uprawniał do ubiegania się - na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z 9 marca 1999 r. - o stanowisko kustosza lub starszego kustosza.

Jednak dla piszącego te słowa, wspomniana sytuacja oraz otrzymana korespondencja postawiła kolejne pytanie. Czyż nie jest potrzebne opracowanie standardów kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, w których określona byłaby także liczba godzin dydaktycznych?

Są standardy kształcenia na studiach magisterskich[8] lub projekty tych standardów[9] na studiach pierwszego stopnia (zakończonych nadaniem tytułu zawodowego licencjata) oraz na studiach drugiego stopnia (zakończonych nadaniem tytułu zawodowego magistra).

Gdyby jednak uznano, iż standardy takie są zbędne lub ich opracowanie nie jest możliwe pozostaje poniższa konstatacja.

Skoro można uzyskać stanowisko kustosza lub starszego kustosza po ukończeniu studiów podyplomowych trwających 180 godzin, to cóż stoi na przeszkodzie aby jeszcze tę liczbę godzin skrócić, na przykład do 140 czy 120 godzin, w imię zasady: krócej, szybciej, taniej. A może skrócić do 102 godzin - wraz z hasłem - studia na 102? Niższe ceny studiów, krótszy terminy, brak egzaminów na ich zakończenie (tylko zaliczenia) - wszystko to spowoduje, że zwiększy się znacznie odsetek pracowników bibliotek mających wyższe wykształcenie bibliotekarskie. W statystykach będzie to wyglądało bardzo dobrze. Mniejszą liczbę godzin zrekompensuje większa liczba chętnych i kolejne nabory. I wilk będzie syty i owca cała.

19 września 2006 r.Przypisy

[1] Uniwersytet Łódzki. Wydział Filologiczny. Podyplomowe Studium Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa [czas trwania 1 semestr, 180 godzin] [on-line, dostęp 23 sierpnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.uni.lodz.pl/portal/podyplomowe/pokaz.php?akcja=pokaz&id=138 http://www.filolog.uni.lodz.pl/
Zob. też: Uniwersytet Łódzki. Wydział Filologiczny. Podyplomowe Studium Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa [czas trwania 3 semestry, 350 godzin] [on-line, dostęp 23 sierpnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: [Uniwersytet Łódzki. Wydział Filologiczny]. Podyplomowe Studium Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa [czas trwania 1 semestr, 180 godzin] [on-line, dostęp 23 sierpnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.uni.lodz.pl/portal/podyplomowe/pokaz.php?akcja=pokaz&id=98 http://www.filolog.uni.lodz.pl/

[2] Uniwersytet Warszawski. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa [on-line, dostęp 30 sierpnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lis.uw.edu.pl/sp/psb/psb.htm http://www.lis.uw.edu.pl/sp/psb/psbroz.htm
Zob. też: Uniwersytet Warszawski. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. Podyplomowe Studia Informacji Naukowej [on-line, dostęp 30 sierpnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lis.uw.edu.pl/sp/psin/psin.htm

[3] Uniwersytet Jagielloński. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa [on-line, dostęp 30 sierpnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.inib.uj.edu.pl/

[4] Uniwersytet Wrocławski. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Podyplomowe Studium Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa [on-line, dostęp 30 sierpnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ibi.uni.wroc.pl/dydaktyk/po_0607.htm

[5] Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (on-line; dostęp 30 sierpnia 2006]. Dostęp w World Wide Web: http://www.ibin.us.edu.pl/

[6] Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Pracownia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [on-line, dostęp 30 sierpnia 2006]. Dostęp w World Wide Web: http://human.uwm.edu.pl/historia/psbib.htm

[7] Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Podyplomowe Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [on-line, dostęp 30 sierpnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.inibi.uni.torun.pl/studia/pdpl.html

[8] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 116, poz. 1004). Załącznik Nr 5: Standardy nauczania dla kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Studia magisterskie.
Zob. też: Standardy akredytacji kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo / Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna ; Maria Kocójowa - przewodnicząca [on-line, dostęp 4 września 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.uka.amu.edu.pl/

[9] [Wykaz projektów standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia po dokonaniu standaryzacji przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. 23 czerwca 2006 r. / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego]. Standardy kształcenia. Kierunek: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Studia pierwszego stopnia. Studia drugiego stopnia. [on-line, dostęp 4 września 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mnisw.gov.pl/mein/_gAllery/16/19/16195/informacja_naukowa_i_bibliotekoznawstwo.pdf
Zob. też: [Projekty standardów kształcenia przedłożone Ministrowi EiN / Rada Główna Szkolnictwa Wyższego] [on-line, dostęp 4 września 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rgsw.edu.pl/informacja_naukowa20060404.doc

 Początek stronyUkończenie podyplomowych studiów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w wymiarze 180 godzin a uprawnienia do zajmowania stanowiska kustosza lub starszego kustosza – historia pewnej korespondencji / Piotr Bierczyński// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 8/2006 (78) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/78/bierczynski.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187